Lapszemle, 1928. január

1928-01-02 [1334]

Horthy Kormányzó újévi nyilatkozata, - A hétfő reggeli l|gok közlik, hogy a Kormúiyzó vasárnap délelőtt fogadta q diplomáciai tes­tület tagjait, akik az uj esztendő alkalmából sáerencskifcánataikat fe­jezték ki az államfőnek. A diplomáciai testűiéi neVénen Orsenigo Ceza- m re pápai nuncius frfcncia nyelven üdvözölte a Korma \yzót„ aki válasza- j ban hangsúlyozta, hogy a magyar nép azzal a szilára akarattal lép az uj évbe hogy kitartóan folytatja munkáját, amely - hála anemzet ön­feláldozásának - máris jelentékeny eredményeket ért el^ áthatva attól M a meggyőződéstől, hogy az újjáépítés munkája csak a béke és a népek kei- • csönöa bizalmának és együttmükö'déséntíc nyugodt légkörében járhat sikár J rel. A magyar kormány ezentúl is ecyik legfontosabb feladatának fogja tekinteni és minden erejével azon lesz, hogy Magyarország és a külföl­di hatalmak közötti jó egyetértés kötelékei szorosabbá váljanak, ­A külpolitika mérlege,- Az elmúlt esztendő külpolitikai ered­ményeit mérlegeli a "Pester Lloyd" és a "Budapesti M 'lap** Líindenek-^ ^ előtt rámutat, hogy a népszövetségi kölcsön segítségével történt iz.i ügyi szanálási műveletének befejezése után, a belső megerősödésének e- \ gyik legnevezetesebb megnyilatkozása a törvényhozásnak történelmi al­kotnányunk szellemében való újjászervezése volt. Ez a fcét belpolitikai | J eredmény tette lehetővé külpolitikai helyzetünk jobbrafordulását.Az év elején a kisentente szorité gyűrűje minden felmerülő kórdósben ó­reztette hatását s ez épp ugy érvényesül a népszövetségi kölcsön felvé I telénél, mint a pénzügyi ellenőrzés megszüntetésekor s ha e érdesek­nél mégis győzni tudtunk, egyrészt igazságunk erejének* másrészt az eüy rópai közvélemény hangulatváltozásának köszönhetjük, 192?. elején ba­ráti jobbunkat nyújtottuk Jugoszlávia felé, azonban közeledésünk nem

Next

/
Oldalképek
Tartalom