Levéltári Közlemények, 1. (1923)

Levéltári Közlemények, 1. (1923) 1–2. - ÉRTEKEZÉSEK - Hajnal István: Kivonatok Hunyadi János kormányzói okleveleiből / 98–125. o.

KIVONATOK HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓI OKLEVELEIBŐL. Az első magyar országkormányzónak azon kiadatlan okleveleiről hozunk a következőkben tartalmi kivonatokat, melyek eredetiben vagy átiratban az Országos Levéltár őri­zete alatt állanak. Folyóirat nem adhat nagy tömegű, össze­függő anyagokat; másrészt azonban módjában van közlései­vel az idők kívánalmait is szemmel kísérni. Ezért döntött az Országos Levéltárnak és egyúttal e folyóiratnak vezetője olyan anyag mellett, mely a mi napjainkhoz hasonló nehéz korszaknak és benne a már világhírében magyar államfővé lett férfiúnak emlékét hozza közénk. Hozzáférhetővé teszünk ezzel a közléssel új adatokat a középkori rokonsorsú nem­zedéknek és nemesemlékű vezérének történetéről; s amidőn utóbbinak szerepéről és tevékenységéről különös figyelemmel keressük a részleteket, úgy igyekszünk kifejezni magunkat, hogy esetleg jogtörténeti visszatekintésekre is alkalmat ad­hassunk. Nem a szokásos, egyszerű adatközlő regesztákról van tehát szó, s ezért kivonataink megfogalmazásában egyes szempontokat ki kell emelnünk, más szempontokat ellenben sokszor rövidség okából háttérben kell hagynunk, amikre kü­lönben tekintettel kellett volna lennünk. A középkori magyar okleveles anyag kiadásának mun­kálatai még nem jutottak el Hunyadi koráig. Kormányzó­sága alatt kiadott oklevelei ennélfogva tömegesen még nem láttak napvilágot. Inkább csak a nevezetesebb történeti ada­tokat tartalmazó darabokat közölték eddig részletmunkák. Fejér nagy kiadványsorozatának egy kötete „Genus, Incuna­bula et Virtus Joannis Corvini de Hunyad. Budae 1844." cí­mén 42 Hunyadi-iratot közöl a kormányzóság idejéből, jó­részben diplomáciai szerződéseket és leveleket. Teleki „Hu­nyadiak kora" c. művének X. kötetében 36 kormányzói ok­levél foglal helyet. A Zichy-család oklevéltárának kötetei 24 oklevelet hoznak. Szétszórtan találunk még a Hazai Ok-

Next

/
Oldalképek
Tartalom