Lapszemle, 1927. december

1927-12-01 [1333]

Seródj. Jusztinián esztergomi érsekké történt kinevezéséről az összes reggeli lapok közlik a 8tefani-%ynökség római jelentését, amely szerint az "Osservatore Román o" hivatalosan jelentji-j "őszentsé­ge esztergomi érsekké Főtisztelendő Serééi Jusztinián atyát méltózta­tott legkegyelmesebben kinevezni, akit a legközelebbi konzisztoriimon a biborosi méltóságra fog emelni," Rámái napilapok közlik a kinevezés hirót és Sered! Jusztiáán szentbenedek-rendi szerzetest dicsérő sza­vakkal jellemzik. Kinevezését nagyjelentőségűnek tartják és kiemelik nagy tudását, és azt a buzgalmat, amellyel hivatásának ól. - A "Bu­dapesti Hirlap" é hirrel kapcsolatban rámutat, hogy mikor először me­rült fel annak a hire, hogy a J>enc4srendi Serédi Jusztinián lesz Cser­noch János utóda a hjrt nagy kétkedéssel fogadták mindenütt.Először, mert nagyon fiatalnak tartották, másodszor, mert szerzetes. Azt hit- » tojj ugyanis, mondja a "Budapesti Hirlap", hogy megint évszázadok mul* nak el, mire szerzetesrendi pap kerül a magyar katholikus egyház élé­re. A hercegprimási szék betöltése körül, irja a "Budapesti Hirlap", > gen nagy küzdelmek voltak í ebben a küzdelemben igen soksar szembeál­lították a világi papságot a szerzetesekkel, a kormányt a Vatikánnal és e híreszteléseknek megfelelően ma ez, holnap más jelölt neve ke­rült fogalombej,. Hogy mi volt alapja e hireszteléseknek az ma már nem fontos, az bizonyos, hogy a római Kúriának kezdettol fogva Serédi Jusz­tinián volt a jelöltje. Rómában t?dán egy magyar papot sem ismernek o­ljan közelről mint Serédi Jusztiniánt, aki mint egyházjogász Gasparri kardinális mellett igen nagy szolgálatokat tett az uj egyházjogi kó­dex szerkaztósénól, s az a hir, hogy éppen az egyházjog terén való ki­válósága miatt esett rá a Szentszék választása, tekintettel arra a sok megoldatlan egyházjogi kérdésre, amely az uj esztergomi érsekre vár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom