Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. március/2

1946-03-22 [0030]

A nemzetközi dai dárok kongresszusa. Kun o P14. Oc. A nemzetközi brigádok, amelyek Spanyolországban harcoltak a fasizmus ellen, kongresszust rendeztek s ezen mgjelentek a bolgár, magyar, csehszlovák, albán, lengyel, osztrák és romániai harcosok kiküldöttei, A lengyel küldöttség kilenc tagból áll, vezetődi Svjerosovszki Kari Walter, a hadügyminiszter helyettese. A belgrádi lapok meleg haigon üdvözlik az önkénte­seket, akik segitséget nyújtottak a spanyol népnek a fasizmus elleni nehéz harcban. A Borba kiemeli, togy a spanyol nép csak ideiglenesen szenvedett kudarcot, azonban sohasem nyugodott bele Franco és a fal­*langisták uralmába. Franco már hét éve véres polgárháborút folytat a spanyol nép ellen. Az utolsó spanyolországi események, Garcia és társai holttestei és számos halálos Ítélet bizonyítják, hogy gyorsan és határozottan kell cselekedni, mert puszta kij elentések nem segítik elő a békét és a nemz étkezi közbiztonságot, A szabadságszerető nenze tek követelik, hogy nemzetközi akciót indítsanak a spanyolországi fasiszta rendszer felszámolására. A "Glász" a nemzetközi brigádokról* Szóló cikkében kiemeli, hogy e .brigádokban mind az öt világrészből ötven nemzet kép viselői harcoltak, akik megértették a spanyolok harcának célját. A "Politika" hangsúlyozza, hogy Jugoszlávia fiad vol­tak az elsők, akik segítségére siettek a spanyol népnek. Tisztában voltak azzal, hogy a spanyol háború nemcsak a spanyol nép ügye,hanem az egész háLadw emberiségé is. Amikor a német és olasz katonaság el­foglalt^ Jugoszláviát, a volt sp&külországi önkéntesek voltak az elsŐk ? akik elfogadták a jugoszláv komi uniót a pdrt felhívását a meg­szállók elleni fegyveresfelkelésre. Ezer és ezer partizánnak voltak a jelképei. Tizenhármukat jugoszláv nemzeti hősöknek nyilvánította Jugoszlávia. /LITI/ —«— Tildy Zoltán köztársasági elnök a magyar-román aport kapcsolatokról, o Küm Kő/Bm/P14 Oc. A Gazeta Spcrturiolor oimü román sportújság egyi v legutóbbi számának első oldalán hosszabb cikket közöl Tildy Zoltán köztársasági elnökről. Vogel Sandu román s ortujsógiro, a cikk szer­zője bevezetőjében elmondja, hogy a magyar-román sportnapokkal kap­osolatban kereste fel Tildy Zoltán köztársasági elnököt. Kiemeli azt az egy sűrűséget és közvetlenséget, amellyel a köztársasági elnök fogadta, majd ismerteti az elnöknek a vele folytatott beszélgetés során tett kijelentéseit, tildy Zoltán köztársasági elnök a román ujságiré val folytatott beszélgetés során hangsúlyozta, hogy maga is nagy hiv. és tisztelője a sportnak, A belfasiti kollégiumban, ahol tanulmányai •­végezte, az ottani csapatban több labdarugumérkőzésen vett részt. Ma is élénken érdeklődik a sportesemények iránt és szívesen tenni­szezik. A román-magyar sportkapcsolatokról a köztársasági elnök a következőket mondotta: - Meggyőződésem, hogy a sport segítségével még job­ban ki tudjuk mélyíteni kapcsolatainkat romániai barát ainkkal. /Folvt. köv,/ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom