Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-08-23 / 34. szám

8-ik óidul. KÖZÉRDEK A Szatmári Első Cserép- és Téglagyár Részvénytársaságnál E cserép az ország­ban a legkitűnőbb gyártmány. Fagy ellenálló. Szállítás közben nem törik. Színe a legszebb ró­zsapiros. Minden hatósági és állami építkezéshez hi­vatalosan el van Fo­gadva. Viszonteladóknak ked­vezmény bármily nagy mennyiségben kapható a legkitűnőbb és legjobb minő­ségben (waggon vételnél) 1000 darabonként Bordás (falczos) cserép . . . 66'— korona vasúti kocsiba rakva .... 70'— korona Hód farka kis cserép .... 30'— korona vasúti kocsiba rakva .... 32’— korona Vidéki megrendelések a Részvénytársaság igazgatóságához inté- zendők. — Utalványt a városban Szeles Béla vaskereskedőnél (Deák-téren) és a batizi utón le a gyártelepen lehet váltani. Van szerencsém a nagyérdemű közönség szi­ves tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, a Makay-féle házban kályhás és szobrász műhelyt nyitottam, hol raktáron tartok Munkácsi-féle sza­badalmazott asztal-tűzhelyeket és a leg­modernebb cserépkályhákat. Elvállalok min­den e szakmába vágó munkát: javításokat és ócska kályhák átrakéisát igen jutá­nyos áron. A n. é, közönség b. pártfogását kérve, maradtam tisztelettel: Egy tanuló felvétetik! Kovács Sándor kályhás- és szobrász-mester. VASARI JELENTÉSI Értesítjük a közönséget, hogy Érmihályfalván az országos szeptemberi nagy vásár szeptember hó 3 és 4-én lesz megtartva. 3-án állatvásár, 4-én ki­rakodóvásár lesz. A vásárvámbérlőség. a Urilakás. A Majtény-utcában, a volt Jeney Géza-féle telek, mely áll kényelmes urilakás és hozzátartozó melléképületekből, azonnal kiadó, esetleg a telek kedvező fizetési feltételek mel­lett jutányos áron eladó. Értekezhetni a .Központi Takarékpénztár“-ral Nagykároly. Izraelita szülők figyelmébe! Több gimnáziumi vagy polgári iskolás tanuló számára az iskolai évadra intelligens zsidó családnál teljes ellátás kapható. Külön oktatásról gondoskodva van, melyért díjazás nem jár. — A lakás úgy a gimnáziumhoz, mint a polgári isko­lához közel van. Cim a kiadóhivatalban. augusztus 28. 34-ik szám A nagykárolyi ág. hitv. evang. egyházközség Terem-utca végén, a köves ut mellett levő — eddig a tanító javadalmát képező — 9 katasztrális hold szántóföldje — mely lucernásnak is igen alkalmas — önkéntes árverésen több évre haszonbérbe ÄÜT* kiadó. Az önkéntes árverés augusztus hó 24-én — vasárnap — délután 3 órakor lesz megtartva az egyházközség lelkészi irodá­jában Terem-utca 6. szám alatt. !84ö—1913, vhtói szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX, t.-c. 150. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a élteimé­ben ezennel kfzhirré teszi, hogy a szatmári !:ir. tör- vényszéknck 1913 évi 21415 — 21516. számú végzése kö­vetkeztében dr. Tóth Zoltán ügyvéd által képviselt Moiret F. Ödön budapesti cég javára 751 K 92 f s jár. erejéig 1913 évi junius hó 10-én foganatosított kielégí­tési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 8138 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: bútorok, boltiáruk és berendezés nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolvi kir. járásbíróság 1912. évi V. 973. számú végzése folytán 751 korcna 92 fillér tőkekövetelés, ennek 1913, évi április hó 15. napjától járó 5% kamatai, és eddig összesen 126 korona 35 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, adós üzleté­ben Kölcsev-u. 1. leendő megtartására 1913 szept. ho 9-ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881- évi LX. t.-c. 120. §. éneimében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1913. évi aug. hó 13. napján Fazekas Menyhért kir. bir. végrehajtó. eszek és eladok ócska kályhát, tollat, ócska vasat, hasz­nált bútorokat. — Levélbeni megkere­sésre azonnal a helyszínére utazom, WEISZ JÓZSEF Nagykároly, Ten? »to-utca 84. sz. Xjateás: Temető-u. -42. Szives tudomásul. Tisztelettel értesítem a helybeli és vidéki nagyérdemű közönséget, hogy a Nagy­váradi állami bábaképző tanfolyam jeles eredménnyel való végzése után bába oklevelet nyertem. A gondozásra kerülő betegek ápolásán kívül elvállalok szakszerű masirozásokat és minden szakmába vágó ápolásokat. A nagyérdemű közönség kegyes párt­fogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel Farkas Róza okleveles bába. Xjsüsás: Temető-u. 42. Nyomatott a „Nagykárolyi Petőfi-nyomda részvénytársaságinál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom