Külföldi-Belföldi Hírek, 1944. október/2

1944-10-31 [0007]

42.' A belügyminiszter a távolsági személyforgalomban határzárt rendelt el* ME o- Bi /Gi 4 . . Illetékes helyről kezük, hogy a belügy­miniszter a távolsági személyforgalomban határzárt rendelt el. Ez a korlátozás kizárólag az országból kilépő utasokra vonatkozik* A határon belépésre jelentkező utasokat a fennálló rendelkezések figye­lembevétel© mellett a határhatóságok akadálytalanul bebocsatjak. Figyelmeztetjük a magyar utiokmánnyal ren­delkező utasokat, hogy csak azok induljanak útnak, akiknek útlevele illetőleg határkilépési engedélye a határzár elrendelése utan lett ' a * A külföldi útiokmánnyal rendelkező, utasok határkilépési engedélyét a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatéság állit ja ki. . . a A határzár nem vonatkozik a határszéli for­galomban a birtokos ás határszéli utiigazolvánnyal közlekedőkre, azonban a kapott utasitás értelmében a hatóságok alkalmi utilapot az ujabb intézkedésekig nem állithatnák ki. /MTl/ "43-. Köszönet. M o- Bi/Gi 4 Szeretett Béla fivérem hősi halála alkalmából kife­jezett együttérző megnyilvánulásokat mind Édesanyám, mind a magam nevében hungarista szeretel tel köszönöm. Fivérem hősi halála meg­erősiti bennem a hitet harcunk igazságában* A hősök példája pedig erőt ad és arra kötelez, hogy a nemzetünkért vivott szabadságharcot megalkuvás nélkül gj őze lemre" vigyem­Budapest. 1944. október havában* , , r Szálasi Ferenc s.k. /ív.TI/ H •» x 44.í. Köszönet. M o- Bi/Gi 4 Az államügyeket ideiglenesen vezető m.kir. minisz­terelnök ur ' . ?'• v ' ' ..•>'" hungarista hűséggel köszönetet mond mindazoknak, .akik szerencse- és jókívánságokkal, valamint szeretet­és hüségmegn*ilvánulásokkal felkeresték, Budapest, 1944.aktóber havában, Bolváry István , vezető jegyző. I Pro d o m o ; b A miniszterelnökség sajtóosztálya kéri az i.t* szerkesztő­ségeket, hogy fenti kát köszönetet kiemelve sziveskedjenek közölni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom