Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-04-11 / 15. szám

1914. április 11. 15-ik szám. KÖZÉRDEK 7-ik oldal. Szives tudomásul!!! Tisztelettel értesítjük a n. é. "* közönséget, hogy czégünk képviseletét és gyüjtődéjét |aaáaaáaááaaáaaáaáaI Lefkovits Sámuel kereskedőnek Nagykároly, Petőfi-utca 16. sz. adtuk át, ki a legnagyobb pon­tossággal fogja a nagyérdemű közönséget kiszolgálni. Tisztelettel: Kováid Péter és Pia vegyészeti gyára Budapest. A A A A T ▼ T ▼ Kiárusítva lesz olcsó álban 3000 pár női-, tűrő- és gyermek-cipő különf le alakban és színben = 30 napi : Nagykárolyban. Elmaradt utcanyitás. Vasárnap városi cabaré volt, amelyen szóbakerült a Kenderes-utca meg­nyitásának kérdése is. Dr. Merts László vetette fel indítvány alakjában, de a polgármester me­reven elzárkózott a dolog érdemi elintézésétől, mert hát az mondi: ,,Nincs pénz az ilyen dol­gokra“. Hát miért volt az epreskerti földre és a földbe temetett Széchenyi-utcai csatornázásra? Lett volna csak a Kamat-utca átvételéről szó ! talán akadt volna mégis valami a város dohos pénztárában erre a célra. De a külváros utcái polgárok óhajtása teljesítése az nem oly fon­tos feladat, hogy azért a fejét törni kellene érette. Koszorumegváltás. A „Néhai Bing Mór koszorumegváltási jótékonycélu a!ap“-hoz a következők járultak hozzá: Zeisler Márton Bu­dapest 10 K, Jeremiás Adolf és családja Dicsőszentmárton 20 K, Singer Márton Nagy­károly 20 K, Barta család, Tápio Györgye 15—15 K, Zeisler Vilmos és neje Arad 20 K, 'Czakó Emil és neje Budapest 50 K, Kardos Mihály Nagykároly 5 K, Diamant Samu Nagy­károly 20 K, Singer Lipót és családja Nagy­károly 50 K. Dr. Czukor Lajos 20 K. Összesen 230 korona. Az izr. koszorumegváltási alapok ideiglenes kezelősége. Felolvasó-estély. A „Nagykárolyi Pro­testáns Társaskör“ f. hó 13-án — husvét másodnapján — este fél 8 órai kezdettel sa­ját helyiségében tánccal egybekötött felolvasó­estélyt rendez, házépítési alapja javára. Be­lépődíj 1 korona. — Miisor: 1. Tihanyi vissz­hang. Irta: Hanák József polg. isk. tanár. Felolvassa: Rupprecht József. 2. Treszkát ki- tanitják. 1 felvonásos bohózat. Személyek : Háziúr — Hancsis Béla, háziasszony — Andó Erzsiké, Treszka szobaleány — Szokán Jolánka. 3. Szaval: Kovács Irmuska. 4. Monolog. Elő­adja : Nagy Rózsika. 5. Vig jelenetek. Előadja : Kovács Aladár ur. 6. Szavalat. Előadja: Her­mann Annuska. — Jótékonycélra való tekin­tettel felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Elnökség. A köztársasági tanítónő. A szegedi kir. ügyészség tudvalevőleg eljárást indított Andrássy Emma volt ököritói tanitónő ellen királysértés miatt egy hírlapi cikkéből kifolyó­lag, a mely a Nagy György lapjában, a Hód­mezővásárhelyen megjelenő azóta már meg is szűnt „Magyar Köztársaság“ cimü újságban jelent meg. Andrássy Emma a napokban kap­ta meg az ügyészség vádiratát, amely cikkének több mondatát inkrimitálja. A királysértéssel vádolt tanitónő védelmével dr. Nagy Vince szat­mári ügyvédet bizta meg. A védő a vádirat ellen nem élt kifogásokkal, hogy az ügy minél ha­marabb főtárgyalásra kerüljön. Az első király- szértő rnagyaruő pőrének fqtárgyalása a szegedi törvényszék előtt fog lefolyni. Irodaáthelyezes. Dr. Papp Kornél ügy­véd irodáját f. évi május hó 1-töl a Kölcsey- utcába a Rácz-féle házba helyezi át. „Erdőd és Vidéke“. Husvét első napján április 12 en társadalmi hetilap indul meg Er­dődön a fenti címmel. A lap felelős szerkesz­tője és tulajdonosa dr. Nagy Sándor ügyvéd lesz, főmunkatársai pedig Kóródi Katona János tb. szolgabiró és Chirke Vilmos járási szám­vevő. Kávéház átalakítás. Braun Márton a „Royal“ kávébaz bérlője, dacára a nehéz és nyomasztó üzleti viszonyoknak, tekietélyes anyagi áldoza­tok árán üzletet teljesen átalakította, úgy, hogy a „Royal“ a város legelső kávéháza lett. Ra­gyogó, hófehér tisztaságú falak várják a ven­dégeket és minden szerdán, szombaton és va­sárnap teljesen ingyen mozi mulattatja a kö­zönséget. Braun szegény ember létére nem kiméit semmi áldozatot, hogy üzletét a mai modern kor követelményeinek megfelelőleg rendezze be és méltán reászotgált ezáltal a közönség elismerésére. Az átalakított üzlet ün­nepélyes megnyitása holnap lesz. Megkívánjuk jegyezni, hogy a nehéz, fárasztó es kiváló szaktudást igénylő munkát, Schwaraz Lajos helybeli testőiparos teljesítette. Világlátványosság. Barnum és Baileney cirkusz leghíresebb csillagaiból kiválasztott tár­sulata, Cirkusz Könyöt Brothers, Európa leg­elegánsabb, legnagyobb vállalata április hó 14-én tartja megnyitó díszelőadását. Külön vonattal 14 érkezik Budapestről és még az nap tartja érdekesnél-érdekesebb előadásainak soro­zatát. Ezen kiváló vállalat, nem mint más ké­tes értékű kisebb társulat módjára csak rek­lámdob hangjával csábítja a közönséget, ha­nem tényleg elsőrangú műsorával, mely világ­hírű attrakciókból van összeáiiitva, a közönség felejthetetlen benyomást gyakorol. Különösen a ló és egyéb állatok idomitására nagy gond van fordítva, továbbá lovaglási gyakorlatokban utol­érhetetlen e cirkusz. Különleges nagyhírű mű­vészei egyetlen mutatványát sem mutatták be Nagykárolyban. Megemlítjük még, hogy a cir­kusznak saját villamfejlesztö telepe es kitűnő két zenekara van. Jegyek az érkezési napon 10 órától kezdve a cirkusz I. számú pénztári kocsijában kaphatók. Az érkezés napján nagy felvonulás a város főutcáin, úgymint nyilvános próba 10 órától. Az özbak és az öregasszony. Érdekes ügy­ben Ítélkezett tegnap a szatmári kir. törvény­szék büntető főtárgyalási tanácsa dr. Némethy József elnöklete alatt. A vádlott Mangold Ist­ván nagykárolyi lakos volt, aki nem is a maga bűnéért, hanem az őzbakja törvényszegése miatt került a vádlottak padjára. Mangoldnak ugyanis volt egy őzbakja, amelyet egy elkerített helyen bezárva tartott. Tavaly augusztusban az őzet kiengedte az elkerített helyről a udvarra. Augusztus tudvalevőleg az a bizonyos idő, mi­kor a himnemü őz vadabb, mint az év inás hónapjaiban s igy történt, hogy a szabadjára engedett állat nekiszaladt egy özv. Kosztin! Györgyné nevű öregasszonynak, azt felöklelte, megtaposta, szóval az előirt szabályok szerinti súlyos testi sértést követte el rajta. Minthogy | az őzbakot nem lehet felelősségre vonni, az eljárás Mangold ellen indult meg gondattlanság- ból okozott súlyos testi sértés miatt. A törvény­szék a tennapi főtárgyaláson 100 korona pénz- büntetésre Ítélte Mangoldot. Az Ítélet ellen úgy a kir. ügyész, mint a vádlott fellebbeztek. Tüzek. Szaniszlón Barota László és Ko­vács Ferenc gazdálkodók épületei. Gsomaközön Bauner Pál háza lett a lángok martalékává. A csendőrség megállapította, hogy a tűz gyújto­gatásból eredt, amelynek tetteseit nagy erély- ilyel nyomozza. Hol van a legjobb magyar konyha ? A Fény-utcai „Rákóczi“-ven- déglöben, ahol Török Imre a vendéglős. A választókerületek uj beosztása. A belügyminiszter kiadta az országgyűlési képvi­selő választókerületek uj beosztására vonatkozó rendeletét. Vármegyénkre ez csak annyi válto­zást hozott, hogy a krassói választókerület megszűnt és helyebe Erdőd székhelylyel szer­veztetek az uj választókerület. Városunk — sajnos — nem lett önálló képviselőválasztási joggal felruházva, hanem benne maradt a ke­rületben a melyhez tartoznak városunkon kivül Bere, Börvely, Csanálos, Csomaköz, Érdenge- leg, Érendred, Érkörtvélyes, Esztró, Genes, Iriny, Kálmánd, Kaplony, Krasznaszentmiklós, Mezöfény, Mezőpetri, Mezőterem, Penészlek, Portelek, Reszege, Szaniszló és Vezend, vagyis városunk 21 községgel alkot egy választó- kerületet. Szives tudomásul. Tisztelettel tudatjuk a mélyen tisztelt vendégeinkkel, hogy üzle­teinket husvét másodnapján (hétfőn) egész nap zárva tartjuk. Nagykároly, 1914. évi április hó. Kiváló tisztelettel az összes helybeli fodrászok. Harapós honvéd. A vasárnap éjjel kissé hangosabb volt a rendes éjjelekhez képest. Jó kedve volt különösen Kozák Albert helybeli közhonvédnek, ki hangos énekszóval ment a Károlyi István-utcán. A szolgálatot teljesítő Lemák László városi rendőr csendre intette az éneklő honvédet, ki mégis fogadta a felszólí­tást, de csakhamar mégjobban hozzákezdett énekelni. Mikor a rendőr újra felszólította a csendre, a honvéd már netn engedett a fel­szólításnak, sőt verekedésbe is kezdett. Dula- dás közben mindketten az árokba estek. A rendőr segélyért sípolt, mialatt a honvéd jobb hüvelykujját erősen meghtrapta. A sipszóra előjött rendőrök azután a harapós honvédet bekísérték a városházára, majd átadták a hon­védlaktanya ügyeletesének. Csak Zinner István Gróf Károlyi György téri vendéglőjében lehet jó bor, kitűnő ételek és a Kis Begye művészi gordonka­játéka mellett, kellemesen és feztelenül mulatni. Mértékhitelesitési központok Szat- mármegyében. A kereskedelmi miniszter a ' vármegyéhez a napokban érkezett leiratában közli a mértékhitelesitési központokat. Az ál­lami mértékhitelesitési hivatal székhelye Szat­márnémeti. A vármegye területén az időszakos hitelesítési központok a következők: Nagyká­roly, Csenger, Gacsály, Porcsalma, Szarnosdob, Szatmárököritó, Fehérgyarmat, Czégény, Jánk, Kölese, Nábrád, Nagyar, Nagyszekeres, Tisza- becs, Szatmárcseke, Mátészalka, Hodász, Ilk, Kocsord, Kántorjánosi, Nagydobos, Nagvecsed, Nyircsaholy. Ezek időszakos hitelesitesi éve minden páratlan év. — Továbbá Felsőbánya, Avasfelsöfalu, Avasujváros, Bikszád, Tartolcz, Erdőd, Alsóhomoród, Királydarócz, Kraszna- béltek, Alsófernezely, Erdőszáda, Kapnikbánya, Misztótfalu, Fehérszék, Nagysomkut, Nagynyi- res, Pusztahidegkut, Szakállasfalva, Batizvas- vári, Lázári, Mikola, Nagypalád, Nagypeleske, Ombód, Sárköz, Szamoskrassó, Szatmárudvari, Szatmárzsadány, Apa, Borválaszut, Aranyos- megyes, Nagysikárló. Ezek időszakos hitelesí­tési ideje minden páros év. Szerkesztői üzenet. R. Y. O. Szaniszló. Névtelen levelekre nem válaszolunk, sem a beküldött kéziratot nem közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom