Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-04-11 / 15. szám

•6 8-i k oldal. KÖZÉRDEK i ■■ IuHREbhBb 1914. április 11. 15-ik szám. Elvállalja ingek, gallérok, kézelők, csipkék, védkendök,függonyökésegész férfi öltönyök mosását és vasalását a legnagyobb figyelemmel. — Kivá- .. . natra a mosni és tisztítani valókért Első nagy gozmoso és vegytisztító intézete Nagykároly, Kishajduváros-u. 1, sz. házhoz küld és azt haza szállíttatja. ZVOLENSZKy VILMOSNÉ Kertkedvelők szives tudomására hozzuk, hogy üzletünkben a legjobb és bőtermésü csemege babot és csemege tengerit hoztuk be, melyet nagyválasztékban előnyös álban ajánlani van szerencsénk. Tisztelettel Kerekes Ödön és Fia Nagykároly, Nagypiac-tér (Majtény-u. sarkán. 0 Tavaszi újdonságok. ^ 0 Van szerencsénk a n. é. helybeli és O 0 vidéki vásárló közönség b. tudomá- % 0 sára hozni, hogy Nagykárolyban, a ^ Deák-téren (Wagner-féle házban) levő nőikalap divatíermünkbe megérkeztek a legelegánsabb, finom kivitelben kész női tavaszi és nyári kalapok, melyet a legjutányosabb árakon bocsátunk a vevőközönség rendelkezésére. Dús raktárt tartunk gyászkalapok­ban, melyeket akár vidékre is 24 óra alatt elkészitünk. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, vagyunk kiváló tisztelettel Grósz Nővérek nőikalap divalterem tulajdonosok Hol kell olcso, jo és szép cipőt a húsvéti és pünkösdi ünnepekre bevá sárolni ? — Tekintve a mai drága világot, j mindenki, aki saját pénzének nem ellensége,! forduljon Nagykárolyban a nagy zsidóházzal szerűben a Grünwald-féle cipőáruházhoz, ahol mindenki pénzt takaríthat meg, mert ott mindenféle férfi-,* női-, gyer­mek külföldi és belföldi cipőt és csizmát a legjutányosabb árban kaphat. Kereskedők figyelmébe! Postáit, retorta, száraz bükkfaszén ■ . í i zsákokban, vagy apróbb csomagokban jutányos áron kapható Katz Jenő füszerkereskedésben Érmihályfalván Bérbeadó Piskolt községben (Bihar-megye) 102 hold szántóföld I' • 20 hold legelőből álló birtok, esetleg gaz- ! dasági felszerelésekkel együtt. Értekezhetni a szaniszlói vasúti állomáson. Bérlet. Kerestetik 250—350 katasztrális hold Szántóföld hosszabb időre liérbe Szatmár-, Szilágy- vagy Biharvármegyékben. Ajánlatokat kér Tóth János építész. Nagykároly, Gróf Károlyi György-tér eszek éseladok ócska kályhát, tollat, ócska vasat, hasz­nait bútorokat. — Levelbeni megkere­sésre azonnal a helyszínére utazom.. WEXSZ JÓZSEF Nagykároly, Tem»tü-utca 48. sz.. • • Uzl etátb el y ezés. Tisztelettel értesítem úgy a helybeli, mi n a vidéki n.- é. közönséget, hogy szíjgyártó üzletemet a Majtény-utcáról a Gróf Károlyi György- térre a Füzy Istvánné-féle hazba helyeztem át. Üzletemet teljesen uj anyagokkal szereltem fel, és a legjobb bőrből készült lószerszámok állanak a közönség rendeldezésére. Javításokat gyorsan és jutányos áron eszközlök. Szives pártfogást kérve, vagyok kiváló lisztelettel Perge János szíjgyártó. ilágvállalat. | Csak2nap! j Először Európában. Nagyszámú lovak, tevék, medvék és elefántok ! Hönyöt Brotlieri amerikai cirkusza, a BARNUM és BAIELY CIRKUSZ legkitűnőbb csillagaiból álló társulatával. Csak két napig. Eurépa legszebb, legnagyobb cirkusza. — Nagykároly város és környéke n. é. közönségének becses tudomására adom, hogy egész vállalatommal Budapestről április hó ipr- “agy díszelőadást rendezek. Előadásokat 2 napon át, úgymint 14-én kedden és 15-én szerdán fogok tartani, melyek minden eddig be­mutatott mutatványokat felül fognak múlni. Délután a város főutcáin nagy diszfelvonulás. Vállalatom nem tévesztendő össze hasonló utazó cirkuszokkal. — mutatványaim eddig még egyetlen cirkuszban sem kerültek előadásra. — Jegyek előre válthatók az érkezés napján délelőtt 10 órától az 1-ső számú kocsinál. Bővebbet a falragaszok. äjjpSS?““ Tlaponta 10 órától nyilvános próba 20 fillér belépti dij mellett. Külön látványosság, mely egész nap látható 20 fillér belépti dij mellett a cirkus melletti sátorban. Először Európában, j Csak 2 nap! | Világvállalat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom