Lapszemle, 1933. június

1933-06-01 [1398]

Magyarország.- Utódallamok. Gömbös Gyula miniszterelnök Szekszárdon tartett beszédéről, melyben Magyarország nemze­tisé.gi politikájáról szólott, az Oeuvre 30 közöl tudósítást M A nemzetiségi probléma Magyarországon* cim alatt. A tudősitás idézi a miniszterelnök be­szédének azt a részét, melyben hangoztatja, hogy Magyarországon a németeknek sokkal erősebb pozí­ció j-i van, mint aminő számarányuknál fogva meg­illetné őket. Magyarországon szó sem lehet a nem­gQtiségeK elnyomásáról vagy üldözéséről. A Prágában tartott revlzió-elienes gyűlés­ről, melyen Krofta helyettes cseh külügyminisz­ter beszélt, a Temps 31, Volontó 30 s több más Lap tudósit.- A Temps 31 beszámol a Kassán tar­tott revízió-ellenes gyűlésről is azzal, hogy ott a magyar és zsidó kisebbségek képviselői is fel­szólaltak.. po 11 füs_s_ kanöe 11árt_ magasztal ja a radiká­lis Ere Nouvelle 30 amiért szembeszállt a hitle­rizmussal. Petit de Beauverger £11.osztályú nagykövet­ségi titkárt, aki a budapesti francia követségen teljesít szolgálatot, II.osztályú nagykövetségi titkárrá léptették elé./Temps 31/. ii -i • , , . „ . ORSZÁGOS LEVÉLTE A. BÍgyJ?paktusiot állítólag csütörtökön június 1-én Írják alá a Matm 30 római

Next

/
Oldalképek
Tartalom