Külföldi-Belföldi Hírek, 1944. október/2

1944-10-31 [0007]

Ili kormánybiztosok a színház- és filmügyek, valamint az operaház élen. M Sz/Gi 4 A fegyar Távirati Iroda jelenti: A m.kir. minisztérium Kiss Ferencet, az Országos M.kir. Színművészeti Akadémia igazgatóját színházi ügyek kor* mány biztosává. Borisa Dezső szkv, őrnagyot a filmügyek kormányba*­tosává, továbbá Sámy Zoltánt, a m.kir. operaház karnagyát a zenei ügyek kor ánybiztosává kinevezte« 40J?' Á magvar haaszintér helyzete* W VKf Bk /Gi 4 -Jer 1 i n, október 31. N A Duna és a Tisza alsó folyása között a bolsevisták október 30.-án - mint s német Távirati x roda értesül - * ' uion­nan odavont kötelékekkel Seoskemét irányában tért tudtak nverni* Né­met és magyar csapatok ellenrendszabályai folyamatban vannak. Az északi Tisza-ív és az Eraőa Kárpátok között a bolsevisták táaad ü te«óke-ysége alábbhagy ott• Német ősapátok ellen­támadásai agy régebbi ellenséges betörési" hely további ösazszükitésé­hez vezettek, A £ ál e-ti Beszkiáokben a szovjet hiábaval 0 táma­dásaid ^ujbol nagy veszteséget szenvedett, imlf / kozpea 41. Rendelet i. közellátásrügyt minisztériumról, Jj3 3k/ü-i 11 L magyar Távíreti Iroda jelenti: k hívetalos lep mai száma rz állataügyeket iíeigle­'nesen vezető m.kir. miniszterelnök rendeletét ismerteti •• közel­lát *.sügy iminiszteriumról, A .-...agyar felelős minisztériumnak tagja a közellátásügyi miniszter. Hatáskörébe tartozik a közélelmezés, to­vábbá a ke gzüksógleti cikkekkel - idcéértve a. tüzelőanyagokat is ­való eiiáiás irányítana és ionézése, valamint az élelmiss-:rek és közszükségleti cikkek forgalornbahosfatalában résztvevő kereak edők ki­jelölése. áz árke nánybiztos, a bőrauyaggazdálkodári kormánybiz­tos, r. lakásügyi kormánybiztos, a lakásügy ok vó g ácie jtásával -megbízott miniszteri biztos ée a készletgazdálkodási kormányt- íztos, valamint e lfextilkö2pont, a Cukoriroda és a Szappan iroda működése felett a fel­ügyeletet és irányítást E közellátásügyi miniszter gyakorolj.-.. k m.kir. köti- Hátáéi hivatal ezentúl nint a m.kir. fcöz­' ellátásügyi mi ni sztoriim , B m.kir. közellátási hivatal lótszámába^ki­nevezett személyzet,mint a m.kir. közellátásügyi minisztérium személy­zete folytrtj;- működését, a közeilátási f?lü.«y el'-égek, mint a közellá­tásügyi minisztérium kkls" szervei folytatják működéseket. A rendelet E továbbiakban részletes intézkedéseket ta r ­t' !.aia2 a közei lá tásü&yi minisztérium személyzetére vonatkozóén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom