Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. október/2

1949-10-19 [0119]

B ő.kiadás 1949, október 19, 6 óra 2o porca-•" Megkezdte működését a budapesti Gazdasági és Műszaki Akadémia, valamint a imiskoloi ós veszprémi Műegyetem./ ' ; hallgató­ja van a három uj főiskolának / Ezerh,t yen/ Sr/P/Mk KM Budapesten a Gazdasági és Műszaki Akadémiát, Miskolcon a Nehézipari Műegyetemet és Veszprémben a Nehézvcgy­ipa,ri Sgyetomet ünnepélyes keretek között . nyitották meg október 17,-én. J elentős intézményei ezek az uj szocialista érteimis ég kialakításának és erodményei^nagy politikai és gazda­sági fejlődésnek, amelyet országunk a folsza-badulás óta elért. 46o hallgatója van a Gazda.sági ós Műszaki Akadémiának A Gazdasági és Műszaki Akadémia, 46o hallga­tóval'kezdte meg a tanítást/ -Három tagozata van: ipari, kereskedelmi ós pénzügyi tagozat. Az Akadémián 22 tan­széken politikai gazdaságtan, marxizmus-leninizmus, iparpoli­tika, pénzügypolitika,,^ kereskedelmi politika, agrárpolitika, közismereti tárgyak, általános üzemgazdaságtan,' ipari üzem­gazdaságtan, külkereskedelmi technika.., áruismeret és gazdá­sági földrajz, jog, általános műszak, bányászat, kohászat, gép­gyártás, élelmiszeripar, textilipar, építőipar, építőanyagipa,r, vegyipar és energiagazdálkodás a tantárgyak. A Gazdasági és Műszaki Akadémia, tanulmányi de jo 18 hónap. Gépész-, kohó- és bányamérnököket ne­vel a miskolci Műegyetem A miskolci Műegyetem a nehézipar számára gé­pészmérnököket, kohómérnököket és bány amérnököket képez. Az egyetem szorosan együttműködik a miskolc­környéki üzemekkel.. Az első évben felvett hallgatók létszáma, 5oo . Az egyetem tanársegédeinek lcgna,gyobb ró'sz©|ipari dolgozó. A hallgatóság 8o százalékát kollégiumban helyeztek cl. L.\roőt A veszprémi nehézre gyi pari kay a budapesti Műszaki Egyetemhez tartozik, A hallgatók létszáma: llo, ebből 95 kollégiumban nyert elhelyezést. Az egyetem szoro­san együttműködik a különböző üzemekkel. Ezt elősegíti, hogy a, tanársegédek és a tanárok nagyrósze itt is az üzemek dolgozói közül kerül ki. A nehézvegyipari kutatóintézet az egyetem mel­lett működik. /,ITI/ / hogy a, nainkásósztály fiaiból gazdasági vezetőket neveljen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom