Lapszemle, 1931. november

1931-11-02 [1379]

•—Benes_c3ehrzlcyík_kuiag az összes magyar hétfői lapok prágai jelentése szerint a csehképviselőház költ­ségv^tésl bizottságában fe.itünéstkeItő beszédet mondott a bé­kero^izió lehetőségét burkoltan elismerve, amennyiben most elösször ismeri el A Reggel közlése szerint, hogy "mlg­ö§n_nemzetköz1_ szerződés_ iüőye_l_ hpzzásimul_a_helyzethez" . 5 mint Csehszlovákia kulügyminisztere,-mondja továbbá - termé­szetesen védi a békeszerződéseket, mert ezek a csehszlovák köztársaság magna chartáját képezik A Reggeli Újság közlése szerint itt még hozzátette, hogy egy józan politikának ki kel] építeni a leszerelést és a biztonsági garanciákat, majd igy folytatta: "bizpnyos_ kér aésekberi_ lehetős§g_nyi 11 k_a_kompen = Z&£lÚ£ÍL>~M-Wé3_2É£y§&§§- MYQ駧kܧ&-&QW£§i&ZÁQl&- Iiem_ lehet­séges., Csehszlovákia jóviszonyban van szomszédaival. Az or­szág geográfiai helyzeté olyan, hogy mint politikai organiz­mus rendkivül érzékeny mindennel szemben ami a világon tör­ténik, E z ér t_ Jil .1 áspp nt J _ he gy _ Lténie tp r sz ágnak. Franciaország­gal, megkell, ér tenie_e£imjs^_ s_ijözépeur^pjii)an_nem_ lehet _ más­kép, rendet_ csin|Uni_ cs^ . h&_G§§&szlQy&&±&-W&£Állii-2QS}-É-S­ia_Jut_Ma^yarprsz&ggal^.illetve,ha_Magyarprszág.^egállappdik szomszédaival, Csehszlovákia a megértés politikáját követi és ezt a politikát folytatni fogja A_kisebbsági_^:érdi^l?eii_Iiem éllliJa^ho^^e^téren^ninp^^jg.tenijJ.yal^ J , - a Reggeli Újság közlése szerint - csak nem szabad türelmetlennek lenni, - A Reggel közlése szerint pedig nem állítja, hogy a jövőben nem lehet semmitsem csinálni. á^É2§^y§%3ÚSl^Sé^iXE^l^lZQÍÍ3É'S^JSlSJ)SÉSÚ}l8l kap-

Next

/
Oldalképek
Tartalom