Lapszemle, 1931. november

1931-11-28 [1379]

Az erdélyi katholikus status romániai üldözéséről a «l£a­gyarság" ma ujabb buüresti jelentéseket közöl, amely szerint a ronáti y. mm-m. mm *J m m m kultusztörvény tervezete elkészült, az uj törvény az egyházak vagyon kérdését is szabályozza,, pontos bevallást követeltek minden erdélyi egyháztól vagyoni állapotukról és jöveáelmükrŐl* A román kultuszmi­nisztériumnak jogában lesz leszaLlitani vagy teljesen megsz intetni m egyházak államsegélyét Erdélyi kisebbségi körökben arra következtet­nek, hogy az erdélyi katholikus status ellen most már törvényhozási uton is folytatják a legutóbb megindult hajszát és ez az uj törvény elsősorban alapot akar teremteni a status vagyoni állapotának megvál­toztat ás ára. r A hesseni nemzeti szocialista puccs ügyében Schaffer dr. múltjáról a "Budapesti Hirlap" közli a "Lokalanzeiger" ama raegálla. m m m m m mw m mmm .« m m m re m *a m m m <•* -a • <m n •* r f. • pitáaát, hogy a woíaari esküdtbíróság váltóhamisításért és csalásért egyszer már egy évi és három hónapi börtönre Ítélte-* ­Büchler szociáldemokrata képviselő a parlament tegnapi ülésén kifogásolta, hogy a miniszterelnök és a magyar külügyminisz­ter nem tartották érdemesnek Benes legutóbbi békülékeny nyilatkoza­tára válaszolni, Bönhler felszólalását a "Népszava" különösen kidom­onrit ja*. A mandzsúriai konfliktus ügyében ujabb véres kínai ós japán összeüt köpésekről érkező jelentéseket közölnek a lapok, A "Pesti Hirlap" közli, hogy Pekingben kihirdették az ostromállapotot V m <* m m *». tm srt itt mm m. Mi több lap pedig isrrerteti atiencsini japán parancsnok ultimátumát a Kínai hatóságokhoz* • Be lpolit i k a * •mm-nmrmmmmmmam mm mmm - » mm • » • TJ A sajtó defetista hangulatkeltése körül megindult polémia ma. *m mmm mm mm m w- mm mmmmmmmm -mmm mmm mm mm a képviselőházba is átcsapott s az ellenzéki sejtő ma részletesen ki« színezi F&rkas Tibor és pakot3 Józsefnek a sajtó elleni kilátásba

Next

/
Oldalképek
Tartalom