Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. május/1

1946-05-10 [0033]

Krúdy Gyula haldiának évvírdul<5ja, Ha/PU Vasárnap, uájus 12,-on,JCrudy Gyula haldiának 13- évfor­dulóján barátai, htvoi ós tisztelői felkeresik a nagy Írónak a kerepesi temetőben levő 3irját, •Találkozás vasárnap délelőtt 11 órakor a teaető h:&ottasházánál* /Kérelem a t,Szerkesztőségekhez: E sorok szivea közlé-^ sét kéri Herczegh Elemér,'a Magyar Távirati Iroda szerkesztője ós Várkonyi Titusz hirlapiró,/ -•- t. : A növényhormonok gyakorlati alkalmazása, • Ta Bk/Szá/íl4 Moszkva, május lo* /TASS/ A Szovjet-Tudományos Akadémia Timiriazev, a nagy orosz tudós'halálának 26. évfordulója alkalmából-ezidén is meg­rendezte a hagyományos Timiriazev^értokezletot, amelyet a növony­hormonok kérdésének szentelt, iíikolaj Kholodnij, az Ukrán Tudo­mányos Akadémia tagja ismertette G téren végzett tudományos kitar­tásainak eredményeit, amelyekért az Araerikai Növényélettani Társa­sjfe rendes tagjává választotta, A növényhormonoknak a Szovjetunió mező-, kert és /' erdőgazdaságában való gyakorlati alkalmazása egyre inkább tért hódit, A bokor- és facsemetéket növényhormonok oldataival kezelik, hogy gyoreitsák a gybka+ek lÁfejlődését* A szovjet ftlvészéknek érde­kes kísérletekkel sikerült íokozniok a citromfák és egyéb meleg­égövi növények ellenállását a hideged szemben, /tol/ -•­Görögország nem támaszt területi igényeket Jugoszláviával 3zömben. Yrr Bi/Bu/PH A t h é n , május 9* /AFP/ Amikor a párisi értekezlet megszabja az uj euró- j ; pai határoltat - jegyzik meg tájékozott athéni körökbon Görög- ' ország nem támaszt semmi területi igényt Jugoszláviával szemben. Athén a baráti kapcsolatok mielőbbi felvételét kívánja Belgrád­dal, A görög kormány a rokonszenv légkörét altarja nogtoromtoai a két ország között és hangoztatja, hogy Szaloniki sértetlensége;-, éppen ainyira érdekli Jugoszláviát,mint Görögországot* Reméli, hogy mielőbb dkalma nyilik aogbeszélni Belgráddal o sértetlen­ség biztosítását, . , Athéni illetékes körökbon annak a •oggyőződéenekj 1 adtak kifejezést, hogy a belgráii vezető körök is baráti viszonyt akarnak létesíteni Görögország és ' Jugoszlávia között*/HTl/ T"/ — — **r

Next

/
Oldalképek
Tartalom