Lapszemle, 1932. január

1932-01-02 [1381]

gásu lapok és csodálaté-sképen ugyP. ilyen felfogás jutott már nem egyszer kifejezésre a teljesen ellentétes pártból is, mindeneset­re sokkal nagyobb tartózkodással és óvatossággal, mint ott. Ennek dokumentálásaképen utal Apponyi gróf felfogására- Gratz dr. propa­gandája, ilyen irányban viszont azt bizonyltja, hogy még a kor­mánypárt táborában is mindinkább tért hódit a közeledés szükséges­ségének átérzése. Ennek bizonyítékául utal Besenyei Zeno 1931. no­vember 11-iki, valamint Lakatos képviselőnek november <:6-iki kije­lentéseire AZ eddig elmondotakkal a cikkíró közel sem akarja dön­tő érvényességgel bizonyítani azt, mintha Magyarország máris az összebékülés küszöbére lépett volna és azt sem titkolja maga előtt, hogy bizony még sokan vannak Magyarországon, akik következetesen ellenzik a szomszédokkal való mindenféle együttműködést» Azt sem 1 szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a hivatalos a kormányzati Ma- I gyarország, amelyet miniszterelnöke és külügyminisztere képvisel- I nek, az eddig illusztrált parlamenti hangokkal szemben is eddig I osztentatlv megőrizték hideg nyugalmukat, Ha pedig még valakiben I az a remény élt volna, hogy a magyar politikát irányító hivatalos I körökben mégis tapasztalható valami hajlandóság egy középeurópai 1 gazdasági együttműködésre, ugy ezeknek kiáoránditssáról gondosko- I dott maga Bethlen gróf volt miniszterelnök, aki a magyar politika-1 ban még mindig jelentős tényező. Ő ugyanis kijelentette, hogy a I szomszédokkal való megértés, csak ugy lehetséges, ha az iniclativai a másik oldalról jelentkezik és mindazokat a proülémákat, amelyek 1 közöttünk és szomszédaink között fennállanak, nem csak eltakarit- 1 ják az útból, hanem Magyarország nemzeti érdekei ls megfelelően I kielégíttetnek. Ezek alatt a nemzeti érdekek alatt - mondja a lap I mindig a trianoni szerződés reviziója és a magyar területi követelj

Next

/
Oldalképek
Tartalom