Közérdek, 1915. január-június (8. évfolyam, 1-25. szám)

1915-11-20 / 21. szám

1915. november 20. 21-ik szám. KÖZÉRDEK 3-ik oldal. Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik feledhetetlen feleségem elhunyta alkalmá­ból szives részvétüket nyilvánítani és az engemet és csaladomat ért végtelen csa­pást a temetésen való megjelenéssel eny­híteni szívesek voltak, fogadják hálás közö n e t n y i I v á n i t ás u n k a t. Kardos Miliá lg és családja. Képviselőtestületi közgyűlés volt ismét vasárnap. Alig egy pár városatya jelent csak meg a gyűlésen, pedig ezen a gyűlésen ke riilt tárgyalás alá az 1916. évi költségelő­irányzat is. De hát minek is jelennének meg a gyűlésen, hiszen ott némaságra van­nak kárho talva A polgármester tett jelen­tést első sorban az István fordulásról, beje­lentvén, hogy a katonaságnak városunkban helyezése ügyében kedvező választ kapott Csaba Adorján főispántól. Természetesen a gerincetlen városatyák megéljenezték s egyik sem mert ' megkérdezni, hogy miért válto­zott meg a pudesztai vélemény ebben a kérdésben ily rövid idő alatt. Az első tárery a lapunkban ismerteteti Schönfeld Lázár főrabbi indítványa volt a III ik hadikölcsönre 100,000 K jegyzése iránt. Elfogadták ezt is a városatyák, valamint elfogadták azt is, aogy 124 “„os pótadót sóztak az 1916. évre a polgárság nyakába. Egyéb nem tör­tént semmi. Egy pár érdektelen tárgy fel­olvasásával véget ért a városházi cabaré. Sorozás. Csütörtökén és pénteken ejtet­ték inog városunkban 24—36 évesek lilik szemléjét. A sor alá kerülők gyengesége folytán, alig akadt 55 magyar katonának való. A többi itthon marad a tyúkokat őrizni, vagy elm ey hadimunkára árkot ásni a ha záéft küzdő katonák számára. Szegény gyászmagyarok I A katonaság városunkba helyezése ügyé­ben még döntés nem történt. Az ügy jelenleg tárgyalás alatt áll. Főszo gabiro a harmadik haüiköl­csön 8'keretírt. Szatinárvármegye avasi já­rásban Péchy P. tér főszolgabíró egészen kii lönleges módon vett részt a hadikölcsön jegyzésében P.'ehy főszolgabíró ugyanis já­rása nevében is jegyzett 9000 koronát, úgy mintha a járás már jogi személy lenne A járásnak ez a 9000 koronája úgy keletkezett, hogy Péchy főszolgabíró a járás lisztszük- ségleténo . ellátás it nem bizta vállalkozóra hanem vállalta azt a járás képviseletében, házilag és nehogy ebből a ténykedéséből veszteség támadjon, kilogrammonként két fillérrel tartalékalapot létesített és ily módon 10.661 korona alapot teremtett. Ebből az alapból a járás képviseletében 1000 koronát ajánlott fel a felvidéken elpusztult községek közül egy „ Szatmáriul va“ név. ii újból fel épitendő község építéséhez, mig a maradvány a járásbeli községek egyértelmű elhatározása szerint arra lesz fordítandó, hogy annak kamataiból a háborúban rokkanttá vált, Vagy a háborúban elesett járásbeli katonák csa­ládtagjai segélyeztessenek. Az alapot Péchy főszolgabíró most hadikölcsönkctvényekbe fektette a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület budapesti főinh zeténól és ugyan ide lettek irányítva a járás egyéb jegyzései is amelyek a főszolgabiró és jegyzői kará­nak hazafias fáradozása folytán igen jelen­tékenyek. Harctérről. Kerekes István, az orosz harctéren küzdő hazánkfia, Kerekes Ódon helybeli kereskedő fia küldte be hozzánk az alábbi versecskét: Édes Anyámnak! Édes Anyám lelkem talán meg sem érted, Hogy katona fiad életben van tenéked. Szomorú napom volt midőn bucsuzáskor, Talán édes apám nem is volt még otthon. Köny pergett arcunkról s fái dalom -siet rajta Szavad egy, csak az volt, vigyázz jól magadra Szemem ezen szóra ma is könyben ázik Előttem van e perc s agyamba villámlik. Mint szélvész a kalászt, úgy szánt barázdákat, Megkinozott telkemen, hisz arcom is sápadt. Másfél éve immár ezen harci zajnak, Másfél éve anyám, hogy már nem láttalak. Komor vityilomból kis mécses pislog ki, Kandallómból néha a tűz világit ki. Nincs más bo'dogságom, csak ha alszom , [anyám Nem rég megtörtént, hogy felőled álmodám. El ült a harci zaj s eltűnt a nap nyugton Talán vissza sem néz, hogy tőlem búcsúzzon. Avagy holnap ismét trombita, dob harsog, És meleg sugarait osztja mind a harcon. Gépfegyver, ágyutii/, szünnyön csak egy percre Mely az idegeket szinte megviselte. Magyarok Istene ki menyben lakozol, ; Néz gyermekidre, ossz békét, vagy halált. Adjál igazságot szegény magyar népnek, Hisz a szegény anyák is elvérezének. Szünnyön a gyilkosság, az ember vadászat, ügy sem veszi már el senki jó hazánkat. Imádkozz Jó annyám katona fiadért, Megsegít az Isten imádkozzál azért. Hogy Ismét lássalak édes kedves anyám, Szeretett Testvérim, drága öreg Apám. Harctér, 1915. október 8. Kerekes István. Pénzintézeteink es a hadikölcsön. Szinte megdöbbentő kép tárul elénk a Ill ik hadi­kölcsön jegyzésénél. El sem tudjuk képzelni, hogy miként történhetett meg ilyesmi s mi­nek tulajdoníthatjuk ezt az eljárást. Arról van ugyanis szó, hogy mig a helybeli pénzinté­zetek közel 19.00UÜOO koronát őriznek be­tétek gyanánt, addig a hadikölcsönjegyzés alig tesz ki 1.300,000 Koronát az összes pénzintézeteknél. Különösen érthetetlen a Takarékpénztár Egyesületnél k mutatott hadi­kölcsön jegyzés. Évi mérlegében négy millió koronát meghaladó betétet mumt ki s ezzel szemben a jegyzés 177,650 korona pedig ez a pénzintézet az Osztrák Magyar Bank mellékhelye is, tehát kettős érdeke lenne minél tömegesebb jegyzés felmutatása. Erre felhívjuk a szatmári főnökség figgelmét. Az intézeti betétek és a jegyzésről az alábbi statisztikát állítottuk össze. Betétek: Takarékpénztár Egyesület . Önsegélyző Népbank . . . Ive"cskedelmi és Ipar Bank Hitelbank ............................. Kö zgazdassígi Bank . . . Erdődvidéki Takarékpénztár Nagykároly és Vidéke Takp Központi Takarékpénztár . Hadlölesön jegyzés Takarékpénstár Egyesület . Önsegélyző Népbank . . . Kereskedelmi és Iparbank . Hitelbank............................ Kö zgazdasági Bank . . . Erdődvidéki Takarékpénztár Nagykároly és Vidéke Takp Központi Takarékpénzlár Szomorú kép . fiasság ! I ! 4.000. 000 K 4.000. 000 K 3 000,000 K 3.000. 000 K 2.000. 000 K 1.000. 000 K 2 500,000 K 2.000. 000 K 177,650 K 248,850 K 218.000 K 196,800 K 160.000 K 102.750 K 146,200 K 254.750 K még szomorúbb haza­Mit csinált a szentendrei polgármester ? Ebben a koplaltató világban jól esik hallanunk azt a szinte duslakodó jólétnek nevezendő állapotot, ami Szentendrén bol­dogítja a lakosokat. A város előrelátó pol­gármestere meg január havában beszerzett a város részére annyi zsírt, hogy még most is januári árakban kapja a közönség ezen nél­külözhetetlen élelmiczikket és néhány havi készlettel rendelkezik még. Hogy a város ne szenvedjen hús hiányban, maga a polgár- mester utazott el Erdélybe, ahol még olcsób ban tudott beszerezni, birkát és egész fal- kákat vett a város részére, Észrevette a pol­gármester éles szeme, hogy a káposztának szintén felmegy az ára — ezt is szerzett a lakosságnak. Irigykedve pislogalirnk Szentendre felé s azt mondjuk, hja, nem lehet minden pol­gármester ezermester és gazda-geniálitás. De azt mondottuk már egy év előtt és mondjuk most is, hogy a mi mozditbatlan és igenle­ges képviselőtestünk, a mi városatyáink kö­zül akadhatott volna egy-két kereskedő-gaz- daszellem, a kik már akkor, mikor a szent endrei polgármester belelátott az elkövet­kező időkbe, azt mondhatták volna: — Uraim, van a városnak néhány 100 ezer korona vagyona. Vegyünk fel egy ha­talmas élelmezési kölcsönt; mi jót állunk érte, hiszen a mi városunk bukni nem buk­hat, mi nekünk érette fizetnünk nem fog kel leni. És e hatalmas kölcsönnel csináljuk meg azt amit Szentendrén a polgármester megcsinált. Ez a cselekedet aztán már olyan tett volna, a melyért ezt a képviselő- testületet egyhangúan és ulra meg lehetett volna választani egész életükre, az emberi kor legvégsőbb határáig. Vallásos estély. A .Protestáns Tár­saskörben“ mu'.t hét csötörlökjénlett megtartva az első vallásos estély. Dacára a kellemetlen, rósz időnek, a nagyterem teljesen megtelt az érdeklődő közönséggel. Ez is bizonysága an­nak, hogy a közönség, mennyire megkedvelte és megszerette a vallásos estélyeket. Az első I estelyt Kürthy Károly rét. s. lelkész vallásta- ! nár köri elnök nyitotta meg lelkesen előadott tartalmas szép beszéddet, melyet lapunk tár carovataban közlünk. Rédei Károly evang. lel­kész hoszabb felolvasásában a háborús idők árny- és fényoldaláról szólott. Az estélyen még kel fiú és két leánytanuló vallásos és hazafi­as költeményeket szavalt igen ügyesen. A leg- közelebi estely folyó hó 25-én d. u. 6 órakor lesz megtartva a Protestáns Társaskör nagy­termében ismét belépti dij nélkül. Lovagias ügy a vörös haj miatt. A hely­beli lapokat bejárta az a hír, hogy városunkban egy lelkes mükedvelőgárda szinielőadást rendez a hadbavonuitak számára. A műked­velői társaság megalakult, sőt annyira halad­tak, hogy a próbák meg is kezdődtek, de j a véletlen, ez az örök rejtély, közbejátszott s majdnem fuccs lett a műkedvelői előadás­ból. Kiküldött riporterünk úgy adja elő az esetet, hogy az előadás közben az egyik szereplő próbaborozást rendezett, amelynek folytatása pezsgőzés lett. A szénsav okozta azután a galibát és a rondező és műked­velő alaposan összeveszett a vörös haj miatt. A hajból — baj lett s lova­gias affér. Szerencsére azonban 25 iv papiros telefirkálásával az ügy békésen lett elintézve, de a vörös haj előadása mégis meg lesz tartva. Hanyag éjjeli őrség. A kötelező városi j őrségi szolgálat, hanyag teljesítése ügyében, már több alkalommal felszólaltunk és kér­tük az illetőket, hogy a szolgálatot a város érdekében teljesítsék. Hiszen ez a szolgálat alig számbavehető ahhoz a testet ölő szol­gálathoz, amelyet a hős katonáink a harc­téren teljesítenek. Nem halgattak reánk, í tehát a nyilvánosság elé állitjuk azokat aki- I két a rendőrség az éjjeli szolgálat nem I teljesítése miatt eddig megbüntetett, j Sz. Nagy Károly, Bence Mihály, Grósz Jó­zsef, Rubleczky Miklós, Rótli Bernát, Róth Antal, Raáb Lajos, Lucás János, Leitner József, Weismann Jakab, Kaufmann Jenő, dr. Melinda László, Mezőssy Jószef, Gábor Armánd, Thamási János, Tóth Pál, Kiszely ! Géza, Babotán József Losonczy Sándor, Tal- I pás József, Meszessy Ferencz, Steinberger Adolf, Mayer Zsigmond, Debreczeni Gyula, I Grünfeld Miksa, Kiss István, Varga József, Weisz Jakab, Mészáros János, Arany János Rosenberg Mór Dezső, Fogarassy Károly, Szabó Mihály, Öhm Emil, Kiss György, id. Földi János, Hermann Mihály, Huszty Zol­tán, Kosztin László, Papp Lajos, Vancsa László. Rczenberg Zsigmond, dr. Sterberg Zoltán, Weinberger Ferencz, Kaufmann Dezső, Hahn János, (Folytatjuk.) Dicsérendő hadikölosön jegyzés. I Kábnánd község lakosai dicséretes áldozatkész- I séget és hazafiságot tanúsítottak a hadiköl- csöujegyzések alkalmából, a mennyiben mint ! értesülünk, közel 150.000 koronát jegyeztek csak a helybeli postatakarékpénztárnál, Ritli István birtokos egy maga 20000 koronát jegy- jzelt. Ha mindegyik község, lakosai Így kivet­ték a részüket a jegyzésből, úgy nem fog a magyarság sem elmaradni a németek által jegyzett imponáló hadikölcsön aránylagos ösz- szegétől. A közönség köréből A következő sorokat vettük : „T. szerkesztőség. Abból, hogy az élelmezési kihágások kevesbednek és hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom