Lapszemle, 1927. november

1927-11-21 [1332]

rokonszenvünket fejezhetjük ki ennek a nemes népnek a szenvedése iránt Nem tudjuk, hogy milyen könnyítéseket tartogat számukra a jövő, de biznunk kel^- abban, hogy egy népnek, amelynek ilyen hősi ós dicső raulV ja volt 5 dicső jövője is lesz.* Black Supreme Court-i biró Magyarorszá­got a nyugati civilizáció megmentőjének mondta. Kiemelte, hogy a Kos­suth-szobor örök emléket állit annak a szellemnek, amely győzelemre segitette a magyarokat a múltban és amely az Isteni Gondviselés segít­ségével boldoggá és virágzóvá fogja tenni a jövőben is. A szobor jelké­pezni fogja ezt a szellemet, mellyel Magyarország megvivta háborúit a kereszténységért, és jelképezni fogja azt a szellemet, amely a magyar irodalmi ós zenei kultúrát megirigyel tette egész Európában, és amely az eljövendő életben a hazafiasság ós haladás uj magaslataira fogja e­mehai Magyarországot. ­A kapavágási ünnep lefolyásáról a "Szabadság" /£/ meglehetős hűvös és szófukar rövid jelentést ad, de nem tagadja, hogy annak igen nagy sikere volt. ­£ siker faktumával szemben, tárgytalannak tetszik a "Liga a Horthyizmus ellen" egy manifesztuma /Uj Előre 29/, amelyben az ameri­kai magyarságot november 5-re ellendemonstrációra hivja fel. ^zen a demonstráción mindenkinek a Horthy-el lenes mozgalom jelvényét kell vi­selnie /Szobortalapzat,rajta akasztófa/. Büchler Sámuel ós Gellért Hu­gó fognak beszólni. Ez utóbbi most végzett európai tanulmányút járói fog beszámolni. A manifesztun most is csak azt hajtogatja, hogy a szo­bormozgalmat Bsrkó a magyar kormány parancsára inditotta. Utal a "New­York American" cimü lapra.., amely meg is irta, hogy "a magyar arisztok* racia-kormány ós a parlament már sz«rvezi az Araerikába küldendő 500 ta­gú delegáci ü t." A kapa vágási ünnepély a Liga szerint nem egyébb mint sirásás az amerikai magyarság részére. Az amerikai ma^raroknak meg kell mutatniuk, hogy nem engedik sírjukat megásatni. - Az "Uj Előre" vezéri) kében magáévá teszi ezt a manifesztumot csak azt szeretné,hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom