Lapszemle, 1931. november

1931-11-02 [1379]

csolatban a Reggeli Újság "bő kivonatban ismerteti Chórin_ Fe­rencnek a N.jp.Presse vasárnapi számában megjelent kritikáját, amely szerint a Népszövetség magyarorszagon járt kiküldöttei­nek jelentésének diagnózisa nem tökéletes, mert olyan ténye­ket hagytak figyelmen kivül, amelyek ismerete nélkül az or~"" szág pénzügyi és gazdasági helyzete objektíve meg nem Ítélhe­tő. Hiány_zlk a jelentésből az a tény, hogy a Magyar Állam süíyos Jiyjl&dl.jt ejtüe*©t kénytelen viselni, mert a magyar köz­tisztviselők az utódállamokból tönegesen menekültek az anya­országba, nem említi továbbá a jelentés, hogy keresekedelmi mérlegünk passzivitása nagyrészt arra vezethető vissza, hogy ojj&n ÁtsAr etídti. isAUXME.le.il. _cj_k kAK_e_t _k_e_Ile.tA „imcLCtálJLUJilL, '^JjJC^^Jl Jí JjAk}t d 3J3JJl T Jí z ÁS A^s.Iakj3_dqt_tHiányzik a pénz­ügyi bizottság jelentéséből az is, hogy a magyar állam költ­ségvetésében _nem_ Jfc_aJjálJ;_ak_ Jt_é_tel_t__a jnujnk a_nélJáUieJc _s_ej£élye_z_é­sere vonatjo)Z(51_ag, ami a többi ország költségvetését igen sú­lyosan terheli, A magyar kormány ugyanis a munkanélküliség enyhítésére a munkanélküli s_e_g_él_y_ hel_yett__az_ inve_sz_t_ác 1 ókat vál_las_ztotta« Lehetséges, hogy ezek a beruházások nem voltak mindig gyümölcsözők, egy azonban bizonyos, hogy csak munkaal­kalmat teremtésével lehetett a megcsonkított országot szo­ciális megrázkódtatásoktól megmenteni. Ami pedig az itt járt bizottság ama tanácsát illeti, hogy a behozatalt mégjobban korlátozzuk, a kivitelt pedig minden rendelkezésre álló esz­közzel fokozzuk ( Chorin me g j e gy z i, jho_g_y_ ha_ a_ Nep_szöje_tsé_g_ mj. n­den szenvedő nemzejiáek ezt_,_ a_Jan_á_t^s_ot_ adja_,_ ajckor_ az_ &j$ész vi 1 ágon_ csak_ exportőrök_ lesznek_ é s_ f élelet nőlkül_rad a kér­dés, hogy melyik ország és melyik nép fog vásárolná.. Chorin

Next

/
Oldalképek
Tartalom