Külföldi-Belföldi Hírek - Szakszervezeti Kongresszus, 1948. október

1948-10-20 [0095]

Zs/Lt/Ko Gá Harustyák József 1893-ban született proletárcsa­ládból. Hétéves korában árvaságra jutott. Vidékre egy uradalomba­került, ahol pásztorkodással, mezőgazdasági munkával foglalkozott, 1919-ben belépett a Vörös Hadseregbe, 1921-ben Budapesten egy ^egvi üzemben alkalmazták, ahol egeszén 1943-ig dolgozott, 1921-ben belépett a vegyipari szakszervezetbe és a Szociáldemokrata Pártba,"majd 1922-ben a kőbányai vegyipari üzemeket szervezte meg es a helyi csoport titkára lett. Egyúttal a Szociáldemokrata Párt kőbányai szervezetének lett a titkára, l93o -ban résztvett a 3zoptember l-i"tüntetésben, ahol a főjén kardlaptól sérülést szenvedett, 1934-ben átvette a Szociáldemok­rata Párt X* kerületi titkárságának vezetését* 1938-ban megválasz­tották a vegyiipari 3zakszervozet olnökévé. Mindenkor a munkás­egység hivo volt, A felszabadulás után mint a vegyiipari szakszója­vozet,elnöke a kommunistákkal együtt* harcolt a munkásáruló jobb­oldali 3ZOciáldomokraták ellen, 1945-boh a Szakszervezeti Tanács képvisoletébon-részt vott a Szak-szervezeti Világszövetség párisi konferenciáján. Tagja volt az 1945-ös nemzetgyűlésnek is, 1947 december öl-én ő nyújtotta át a fővárosi végpohajtóbizottság nevé­ben a baloldali szociáldemokraták történelmi memorandumát, amely olinditotta a nyilt harcot a jobboldal ellen és végül is a munkásogység híveinek döntő győzelmével végződött. Mint a balolda­li szociáldemokraták egyik vozotőjo ekkor korült a Szakszervezeti .Tanács elnöki székébe, /MTI/ /A Szakszervezeti Kongresszus negyedik napja, 16,folyt,/ D/Lt/Ko Gá Nöhrer Antalnak, a szavazat szedő bizottság elnö­kének jelentését a Kongresszus tagjai hatalmas tapssal vettek tu­domásul s helyükről felállva perceken át szűnni nem akaró tapssal ünnepelték az uj Szakszervezeti Tanács tagjait, éltették Apró Antalt, Harustyák Józsefet, Piros Lászlót, íCossa Istvánt, Kádár Jánost, Mekis Józsefet, Ratkó Annát, Rákosi Mátyást és Sztálin generálisszimuszt, Harustyák József, a Szakszervezetek Országos Tanácsának újonnan megválasztott elnöke elfoglalta helyét az elnöki emelvényen s a Kongrosszus tagjai újból lelkes tapsba kezdtek, majd elénekelték az InternaeLonálét* Ezután Döbrentei Károly elnök bejelentette, hogy naplronden kivül Pierre Le Brun, a francia küldöttség vozotőjo kivái szólni, A bejelentést tapsvihar fogadta, A francia küldött a Kongresszus résztvevőinek ütemes tapsa és éljenzése közbon mont fel a szónoki emelvényre, - Éljenek a harcos francia'bányászoki - kiáltotta Piros László - mire ujabb tapsvihar tört ki, a jelen­lévők felállva - percekig ünnepelték a burzsoázia ellen barrikád­hareokat vivő francia bányászokat, - Éljen Thorozl - kiáltották ütemesen. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom