Levéltári Közlemények, 2. (1924)

Levéltári Közlemények, 2. (1924) 1–4. - ÉRTEKEZÉSEK - Iványi Béla: A Korponay-család levéltára / 127–134. o.

128 DB. IVÁNYI BÉLA adat van például: a Hegyalja helyrajzára is. Legrégibb ok­levele 1274-ből való (átírva ebben egy 1271. évi oklevél); azután egy 1390. évi oklevéllel a középkori anyag ki is merül s egyszerre 1541-re ugrunk. A levéltár zöme a XVI— XIX. századokra esik. Országos jelentőségű darab a levéltárban természetesen nincsen, hiszen a benne lévő oklevelek elsősorban egyetlen családnak főleg birtokjogaira és viszonyaira, genealógiájára, gazdasági ügyeire vonatkoznak; mégis aki Szepes vármegye és családai történetével foglalkozni óhajt, e levéltárat alig hagyhatja figyelmen kívül. A levéltártulajdonos Korponay család nemeslevelét II. Mátyás királytól 1610-ben kapta,, Komonchai Korponay István és felesége Mária személyében. A család voltaképen három ágra oszlik. A főág a szepesi, ennél van a levéltár is; van azután a családnak abaüji ága, ebből való Korponay János 1848-as honvéd­ezredes, később Abauj vármegye levéltárnoka és mono­graphusa. Végül van a családnak egy barsi ágazata is. Amidőn a levéltár egyes nevezetesebb darabjait ismer­tetni óhajtom, előre kell bocsátanom, hogy a XVI— XIX. századi apró kölcsönökről szóló adósleveleket, apróbb bir­tokrészek elidegenítéséről, leginkább zálogbaadásáról felvett okiratokat, érdektelen pereket, gazdasági számadásokat stb. meg sem említem, hanem — bővebben vagy csak egészen röviden —• a bárminő szempontból érdeklődésre számot tart­ható okleveleket mutatom be: 1. (1271) augusztus 10. Lipcse. V. István király Kinga hercegnő kérelmére Bolosey nevű servienséoiek a szepes­megyei Pokoy földön két ekealjnyi területet adományoz. Szövege a következő: Nos Stephanus, dei gratia rex Hungarie, memorie commendantes. eignificamus quibus expedit universis, quod ad instantiam et peti­tionéin domine Kyngue ducisse, karissime sororis nostre Bolosey ser­vienti suo in terra Pokoy in comitata de Scypus dedimus et contulimus [terram ]rum duorum aratrorum, eandem sibi per dilectum et fide­lem nostrum Michaelem comitem de Zollum et de Scypus assignari faci­entes. Dátum in Lypche, in festő beati Laurentii [martyris, anno Domini M2CC2 septuagesimo primo.] Átírja IV. László király 1274 május 21-én kelt követ­kező oklevelében: 2. 1274 május 21. IV. László király Myles fia Balasey kérelmére ünnepélyes alakban átírja és megerősíti V. István király (1271) augusztus 10-én Lipcsén kelt oklevelét. Ladislaus, dei gratia Hungarie, Dalmatie, Cro[atie, Sclavonie], Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex, universis Christi fidelibus preeentem paginam inepecturis ealutem in ealutis largitore. Ad

Next

/
Oldalképek
Tartalom