Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-03-01 / 9. szám

1918. március 1. 9-ik szám. KÖZÉRDEK 7-ik oldal. igy követeli, mert ezzel a helylyel, én, dacára, hogy a jegy birtokában vagyok, nem rendel­kezem. Előadás közben történt a dolog, nem akarván botrányt okozni, elfoglaltam a részemre kijelölt helyet. Felvonás közben kérdőre vontam a jegy- szedönőt, deő minden felvilágosítást megtagadott. Minthogy megvagyok győződve arról, hogy az ilyen reám nézve megszégyenítő eljárás dr. Taub Géza rendeletére történt, megtettem ellene a bűnvádi feljelentést, itt csak azért hozom nyilvánosságra az ügyet, hogy ecsetel­jem a színháznál uralkodó állapotokat, ahol az j ügyvédi kar egyik tagja oly hatalmasnak érez­heti magát, hogy egy szegény leányt minden ok nélkül a legdurvább insultussál illethet, mert derogál neki egy sorban ülni egy két keze tisztességes munkájából élő frisérnővel. Friedmann Pepi. Gindele János ■ ■■■ ■ — (1rsH< Ferenc utóda) z Nagykároly, Gr. Károlyi György-tér. üveg, porcellán, lámpa-, díszmű­áru és háztartási cikkek nagy rak­tára. Menyasz- szonyi ajándék- I I tárgyak, vendég­I I lői és kávéházi felszerelések. — Épület és portál üve­megtakaritás képkeretezési vállalat Óriási választék ajándék- ........tárgyakban! f TH olnár kerestetik Nagymajtényi társas gőzmalomba, már­cius 24-iki belépéssel szakképzett molnár kerestetik. — Pályázni óhajtók forduljanak az oo alant Írotthoz oo ▼▼fi NAULER MÁRTÓ!--------- — ^1 elnök Sohase niéltoztassék a porosz kőszén fogalmát összetéveszteni. A porosz szén között is vannak különféle válfajok, a melyek fűtési képessége gyengébb vagy erősebb. Nálam a Poroszország legelsöbbrangu szén­bányáiban termelt szén kapható, amely jól­lehet pénzértékben kifejezve, valami csekély­séggel többe is kerül, de végeredményben a silányabb porosz szeneknél sokkal gazda­ságosabb és kellemesebb fűtést eredményez. Ugyancsak üzletemben kapható m. kir.löpor és az összes vadászati cikkek, alumínium- edények és mindenféle háztartási cikkek. LŐpocrócok nagy választékban. Az óriási for­galom gyorsabb lebonyolitása kedvéért kérem a n. é. közönséget szükségletét előre bejelenteni. Spifz Mór vaskereskedése Nagykároly, Naggpiac. Szent János idény sör FÉL LITC^CS üvegekben — m i g a készlet tart — Gyermekeiket tápláló anyák részére elkerül- . — betétién, r — Kapható : Klein József vendéglőjében TtflGyKflROiyBATl. Kereskedelmi Bank­palota. AJÁNLOM : saját szüretelésü elismert kitűnő zamatu ó és uj boraimat. Naponta frissen csapolt Dréher sör. Uj! Uj! Uj! Van szerencsém a mélyen tisztelt kö­zönség szives tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, a Kereskedelmi Bank­palotában (Széchényi utca) nagy LISZTRAKTARÄMAT megnyitottam, ahol mindennemű szárno- I zott és saját őrleményü hengerlisztet tar-; tok raktáron úgy kicsinyben, mint nagy- ban való clárusitásra. A t. vevöközönség szives pártfogását kérve maradok kiváló tisztelettel Mok Vendel Nagykároly, Keresk. bankpalota Telefon szám: 1—32. Bodega átvétel. Van szerencsém a n. é. közönség szives* 1 tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, aí Hitelbank részvénytársaság mellett levő Pengász Erzsi tulajdonát képező Csemege-üzleiBt és Mesél dohányárusitással együtt átvettem s azt tel­jesen újonnan berendezve, a legjobb gyárt­mányú árukkal szereltem fel. Különösen felhívom a n. é. közönség szives figyelmét a csemege és cukorka áruimra, továbbá az országosan ismert Árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Adler Adolf ügyvéd által képviselt a Nagy­károlyi Kereskedelmi és Iparbank részvénytár­saságnak özv. Trajber Józsefbe szül. Reich Katalin nagykárolyi lakos ellen folytatott vég­rehajtási ügyeben 3700 kor. tőke, ennek 1912. évi szeptember hó 25. napjától járó 6 százalék kamatai, 1l3°/0 váltódij, 6 K 20 fill, óvásdij, 162 K 20 fill, eddigi, valamint az alább megálla­pított költség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. törvényszék te­rületén fekvő s az özv. Treiber Józsefné szül. Reich Katalin és Vénig Mihály és Treiber Má­ria nagykárolyi 2171. sz. tlkvi betétben A -J- 1 sorsz. alatt foglalt 1068/2 a. hrsz. ingatlan­nak (ház’ 10/a házsz. alatt a Fazekas-utcában) özv. Treiber Józsefné szül. Reich Katalin ne­vén álló fele részét 1224 K kikiáltási árban azzal, hogy a kikiáltási ár 3.;a-ad részén alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913. ágrilis hó 2 napjának d. e. 9 óráját a nagy­karolyi kir. járásbíróság árverési helyiségében kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10 °/n-át készpénzben, a vagy az 1881. LX. t. c. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8 §-ába kijelölt óvadék képes ér­ték papírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt át szolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az ígér— legmagasabb ár 10 °/0-áig nyomban kiegé­szíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Nagykároly város tanácsánál és Kaplony, Genes községek községek elöljáró­ságánál tekinh'etők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. február 7. A kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. telekönywezető. Me is bau er János sodronykerités gyára Debrecenben, Kétinalom-utc a 4. Talefon 733. sz. Ajánlja a legújabb vi- .. lágszabadaloavnat bíró v gepsodronyfonat- ' _ ________ já t, mely a két szélén merevítő huzallal van el látva és felső szélén tüskésre készítve; sodrony- kerítéseket szabadalmazott betontömbös csövas oszlopokkal; erős, egyszerű és diszes kapukat, ajtókat, szabadalmazott trágya­hordó puttonyt, sodrony kocsiülést, sodrony ágybetétet, építkezéshez rabic há­lót, szabadalmazott menyezet nádfonatot, drótkosarat,áthányó rostát, szikrafogót és azonkívül min- ^ denféle drótmun- AÁ kát a legjutányo- Á sabban elkésziíek ■ Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küld. békésgyulai füstölt áruimra, kerülnek eladásra. A legjobb minőségű b felvágottak, sonka, szak közönség rendelkezésére. Szalonát valamint zsírt ben árusítok. A n. é. közönség szivt vagyok kiváló tisztelettel Szabó Lajos, n-------­DR. SCHEINER TIBOR B m : egyetemes orvostudor: B B ■ i Nagykároly Széchenyi-u. 5. ■ rendeléseit megkezdette. «-■ - • 1 ■■ 1 '• i - 1 ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom