Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-03-01 / 9. szám

8-ik oldal. KÖZÉRDEK március 1. 9-ik szám. Szilfa-, körisfa­anyag kifürészelt álla­potban keréktalp, küllő rúd stb. kocsi- és kerékgyártók részére és gazdasági szekerek­hez beszerezhetők Kosa Bertalan szerszámfa-nagykereskedésében, Szatmáron 394—1913. vht. sz. l Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 120. és as 1908. évi XLI. t. c. 19. és 20. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1912. évi S[j. III. 651/3 számú végzése következté­ben dr. Szabó János ügyved által képviselt Arina takarék és hitelintezet javára 800 K s jár. erejéig 1913. évi február hó 9-en fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül foglalt és 920 koronára becsült következő ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás- bíróság 1913. évi V. 240 számú végzése foly­tán 800 K — f. tőkekövetelés ennek 1911. évi dec. hó. 5 napjától járó 8°/o kamatai, s eddig összesen 130 K 66 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett ösz- szegek betudásával Szaniszlón adós lakásán J Nagy-utcán leendő megtartására 1913. évi már­cius hó 15-ik napjának délutáni fél 5 óraja határidőül kitüzetik es ahoz a venni szánde­Legelőnyösebb bevásárlási forrás ezen szakmában!!! ÍH ARTHUR papirnemü nagyáruháza és modern képkereskedése, a Gönczy füzetek :: :: és irkák kiadója :: JDIESIESrEICEIiT Piac-utca 7. sz. Bika szálloda mellett. ■■ TELEFONSZÁM 223. mm Jóizlésíi levélpapirkülönlegessógek óriási választékban könyv- és münyomda. Irógépkellékek. Könyvkötészet. Uj kovács és gépműhely. Tisztelettel értesítem a helybeli és vi­dékiközönséget, hogy NAGYKÁROLY­BAN Majtény-utca 51. sz. alatt lópatkoló, kocsi és gazdasági eszközt készítő KOVÁCS ÉS (SÉPMÜHELYT nyitottam. Készítek mindennemű kovács mun­kákat, valamint gépek javítását, átalakí­tását jutányos árak és felelőség mellet teljesítem. A n. é. közönség becses pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel VANKA VALENTIN kovács és gépműhely tulajdonos. kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz- fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.c. 120. §. értelmében ezek ja­vára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1913. évi február hó 23. Fazekas Menyhért kir bir, végrehajtó. Kiadó házastelek. A Luby soron 13. szám alatt két szoba mellék­helyiségek és kértből álló házastel kém, a melyben jelenleg jóforgalmu bolthelyiség van május 1-től kiadó. Értekezhetni: Raucsina József tulajdonosnál Nagyhajduváros 3. Z ongora hangolást jutányos áron elvállal a színházi karmester. eszek és eladok ócska kályhát, tollat, ócska vasat, hasz­nált bútorokat. — Levélbeni megkere­sésre azonnal a helyszínére utazom. WEISZ JÓZSEF Nagykároly, Temető-utca 48. sz ITavasz háza! j I • • Összes tavaszi vetőmag-vak kaphatók és előjegyezhetek Nagykárolyban, Széchenyi-utca 23. sz. Tőlefonszám 86 Telefonszám 492—2913. vhtó. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 120. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a érleimében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1913. évi 3567. számú végzése következtében Dr. Egeli Imre ügyvédáltal képviselt Rencz Józset nagykárolyi lakos javára 1500 K — fi. s jár erejéig 1913. I évi január hó 29-én foganatosított kielégítési I végrehajtás után le- és felülfoglalt és 2449 K 1 — fillérre becsült következő ingóságok, nyilvá- ' nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1913. évi V, 196. számú végzése foly­tán 1500 K — fillér tőkekövetelés ennek 1913 I évi januái hó 13. napjától járó 6% kamatai, s eddig összesen 108 K 01 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban adós üz- j létében Kálmánd-utcán leendő megtartására 1913. évi március hó 17 ik napjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szán­dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szük­ség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 110. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1913. évi február hó 27. Fazekas Menyhért kir. bir. végrehajtó. D ebreceni Ejsö takarék épületből kikerült PORTÁLÉK kisebb, nagyobb méretek­ben teljesen jó állapotban olcsón ELA­DÓK Értekezhetni WEISZ FERENC asz­talosnál DEBRECEN, József kir. herceg utca 7. — Telefon : 10—80. GRAEPEL HUGÓ BETÉTI TARSASAG Malomépitészet, gép- és rostalemezgyár Budapest V. Ifáczi-ut, 40—46. szám. KÉSZÍT: Teljes malomberendezést, olajmalom gépe­ket, valamint egy és két kosaras hydr. olajsajtokat gyúró, zúzó, pörkölögépeket, hajaié malomjáratokat, Ajánlja: „Nemzeti“ gabonatisztitó gé­peit, eredeti angol Hornszky-féle nyersolaj motorjait. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Szakmérnök költ- ségfelszámitás nélkül rendelkezésre áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom