Levéltári Közlemények, 1. (1923)

Levéltári Közlemények, 1. (1923) 1–2. - ÉRTEKEZÉSEK - Hajnal István: Kivonatok Hunyadi János kormányzói okleveleiből / 98–125. o.

KIVONATOK HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓI OKLEVÉL KIBŐL 99 mánytárban, Hazai Oklevéltárban, a Losonczy-Bánffy-, gr. Károlyi-család, Sopron- és Zala megye, Kolozsvár város ok­levélkiadásaiban, Knauz munkájában az Országtanácsról, Thallóczyban a Kamara Hasznáról, Kovachichnál, Schwandt­nernél, Katonánál, Kaprinaynál, a Századokban teljes szö­veggel és kivonatban kiadott kormányzói oleveleket. Mind­össze sem haladja azonban túl számuk a 150-et. Pedig az eredetiben.és átiratban fennmaradt kormányzói oklevelek hosszú sorának csak kis része ez a százötven levél, s ebből is csak kevés az olyan irat, amely a kormányzó intéz­kedő karját valóban az ország belső kormányzása közben mutatja meg. Jelentékenyen megnöveljük tehát a magyar történet eme viszontagságos száz esztendejére rendelkezé­sünkre álló adatokat, ha ezúttal az Országos Levéltárnak mintegy 90 kiadatlan kormányzói okleveléről adunk >egesz­tákat, s még inkább, ha kivihető lesz az a terv, hogy beleértve megszállt területeinket, a többi hazai levéltárak anyagából is közöljünk hasonló sorozatokat. Sorsdöntő történelmi eseményekről nem igen fognak hírt adni regesztáink. A nagy tettekről szóló iratok tar­talma már a történetírás kezdő fokán ismeretessé vált. Közzé vannak téve a kormányzó jogkörét szabályozó iratok is. A mi adataink azonban, úgy hisszük, alkalmasak lesznek arra, hogy kitöltsék a nagyobb körvonalak közét, életet adjanak a szabályoknak, és közvetlenebbül elénk hozzák a nagy kormányzót mindennapi munkája közben. Mert ma­radtak ugyan ránk meghatározások a kormányzó jogköré­ről, de jó tudnunk, miként nyertek azok alkalmazást a valóságban. A középkori jogi cikkelyek szűkszavúak és sokszor nem világosak. Hunyadi például a választási felté­telekben felhatalmazást nyer, hogy „ a folyó ügyekben sza­badon intézkedhessek", a melléje adott tanácsosok nélkül. (Fejér, i. m. 89. 1.) Jelenthetett igen keveset ez a meghatá­rozás, de erős egyéniségnél jelenthetett igen sokat is. Vagy pedig: A feltételek egyes pontokban határok közé szorítot­ták rendelkezési jogát; de azt már csak az egyes rendelke­zések mutatják még, milyen mértékben tartotta Hunyadi hatalmában a tényezőket, amelyeknek hozzájárulásával sok­kal nagyobbszerű intézkedéseket is tehetett. Kivonataink éppen ezért új vonásokat adhatnak arról, hogy miként viselte voltaképen Hunyadi hatalmát. Kérdés, nem fordultak-e elő olyan esetek is, amikor Hunyadi a feltételekben megszabott hatáskört — pl. birtokadományozásnál — túlléphette, ha megfelelő j,ogi alapot talált reá. Hogy egy középkori kor­7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom