Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-12-27 / 52. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK . 1913. december 27. 52-ik szám. Karácsonyi vásárból a Kertész és Schwartz üzletében, VISSZAMARADT JÁTÉKÁRIJK leszállított árakban kiárusittatnak. Kalapok, sapkák, fehérnemüek, nyakkendők, téli kötött és szövött árukban nagy VI VÁSÁR OLCSÓ ÁRAKBAN!!!! mert a kenyérkereset elsőbb a politikai jo­gok gyakorlatánál. Fel is használták ezt egyesek arra, hogy önjelöltekként lépjenek fel a polgárság bizalmasai cégére alatt. Ősz szeült négy atyafi, kikiáltották jelöltnek X.—Y.-ont. Ittak reá egy nagyot és meg volt a jelölés. Az első kerületben például jelölték Papp Béla helyére dr. Vetzák Sán­dort és meghagyták jelöltnek Lukácsovits Jánost, aki tudvalevőleg a hetivásárokat járja megyegyülés helyett ... A józan polgárság azonban átlátott a szitán és lelkesedéssel csatlakozik annak személye felé, akiben fel­találja azt a garantiát is, amely az önálló gondolkodáshoz szükséges. Úgy látszik itt a Takarékpénztár akar ismét érvényesülni, mert tudvalevő dolog az, hogy Lukácsovits, Cseh Lajos helyére az igazgatóságba lesz bevá­lasztva és igy akarja két uj taggal képvisel tetni magát a megyegyülésen* A választás heves lesz, mert az önjelöltek ellen fog még fellépni komoly jelölt is. Kinevezés. A nagykárolyi közkórháznál évekkel ezelőtt rendszeresített, de pályázó hiánya miatt be nem töltött orvos-pénztár noki állásra, vármegyénk alispánja, Dr. Nonn János helybeli gyakorló orvost nevezte ki. Halálozás. Súlyos csapás érte Fitos Fe­renc gyógyszerészt. Fia Zsiga, élete 13-ik évében f. hó 26-án hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése tegnap folyt le nagy rész­vét mellett. Kinevezések, a nagykárolyi esperesi kerü­let esperesévé Pajos Endre csomaközi plébá­nos, s a szaniszlói plébánia interimalis ad- ministratorává Láng Pál ottani s. lelkész neveztetett ki. Tanítók karácsonyi ajándéka. A mezőfényi r kath iskolaszék Tilinger Ferenc es Szolomá- jer József tanítók részere megszavazta a csa­ládi pótlékot iskolapónztára terhére. Kulturni- vó-e ez, vagy az elismerés kifejezése, vagy talán mindkettő?! — Annyi bizonyos, hogy őszinte örömet szerez mindazoknak, kik az egyenlősítés elve melíett és nem ellene küzdöt­tek. A nagykárolyi gör. kath. egyház hívei folyó hó 20-án tisztelegtek a hajdudo- rogi gör. kath. egyházmegye főpásztoránál mélts. és főtiszt. Miklóssy István püspök előtt I Debrecenben. A főpásztor atyai jóindulattal fogadta az egyház küldöttségét, s azon kérésü­ket, hogy a templomi istentiszteleken magyar nyelven énekelhessenek és imádkozhassanak a hívek, nem csak megengedte, hanem egyene­sen elrendelte. A küldöttség hálás köszönettel vette tudomásul a főpásztor válaszát és in­tézkedését, s örömmel távozott a szives fogad­tatásról. Ünneprontó. Csütörtökön az egész keresz­tény társadalom ünnepelte a Megváltó születé­sének emlékét. Kereskedőink bezárták üzletei­ket, hogy ezáltal is emeljék a szép és magasz­tos ünnepély fényét, az iparosok letették szer­számaikat és az egész városban pihent a munka. Sőt, — tisztelet érette — izraelita pol­gártársaink közül is többen zárva tartották üz- I leteiket, jeléül annak, hogy ha felekezetileg! van is elválasztó kapocs a kereszténység és j közöttük, ők is szívvel és lélekkel osztoznak a' Megváltó születésének napján, polgártársaik vallási kegyeletében. Annál sajnosabban tapasz-1 taltuk, hogy akadt a város főutcáján egy ke­gyelet és ünneprontó, aki déli 10 óráig nyitva tartotta üzletét, azután pedig kirakatát, épen iákkor, amidőn a templomba sietett mindenki, hálát adni a Mindenhatónak és kérni további jóságát az élet küzdelmeihez. Megörökítjük a nevét, hogy tudja és jegyezze fel mindenki. Az ünneprontó Szabó Kálmán ruhakereskedő volt a Deák-téren aki úgy látszik azért negli­gálta a keresztény társadalom magasztos ün­nepét, mert a Jézuska nem hozta meg szá­mára ajándékul a hitelezőivel való kiegyezést. A nagykárolyi izr. ifjúság ma, va­sárnap d. u. 5 órakor a Szentegylet nagyter­mében Chanuka-ünnepélyt rendez, melynek tartalmas műsorát az alábbiakban közöljük s s felhívjuk reá az érdeklődők szives figyel­mét, Belépődíj: családjegy 3 K. személyen- kint 1 K, tanulójegy 50 f. A befolyandó tiszta bevétel egy zsidó irányú ifjúsági könyv tár javára fog fordittatni. Az ünnepély mű­sora : 1 Megnyitó felolvasás. Tartja: Liszer Jakab vez. tanító. 2 Chanuka gyertya meg­nyúlása. 3. Monaz cür. Énekli: Az ifjúság énekkara,, Koffler kántor vezetése alatt. 4. Makkabeusok. Ifjúsági színmű, ülőadják : A főgimn. VIII. oszt. zsidó tanulói. 5' Orosz zsidó népdal. Énekli: Koffler Ignátc kántor. Zongorán kiséri: Cukor Miklós főgirnmn. Vili. o. t. 6. A zsidó katona. Morris Rosenfeld költeménye. Előadja: Grosz Adolf banktiszt­viselő. 7 Orosz zsidó népdal. Énekli: Koffler kántor. Zongorán kiséri: Cukor Pál Vili. o. t. 8 Az ár elen, Kis Józseftől. Elődja: Nagy István Ví. o. fi 9. Chanuka dal Kis Jószef- től. Éneli: Az ifjúsági énekkar, Kofflor kán­tor vezetése alatt. Nyílt levél. Kérelem a polgársághoz! Polgártársaim részéről megnyilvánult óhajtás folytán az I. kerületbe üresedésbe jött vármegyei bizottsági tagságra felveszem a küzdelmet, de csak azért, hogy megválasztásom esetére a vár­megyeház nagytermében is becsülettel szolgálhas­sam az igazi közérdeket. Nem kerestem a hatalmasok kegyét soha, ezúttal sem fogok — ajtó előtt átcsorogva — könyörögni a bizalomért, csak a józanul, becsü­letesen gondolkodó polgársághoz fordulok azzal a kéréssel — ha érdemesnek tart bizalmára — engemet a választáson szavazatával támogatni szíveskedjék. Kiváló tisztelettel Simkó Aladár, felelős szerkesztő. Hideg folyosó. Járásbíróságunk köztisztelet­ben álló vezetője múltkori kérésünk folytán in­tézkedett, a járásbirosági folyosó befütése iránt. Természetes azonban, hogy semmi sem megy azonnal. Lassan megyünk messzire 1 Egyelőre még csak egy kicsike kályha busul a folyosó alsó végén és az is kiinéleteson fütödik, nehogy egyszerre megtaláljon ártani a nagy meleg. Ez a kis kályha nemcsak a nagy folyosót nem fütheti be, de egy kis szoba felmelegítésére J sem alkalmas. Tessék csak körülnézni. A kis j bírósági szobákban nagy kályhák ontják a me-1 leget, a nagy üvegezett folyosóra pedig dob- | kályhát adnak. Nem pislákaló dobkályhát kérünk, hanem kérjük a folyosó befütését. Ha nem elég egy kályha, kérünk kettőt, mert ez még mindig olcsóbb, mintha adófizető polgárainknak patikára kell költeniük. Püspökladány, Tasnád, Alsóverecz és hasonló kis járásbíróságok folyo­sóit ha fülhetik, joggal várhatjuk, hogy Szat- mármesfye székhelyének bíróságánál ne dide­regjünk ! Felolvasó-estély. A zsidó ifjúsági egyesüle- csütörtökón este fél 9 órakor a Chanuka. ünnep alkalmával felolvasó-estélyt rendezett; A fiatalság a rendkívül érdekesnek igerkezet előadáson nagy számban vett részt. A sza; badelőadást a sokoldalulag képzett, fényes tehetséggel megáldott Schönfeld Lázár főrabbi tartotta és tárgya volt: A zsidó festőművé­szet fejlődése jelen korunkig, különös tekin­tettel Oppenheim Móritz a 18. század első felében működött kiváló festőnek zsidó tárgyú festményeinek ismertetésére. A magas szín­vonalon álló szabadelőadás egy teljes órát vett igénybe, amelyet a hallgatóság élénk figyelemmel kisért és látható élvezettel hall­gatták a rendkívül érdekes művészettörténeti fejtegetéseket. A szabadelőadást Glück Lipót pénzintézeti tisztviselő lestenografálta és igy módunkban^lesz egyik legközelebbi számunk­ban a stenografikus feljegyzések alapján a tudományos értékkel bíró előadást egész ter­jedelmében közölni. A jóltevő kormány. Sürgősen intézték el a magas minisztériumnál egy szegény béna özvegy asszonynak ügyét. Néhai Krausz Me- nase volt fehérgyarmati lakos 48-as honvéd, ki több véres csatában vett rész, havi 10 ko­rona segélyt élvezett az állam pénztárából. Mikor ezelőtt 6 évvel meghalt, sürgős kérvényt- intézett 20 év óta ágyban fekvő szerencsétlen özvegye a minisztériumhoz hogy ezt a segélyt az ö részére is folyósítsák. A „sürgős“ kér­vényre múlt hó 30-án érkezeit meg a kiutalási rendelet, de persze nem visszamenőleg. Hogy miből élt egy magával lehetetlen szegény asz- szony 6 évig és hogy vájjon nem eheti halt-e a kérvényező, rnig kérvénnyé valamely aztalfi- ókban várta a feltámadást, — azzal ki törőd­nék ebben a tejjel-mézzel folyó Kánaánban ? Főur, fizetni ! ez az erélyes felszólítás szo­kott a kávéházak zsibongó lármájában végig- süviteni, hol lágy tenor, hol meg zengő bari­ton, vagy mély basszus hangon, már aszeriat, hogy mikép vannak a fürgelábu pincérek hangszálai stimmelve. A felszólításra hosszabb rövidebb, de inkább hoszabb mint rövidebb idő után egy feketebe öltötözött ur szokott sietve előbukkanni olyan arccal, mintha ép­pen valami fontos dolga mellől zavarták volna el. Rendszerint hátrafelé nézegetve közeledik az asztal felé, melyet a titkos pincérnyelv „osz­lop kettő“, vagy „mérnök“ epitetannal jelez és anélkül, hogy tudná, milyen pénzzel fogsz fi­zetni, előre kidobja eléb a rézkrajcárokat, majd mire bemondtad neki, mit fogyasztottál, a ni­kelt is és „köszönöm, benne vagyok“ megjegy­zéssel ellejt az asztal mellől. A főurak diszina- gyaros és reverendas serege ime ezzel az úr­ral szaporodott meg, aki sok rossz vicén ke­resztülvergődve jutott el ehhez a méltóságtel­jes elnevezéshez. Volt idő ugyanis, amikor szelemes törzsvendégek a német „zahlen“ szót „csálen“-re, majd „csalni“-ra magyarizálták és ilyen tapitatosan hivták fel a derék „fizetőt“ hivatása teljesítésére. Ma már azonban vége ezeknek a korcsmaizü étkeknek. A főur elő­kelő hangzása és demokratikus jelentése Ideié­Homokmjl)orliterenként72fillérértkapktó Kisded Sándor fűszer kereskedésében Nagykároly. A borvásárló közönség saját érdekében is győződjék meg jóságáról és olcsóságáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom