Lapok Pápa Történetéből, 2009

2009 / 1. szám - Zsuppán István: Napóleon katonái Pápán

í LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 1. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 267. 2009. Zsuppán István Napóleon katonái Pápán A napóleoni háborúk történetében csak egy epizód a kétszáz éve lezajlott pápai csata, amelyet inkább neveznek a történészek csetepaténak, mint csatának, utalva annak nagyságára és jelentőségére. Az alábbiakban felidézzük a csata tör­ténetét három kortárs szemtanú írásainak segítségével. Mindhárom szemtanú kü­lönböző életkorú volt 1809-ben, a csata évében. Emlékeiket is más-más időben vetették papírra. A legtöbbet idézett és a legismertebb visszaemlékező Magyarász József pápai plébános, aki Pápáról történt távozásának évében, 1813-ban írta le emlékeit a Historia Domusban. A második visszaemlékező írása ke­vésbé ismert, mivel munkája inkább or­vosi jelentés, mint történeti. Zsoldos Já­nos doktor elsősorban a Pápán felállított öt hadikórházban uralkodó állapotokról, a sebesültek ellátásáról és a járványokról írt az 1817-ben megjelent Tudományos Gyűjtemény című kötetek egyikében. Írásának címe: „A Frantziák Pápán, vagy is a Pápai 1809-1810 Esztendőbéli Pol­gári ispotályok leírása.” Zsoldos doktor Veszprém vármegye legismertebb tekintélyes főorvosa, hu­szonkilenc évesen telepedett le Pápán (1796). Harmincnyolc éves volt a franci­ák bevonulásakor, mikor is jó szervező- képességével irányította az öt pápai hadi­kórházat. Negyvenhat évesen publikálta cikkét 1817-ben, a már említett Tudomá­nyos Gyűjteményben. A harmadik visszaemlékező Francsics Károly borbélylegény. O ötévesen élte át a francia bevonulást. Emlékeit naplójá­nak első kötetében, 1846-ban, negyven­két évesen írta meg. (Segítségemre volt még Nagy István történész összefoglaló munkája a pápai ütközetről, amely a Pápai Múzeumi Érte­sítőben jelent meg 2003-ban). A pápai csata A francia Itáliai Hadsereg 30.000 lo­vasa és 10.000 gyalogosa Eugéne Beau- harnais vezérletével szinte maga előtt hajtotta János főherceg közel ugyanannyi létszámú seregét Olaszországból, Kör­menden át Pápáig, majd Győrig. A tehet­séges hadvezérnek igazán nem nevezhető János főherceg sehol nem mert komo­685

Next

/
Oldalképek
Tartalom