Lapszemle, 1932. január

1932-01-02 [1381]

Magyarország . A magyar-csehszlovák, gazdasági közeledésnek, immár több ol­dalról erősen favorizált témájával foglalkozik -mel-jelzésü és prágai keltezésű vezércikkében a Prager Presse /6Q/ és mindjárt bevezetésében siet megállapítani, hogy a rendkívüli gazdasági vi­szonyok tolják immár előtérbe és tartják napirenden azt a kérdést, amely a két ország között már többször felvetődött, de épen e ket­tő között tapasztalható politikai diferenciák miatt ezeknek meg­vitatása mindig félúton abbamarad. A cikk már azt ls nagy lépés­nek mondja a cél felé, hogy a gazdasági együttműködés és a két or­szág közötti közeledés kérdése mindinkább sürgetőbb alakban jelent­kezik és még olyan helyeken is figyelmet kényszerit ki maga számá­ra, ahol azelőtt úgynevezett fontosabb politikai feladatokra való hivatkozással és a közeledés útjában álló áthidalhatatlan akadá­lyokkal való érveléssel ezt elzárkóztak ez elől. A clkkiró meg is mondja, hogy itt Magyarországra gondol, illetve Magyarországnak a trianoni szerződéssel szemben elfoglalt álláspontjára, A cikk to­vábbi részében rövid szemlét tart azok fölött, akik a közelmúlt­ban ezt a témát pertraktálták és elsősorban itt is Hantos prágai előadásaira utal. Hangsúlyozza, hogy a magyar parlament ellenzéki pártjai részéről is kívánatosnak tartják a Csehszlovákiával való megértést és itt első helyen áll a magyar szociáldemokrata párt, amely Büchler képviselő felszólalásán keresztül a parlamentben is kifejezést adott ebbeli óhajának. Figyelmet érdemel a keresztény ellenzék vezérének Friedrich Istvánnak ama megállapítása is, hogy a cseh-részről mutatkozó békülékeny hangok a magyar kormány részé­ről még mindig nem találkoznak 5 elegendő viszhangra. A közeledést a magyar 3ajtó is favorizálja. Elsősorban a Habsburg-ellenes felfo

Next

/
Oldalképek
Tartalom