Levéltári Közlemények, 2. (1924)

Levéltári Közlemények, 2. (1924) 1–4. - ÉRTEKEZÉSEK - Iványi Béla: A Korponay-család levéltára / 127–134. o.

A KORPONAY CSALÁD LEVÉLTÁRA. Szatmár vármegyének ma — sajnos — az oláhok által -elfoglalva tartott déli részén, Nagybányától kilenc kilo­méternyire, Petőfi Koltojának szomszédságában, a Lápos­folyó partján fekszik Feketefalu. E helység ezidőszerinti földesura: Korponay Kornél, családjának levéltárát is itt őrzi. E sorok írója — 1922 nyarán Feketefalun tartózkod­ván — a Korponay család ezen a kutatók előtt eddig isme­retlen levéltárát átnézhette s annak tartalmáról" a szakkörök előtt a következőkben óhajt beszámolni. * Az egykor a Szepességen élő, de onnan a múlt század hatvanas éveiben Szatmárba elszármazott komonkai Kor­ponay család levéltára Korponay Kornél feketefalusi kúriá­jának fogadószobájában, a Vitális és Máriássy családok címereivel díszített, szépmívű, XVIII. századi paraphernás ládában van elhelyezve. A levéltár anyaga minden különösebb osztályozási alap nélkül 50 csomóra oszlik, melyekbe az 1—2440-ig, helye­sebben 2430-ig számozott iratok be vannak osztva. A 2430­tól 2440-ig számozott oklevelek nincsenek fasciculálva. A levéltárhoz Korponay Kornél 1896-ban az új rendezés alkalmával egészen rövid magyarnyelvű tartalmi kivonato­kat készített. A levéltár anyagát részint maga a család gyűjtötte és ebben nagy érdeme van a körülbelül száz esztendővel ezelőtt élt Korponay Mihálynak, részint házasság, perek ós más úton-módon került az a család tulajdonába. Sok adatot talá­lunk benne azokra a családokra vonatkozólag, akikkel a Korponayak házassági összeköttetésben állottak, mint pél­dául: a Berzeviczy, Bossányi, Budaházy, Cornides, Glós Görgey, Grádeczi Horváth-Stansith, Máriássy, Prokopovits, Spóner, Széntandrássy, Szontagh, Szerpily, Venkóczy, Vitális stb. családokra. Területileg a levéltár anyaga főleg .Szepes vármegyére és különösen annak tizlándsás székére vonatkozik, de sok

Next

/
Oldalképek
Tartalom