Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. február/2

1947-02-17 [0052]

Sikkasztás miatt indul eljárás a német javait bejelentésének elmulasztása miatt* ' Jóvát.Hiv.o Pl MG A Magyar Közlöny február 13-i szánj* kormányrendeletet közöl a német tulajdonban álló' vagyontárgyak ujabb bejelentéséről, asze­rint február 28-ig bejelentést kell tenni a Jóvátételi Hivatalhoz /Buda­pest ,VII.Rumbach Sebestyén u.12/ a Magyarország területén lévő mindon olyan ingó és ingatlan vagyonról - ideértve az értéket, készpóntt, köve­teléseket, szabadalmi jogokat, szerzői Jogokat vagy ój/gyéb jogosítványo­kat -, amelyeknek tulajdonosa német állampolgár, Németországban székelő jogi azeme'iy vagy maga az állam, vagy olyan külföldi jogi személy, amelyek ben ezeknek érdekeltsége van. Be kell jelenteni az 1945.évi január 20-í állapot na k meg felelően a néniét hitelezőkkel szemben fennálló tartozásokat. A bejelentést nem kell megtérni abban az esetben, ha a vagyontárgyat már át szolgáltatták a Szovjetuniónak, Német Javak elrejtője, megsemmisítője vagy a bejelentési kötelezettség elmulasztója ellen sikkasztás miatt indul meg eljárás. Az ellen, aki a bejelentési kötelezettségnek február 28-ig eleget tesz, -nem indul eljárás a korábbi bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, /MTl/ —»— Farsangi előadás a pécsi színészek felsególyezósére. Kir o SJ/Ki/Pl Vé P ó c s , február 17, A válságba jutott pé*csi Nemzeti Színház üzemi bizott­sága farsangi előadást -rendezett a hosszú idő óta kereset nélkül álló színészek és műszaki személyzet felsegélyezésére. Szombaton este Péos város művészeinek kiválóságai léptek fel a nemes cél érdekében, vasárnap* délután és este pedig a Jtécsett tartózkodó Latabár Kálmán vendégszerepelt a 3zínészek farsangi előadásán. A nézőteret ezúttal is zsúfolásig megtöl­tötte a közönség, A nyílt színpadon az Ü2emi bizottság nevében Ütő Endre, a vzebad szakszervezet revében pedig Mohácsy Illés mondott hálás köszöne­tet Latabár Kálmánnak azért, hoey betegszabadságát megszakítva és fővárosi szerződését megszegve, teljesen önzetlenül vállalta a vendégszereplést, A közönség is melegen ünnepelte Latabár Kálmánt, akinek fellépése ered­ményeként a nélkülöző színészek ós műszaki személyzet fejenként 150 fo­rintnyi segélyt kapott. /MTl/ -.­Nagyszabású' városfejlesztési terv Debrecenben, Kir o KT/M/PI Vé Debrecen, február 17. *" Debrecen város Jogi és pénzügyi bizottsága elfogadta a város nagyszabású rendezési és fejlesztési tervét, amely a háborü's pusz­títások-utáni újjáépítést szolgálja, Eszerint a várost hat építési öv«zetK osztják, a belterületen átfutó vasát vonalakat k-lhelyezik, a vasúti átjáró­kat átépítik és a fő közlekedési utvonalakat kiszélesítik. A városrendezés költségeit az építé*si engedélyek és a telekértókadó jövedelméből fedezik, A városfejlesztési tervbe az (DTI is bekapcsolódik a ezal, hogy háromemeletes szgkház épitését tervezi, amelyben a vidék légkor szer übb OTI-rendelőit helyezik el. /MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom