Közérdek, 1915. január-június (8. évfolyam, 1-25. szám)

1915-11-20 / 21. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK 1915. november 20. 21-ik szám. Érmihályfalva. a büntetések a árdrágítókat már csak kis százalékban érik, ne következtessük, hogy nincsenek árdrágítók és olyanok, akik vagy az eladással vagy a vásárlással a maximált árak ellen vétenek. Csak a módszer válto­zott. Elibe mennek az árusoknak. Házakhoz, jól ismert házakhoz hordanak árukat s a mel- lékutczákra vonultak a vásárral. Tessék csak jól után nézni. Adományok a felvidéki lakosság számára. Madarassy István főszolgabiró lelkes felhívására eddig az elpusztult kárpát­falvi lakosság részére az alábbi termé­szetbeni adományok folytak be: Kraszna- szentmiklós 6 q. burgonya, Érkörtvélyes egy zsák bab és 18 zsák burgonya, Mezőterem községből gróf Károlyi uradalom 20 zsák burgonya.. Csaba Adorján főispán 10 q. bur­gonya. Az élelmiszereket kiosztás végett a főszolgabiró elküldötte a mezőlaborczi járás íőszolgabiróságához. Kaplonyi krónika. A csendőrség feljelen­tést tett a helybeli kir. járásbírósághoz Kind Pál, Tyukodi Pál és Lieb Ferenc kaplonyi lakosok ellen, akik Czumbil Mária kárára nagyobb szabású lopásokat követtek el. Ugyan­csak feljelentették Baungartner István, Tyu­kodi Pál és Alfater Antal kaplonyi lakosokat, akik id. Baumgartner Istvánnál tettek kelle­metlen látogatásokat az éj leple alatt. Meglopták a szentmiklósi papot. Szomorú világot vet a Krasznaszentmiklósi lakosság erkölcseire, hogy saját ref. lelkészének is ellopta a libáit és kacsáit. Az ismeretlen tettetes ellen erélyesen folyik a vizsgálat. Feltört dohánypajta. Grüníeld Miksa nagykárolyi lakos gencsi tanyai birtokán feltörték a dohánypajtát és egy füzér dohányt elloptak. A csendőrök a kiskorú tetteseket feljelentették a szatmári kir. törvényszék fiatalkorú bíróságához. Nemeslelkii adakozó. Id. Veres Ferenc domahidai földbirtokos 200 koronát küldött be Madarassy István főszolgabíróhoz, hogy juttasa azt a helybeli Vöröskereszt kórház javára. A főszolgabiró a kérelmet készséggel teljesítette. Vasárnapi korcsmazárás. Penészlek köz­ség képviselőtestülete egyhangúlag hozott határozatával kimondotta, hogy tekintettel a háborús időkre, elrendeli a korcsmáknak vasárnapi napon való zárvatartását. A ha­tározatot jóváhagyás végett felterjesztették az alispáni hivatalhoz. Megbüntetett élemiszer uzsorás. A ren­dőrség Csobi János kaplonyi lakost azért mert t hl árpát 26 koronáért árusított, 100 k. pénzbüntetésre vagy 5 napi elzárásra ítélte és kötelezte a 14 kor. többlet visszfizetésére. Rendőrség figyelmébe ! Felkérjük a rend­őrséget, szíveskedjék a kora reggeli órákban városunkba érkező vonatokhoz kisétálni a vasúti állomásra. Amit ott tap sztalni fog, abban indokát fogja találni a városunkban nagyonis érezhető tejmisériának. Ezekben az órákban ugyanis az állomást teljesen ellepik j a fényi és ezen kerületbeli utcai polgárok, akik a vonatnál leszáló vidéki asszonyoktól összevásárolják a tejet. Valósággal árverést rendeznek a tejből és egymásra ígérnek a vásárlásnál. A tej 32 fillér és 42 fillérért kel el és ilyen árban kerül újabb eladásra is. (Beküldetett.) ' <r , Özv. Schvarcz Gerzsonné ezelőtt tizenhat hónappal még boldogan élt Ér- mihályfalván családja körében. Ötvenhat év ter­heivel vállán, serényen vezette háztartását s boldogságtól sugárzott az arca, ha péntek es­ténként — a nagy tölgyfa asztalnál — elfog­lalhatta az öt megillető első helyet, Négy férfiből és egy nőből álott a család, akik közül a három fiú már családot alapított, a leány pedig már asszonyá lett, de akik igen gyakran keresték fel a családfőt, szeretettel vi­gasztalván öt özvegységében. Amikor kitört a háború, legelsőnek a leg­idősebb fiút Jakabot vitték el katonának. Tizen­hat hónap óla küzd a szerb harctéren az or­gyilkos banda ellen, anélkül, hogy egy napra is láthatta volna családját, gyermekeit, testvéreit és imádásig szerető édes anyját . . , Azután Hermanra került a sor. Elment ö is a haza védői kb'zé s most az orosz harc­téren osztogatja a halált . . . Dávid is követte testvéreit, hősiesen küz­dött az olasz brigantik támadásai ellen, míg végre egy golyótól találva, odakerült a többi hősi halált halt bajtársai közé ............a föld al á............ Egy edül « 19 éves Vilmos Jia maradt meg a bánat súlya alatt meg lord des anyának, akit a sors egy újabb csapással is sújtott, amennyiben a háború alatt elvesztette vejét is, aki egy utazás alkalmával meghűlt s pár nap alatt már ' özvegye és kis fiacskája sirt kihűlt teteme felett............ So r alá került Vilmos is. A bizottság nem találta alkalmasnak katonai szolgálatra, meghagyta öt az édes anyának, hogy legyen aki vigasztalja a sors csapásai alatt teljesen megöszült öreg asszonyt............ Me gnépesedett az eddig csendes haj­lék .... . Három asszonynyal, öt apró gyer­mekkel lett gazdagabb a családi asztalon a teríték............ Sú lyos gondok nehezedtek a családfő vállaira. Hadisegélyböl kellett tartani a me­nyeit, unokáit és a tiz személy egy havi ellá­tására 144 korona segély álott rendelkezésre. Ennyit állapítottak meg ugyanis az özvegy édes anyának és hadbavonult három fia hátra­maradott családtagjai számára..............Éhen há láshoz kevés.................. kenyérre talán elég............ Vi lmos volt az egyedüli kenyérkeresö a háznál. Ó gondoskodott a háztartás zavartalan menetéről, ö viselte gondját az egyetlen Itiska tehénnek, amely tápláló tejjel látta el az egész családot ..... Egyszer csak pecsétes Írást kapott a falu­házától a 19 éves gyenge idegzetű Vilmos gyerek. Az volt beleírva, hogy ki lett rendelve hadimunkára Dalmáciába és 48 óra alatt az illetékes hatóságnál jelentkezni köteles............ A szegény Özvegy édes anya, elment kö­nyörögni a községházához, hogy ne vigyék el egyetlen egy támaszukat. Elutasították kérelmé­vel a törvény rideg szakaszaira hivatkoz­tak ....... nem lehet segíteni a dol­gon .................. Megpróbálta a főszolgabiró előtt előadni kérelmét. A járás legnagyobb ura, a hajdú, be sem engedte a járás atyjához, azt mondotta: Na­gyon el van foglalva a Nagyságos ur, nem le­het hozza_ bemenni! S a szegény özvegy édes anya, zokogva karolta át a szol góbiról hivatal ajtajának hideg falát, felnézett az égre és könyes szemekkel szemrehányóan rebegték ajkai: „hát tűröd ezt Minden- ható Isten!“ Még akkor sem vesztette cl a reményt. Hátha igazság is van a földön ? ^ Kérvényt adott be a hatósághoz, hogy engedjék haza fiát. Hideg elutasítás lett a fe­lelet ............ Öz v. Schvarcz Gerzsonné három hónap alatt tiz évet vénült. Mindennap fehérebbé vá­lik a haja, mindennap felnéz az égre és arra kéri a Mindenhatót, hogy őrizze meg két harc­téren küzdő fiát a haláltól és adjon végleges dicső küzdelmet a Magyarnak ..... De mi lesz a Vilmos fiúval ? Erről fe­leljen nekünk a hatóság............ha van hozzá le lkiismerete ? ? ? — S—a. Gyermek-előadás. Meskó Györgyné úrnő gyönyörű példáját adta honleányi ne- messzivüségének. Elhatározta, hogy a Vörös- kereszt kórház ruhatárának pótlása céljaira, karácsony első napján gyermek-előadást ren­dez. A szereplők 5—6 éves gyermekek lesz- j nék, akiket a nemeslelkü úrnő maga fog be­tanítani a szerepekre. Óriási türelmet igényel ez a feladat és meg nagyobb kitartást, amely­hez igazán nehéz elhatározás szükséges. A próbák már is megkezdődtek és nagy sikerrel kecsegtetnek. A szereplő apróságok neveit ti­tokban tartjuk. Távozó kórházparancsnok, Szemethy Elemér m. kir. honvédnépfelkelő főhadnagyot, az érmihályfalvai Vöröskereszt kórháznál viselt parancsnoki állásátói felmentették és más szol­gálatra osztották be. A távozó parancsnok tisz­teletére, jóbarátai bucsuvacsorát rendeztek az Andriskó János éttermében, amely alatt dr. Andrássy Ernő, meleg pohárköszöntőben ecse­telte a veszteséget, amely a kórházat parancs­noka ; az érmihályfalvai társadalmat pedig egy közkedvelt tagja elvesztésével érte. Rozoga oédulaház. Petőfi Sándor „Utszéli csárda“ cimü verse jut eszünkbe, ak­kor, amikor az érmihályfalvai közbirtokosság tulajdonát képező marhalevél átirói helyiséget látjuk. Piszkos, rozoga, pókhálós, kitört ablaku helyiség, amelynek ajtaja alatt tátongó ür mu­tatja, hogy senki sem törődik sem az épület­tel, sem pedig az abban dolgozó városi hiva­talnokokkal. De maga a vásárbirói helyiség sem néz ki különben, ahol két tört ablak és vastag piszokkal borított falak merednek a lá­togató szeme elé. Igazán szégyene a közbirto­kosságnak ez az épület. Elvárjuk Báthory Jó­zsef elnök úrtól, hogy haladeknélkül helyre­hozatja az épületeket s magunk részéről csak csodálkozásunknak adunk kifejezést, hogy az az ember, aki a város ingóságait évek hosszú során a pedántságig menő pontossággal ke­zelte, miként viseltethet ily indolentiával a közbirtokosság vagyonával szemben ? ! ? Látogatás a Vöröskereszt kórház­ban. Lovic a honvéd alezredes, dr. Verzál- Jenő egyetemi magántanár kíséretében meg­látogatta az érmihályfalvai Vöröskereszt hór- házat, megvizsgálta* a kórházi, valamint ügy­kezelést és a lapasztaltak felett teljes elisme­rését fejezte ki, a kórház vezetősége előtt. Vasúti szerencsétlenség. Csütörtökön reggel az érmihályfalvai vasúti állomáson tola­tás közben egy személyszállító kocsi oly erő­vel vágódott egy másik kocsihoz, hogy a kocsi összetört. A kocsiban katonák és vonatkísérő személyzet ültek, akik közül heten megsebesül­tek. A sebesülteknek az első segélyt Lajos Béla forgalmi liszt adta meg, majd később dr. Andrássy Ernő és dr. Fráter Gáspár orvosok is megjelentek az állomáson és bekötözték az erőssen vérző sebeket. A sebesüllek közül egyet az érmihályfalvai Vöröskereszt kórházba, a többit a debreczeni közkórházba szálli'ották be. A vizsgálat megindult. Levágta a gép a kezét. Bekmann Sámuel érmihályfalvai órás és ékszerész ked­den villamos árammal vezetett fűrésszel fát vágatott lakásán. Már a türószeles be is volt fejezve, de Beckmann nem várta meg mig a gép téljesen megáll és a forgácsokat kezdte felszedni a gép alól: egyszerre a fűrész el­kapta karját és teljesen összeroncsolta. A sú­lyosan sérült embert a Vöröskereszt kórházban kötözték be, este pedig felutazott Budapestre, ahol értesülésünk szerint karját meg is ope­rálták. Lószemle. Szerdán ejtették meg Ér- mihályfaiván a járási lovak időszaki szemléjét, mely alkalommal 36 drb lovat találtak hadi­célokra alkalmasnak. Mese a községi hadikölcsönéről. Több oldalról hatottuk beszélni, hogy a község ftltal jegyzett 250000 K hadi kölcsön jóváhagyási) a felsőbb hatóság megtagadta. A hir teljesen Szerkesztői üzenet. Nagykároly és Vidéke szerkesztőjének. Hely­ben. Végtelen tévedelkedves Barátom, ha vezér- czikkedben, azt allitod, hogy senki sem ostorozta a városi közgyűlésnek a katonaság ügyében elfoglalt nemleges álláspontját. Sőt nagyon is. Olvasd csak el a 19,és 20«s_zA- mpkaf,- Sok dolgot találsz abbanpa~mTt XL. teljesén elhallgattatok. Már a hosszuszárü" csizmákat is felakartuk huzni, de^, István fordulása megakadályozott benne. DéT^, te miért hallgatod el a küldöttség dolgát^ Páter 1 Páter! egyenes, becsületes lel- kedet ezért bünterheli. Ölel: igaz hived.

Next

/
Oldalképek
Tartalom