Külföldi-Belföldi Hírek - Szakszervezeti Kongresszus, 1948. október

1948-10-20 [0095]

Sz 19. kiadás 1948 október 2o. óra^--^ Perc Apró Antal életrajza Zs/Zií/ll D/Sk Bn Apró Antal 1913-ban született. Hatéves koráig pásztor­kodott. Az elemi "is ko la elvégzése utón magának kellett "gondoskodnia a mindennapi kenj ér elote remtésérőlv Ti zenkét éves ko rácon Makón volt ta-" nonc egy fost omcstcrnél- Itt ismerkedett meg a nnmkás mozgalommal. Tizen­hétéves korában már tevékeny részt vesz a makói ifjúmunkás mozgalomban, ogy évvel később Budapesten dolgozik 03 vezetőségi tagja lesz az cpitö­munkás szaks zorvo zotnok* 1931-ben az illegális kommunista párt tagja, 1933-ban' pedig már egyik vezetője" az építőmunkások hatalmas* sztrájkmoz­galmának". Horthy rendőrs<5go" letartóztatta és hosszabb ideig vizsgálati fogságban tartották', Apró Antal azonban ügyesebbnek bizonyult a valla­tóknál, nem tudták rábizönyitanl semmit és szabadlábra helyezték, de mint gyanús ember, rendőri felügyelet ..alá került. A felügyelet csak a Horthy-rendszerrel együtt szűnt meg* Ö szervezte megfáz 1935-37 évi" épi­töniunkás-sztrájkot, majd a többi bérharcot s minden évben visszatérő ven­dége a Horthy-rendszer börtöneinek. Mint az illegális kommunista Part tagja, először a Vörös Segély kerületi szervezetének volt a vezetője, 1935-t51 a Kommunista Párt kerületi bizottságának, majd 1936-ban a szak­szervezeti mozgalom központi bizottságának tagja Egy idejüleg vezetőjo lett az épitömunkás Szakszorvozot bon működe kommunista frakciónak is. Együtt dolgozott a sztrájk- és hérmozga lmak szervezésében Rajk Lászlóval és segitségére volt Szakosíts Árpádnak is a peyerista vezetők ellen foly­tatott küz de Írekben, 1942-oon a függetlenségi mozgalom szervezése közben Rajk Lászlóval ogyütt letartóztatták és Kistarcsán internálták, A katonai biróság más félévi börtönre ítélte. Több mint egyévi internálás után meg­szökött a kistarcsai tábortól és Budapesten folytatta illegális szervező munkáját. 1944-ben az illegális kommunista párt központi bizottságának lett a tagja és a párt megbízásából decemberben átszökött a német vonala­kon, hogy felvegye a kapcsolatot á felszabadult területen megalakult Kom­munista Párttal, Januárban azonban már ismét Budapestre jött, A Nagykör­úton még Javában folytak a felszabadító hadsereg küzdelmei, mikor parti­zán-csoportjával megérkezett, A felszabadulás óta a Kommunista P: : >rt központi bizott­ságának és politikai bizottságának tagja és vezetője a párt szakszerve­zeti osztály áriak. /IÍTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom