Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-07-29 / 30. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK Julius 29. 30. szám. HÍREK. Személyi hírek. Csaba Adorján vármegyénk főispánja kedves családjával jövő hó 8-án pár hétre a Tátrába megy üdülésre; Deb- reczeni István városunk polgármestere, szer­dán hazaérkezett és átvette hivatala ve zetését. Adomány. Ő császári apostoli királyi fel­sége, a kölcseii tiizkárosultak javára magán pénztárából 3000 koronát adományozott. Kitüntetés. Őfelsége Danyilák György nagybányai bányamunkást, egy gyermeknek saját élete kockáztatásával, a vizből való ki­mentéséért, 52 kor. jutalomban részesítette. Elmaradt közgyűlés. Az augusztus hó 11-ére összehivott vármegyei köz és állandó választmányi gyűlés, közbejött akadályok miatt, el lett halasztva. Segély kiosztás. Az ököritói tüzkárosultak felsegélyezésére alakult bizottság f. hó 30-án Csaba Adorján főispán elnöklete alatt Oköri- tón ülést tart s határoz a közadakozásból befolyt s eddig kiosztatlan 11000 korona ki­osztása iránt. Esküvő. Czeglédy Sándor M. Á. V. kalauz f. hó 22-én tartotta esküvőjét Rácz János helybeli tekintélyes bádogos iparos kedves leányával Erzsikével. Esküvő után az öröm­apa házánál fényes vacsora volt, a melyen nem egy beszédben ünnepelték az uj párt és a szivélyes házigazdát. A vacsorát regge­lig tartó tánc követte. Egy sajtóhiba. Nincs boszantóbb valami annál, a midőn egy lapban értelem zavaró hibák fordulnak elő, de legborzasztóbb az, ha valakit életében elparentálnak. Az olvasó közönség nem annyira boszankodik, mint mosolyog rajta egyet, de a szegény, szerkesztő, a kinek nem ál módjában hibáját azonnal helyrehozni, kétségbeesetten ragadja meg ha­ját s szeretné szálanként kitépni tehetetlen dühében. Lapunk legutóbbi számában egy olyan hiba fordult elő a mely igazán meg­érdemelné, hogy elrettentő például múze­umba helyezzék. Elparentáltuk a mi kedves jó Soltész bátyánkat a kit a jó Isten még igen sok éveken át, erőben és egészségben éltessen! a ki aligha kíván még megjelenni az Ur zsámolya előtt. Lapzártakor kaptuk a hirt, siettünk, így történt azonb tn, hogy elcseréltük a neveket. Soltész bátyánkat arra, kérjük, ne haragudjék s tartson meg benün- Ket továbra is eddigi szeretetteljes barátsá­gába. Megígérjük azt, hogy legközelebbi ki­jövetelünk alkalmával, abból a hires nektárból, amely asztalát díszíti, felköszöntőt mondunk arra a szives házigazdára a kinek aligha van párja a járásban, de Szatmár vármegyében sincsen. széről Becsky Sándor vezendi jegyző volt jelen. Suta György esperes-lelkész, mint el- , nők lendületes beszédben megnyitja gyűlést, mely után következetek az üdvözletek, a titkár és pénztárnok jelentése és a javasla­tok, melyek után Lucaciu Constantin király- daróezi lelkész egy hosszabb, jól indokolt és megkapóan előadott eonferenciában a mű­veltség áldásait fejtegette, mely műveltség terjesztése az „Astra“ célja, A feszült figye­lemmel hallgatott kitűnő conferencia után könyvecskéket osztogattak szét, mely után a gyűlés véget ért. A banketten várakozáson felüli számban voltak jelen, különösen a hölgyek voltak szokatlanul szép számban re­prezentálva. Sok pohárkösaöntő volt, melyek közül megemlitendők : (»felsége apostoli ki­rályunkért és az uralkodó házért, az „Asírás­ért és vezető embrióiért, a köznépért, a váradi papnövendékekért, a közigazgatásért elmon­dottak. A concerten nemcsak a megye, ha­nem az egész váradi g. kath. egyházmegye legszebb lányai gyűltek össze. A terem zsú­folásig telt meg és a válogatott közönség nem csalódott meg várakozásában. A con­cert fényesen sikerült. A váradi egyház gyei g. kath. román papnövendékek álnii előadott remek és precíz énekszámok közben előadott szavalatok is igen szépen sikerültek. Dr. Kirvai László tanárjelölt nyitotta meg a concertet, mély eszméket és jövőbeli terve­ket fejtegetvén; majd a papnövendékek által elénekelt „Motto“ után Darabont Margit kis­asszony adta elő érzéssel, hatásosan Cosbuc Györgynek, az ardélyi származású geniális költőnek „Utolsó kívánság“ c remek költe­ményét, majd a kiváló precizitással előadott szép énekszám (..A te neved" C. Porumbescu) után Grama Liuziea és Butean Eugenia kis­asszonyok adtak elő természetesen, ügyesen és kedvesen egy párbeszédet; általános tet­szést aratva. Mindhárom szereplő kisasszony egy-egy virágcsokorral lett megjutalmazva fáradságáért és szép művészi előadásáért. A cigányzene által kisért „Andaluza“ után, mely mély hatást gyakorolt, következett Pteancu György végzett papnövendék szavalata, ki Cosbucnak egy nagyhatású versét adta elő („Hárman, Uram! és mind a három“)! A fényesen sikerült concertet a papnövendékek záréneke zárta be. Az utána következő bá­lon oly sok szép lányt láttunk, amennyit ritkán van alkalmunk. Reggelig folyt a tánc, vidáman, kellemesen, kedvesen. Angol börbutorok készítése Nagykárolyban. f Kerekes Bertalan. | A nagykárolyi ke­reskedő osztály egy derék, törekvő, régi ve­terán tagját érte utói végzete f. hó 23-án. Meghalt Kerekes Bertalan fűszer és cse­megekereskedő. Egész életében példája volt a gyermekeit rajongásig szerető apának, a valódi kereskedőnek s tevékeny részt vett minden társadalmi mozgalomban. Az utóbbi időben betegeskedett és szélhüdés is érte, amelyből felépült ugyan, de reomatikus baja folyton gyötörte. Vasárnap este is fájós lá­bát mosogatta, miközben egy újabb szélhü­dés megfosztotta szenvedéseitől. Temetése 25-én folyt le impozánsan megnyilvánult részvét mellett. Halálát testvére Kerekes Ödön kereskedő, négy árvája és kiterjedt rokonság gyászolja. Nyugodjék békébon! Az „Astra“ gyűlése és a táncmulatság. Az „Astra“ szatmármegyei fiókja e hó 23-án tartotta meg évi közgyűlését Mezőteremen. Reggel 7 órakor érkezett meg a bizottság, melyet a falu határán Babban Antal illyés- falvi lelkész szép és tartalmas beszéddel fo­gadott. 8 órakor szent mise volt, melyet Suta György barlafalusi g. kath. lelkész tartott fenyes segédlettel; a miseéneket a váradi g. kath. papnövendékek énekelték, lélekemelőleg hatván ajelenvoltakra. Mise után vette kezdetét a gyűl és,melyen részt vett nagyszámú in teliigen - tia és különösen a falusinép; a közigazgatás ré­ségre Ítélte a hivatalos kapzsiság. A rokkant őrsvezető, miután a belügyminister a nyug- dijjavitás iránt való kérését elutasította, feT- ségfolyamodást intézett a királyhoz. Most szorongva várja ennek a kérvényének sorsát, a mely újra csak a belügyminister kezében van, mert ő tesz előterjesztést a kabinetiro­dának. Szégyene és megalázása volna a ma­gyar közszolgálatnak, ha Khuen ezt a kérel­met nem pártolná. A magyar csendőrség pél­dásan teljesiti nehéz szolgálatát, de az ilyen eset arra való, hogy megrendítse a bizalmat a kenyéradó államban. Ezt a veszedelmes érzést szabadítja föl a miniszter, ha az éhező rokkant kérése elől elzárkózik. A közbizton­ság szolgáinak nem alamizsna, hanem meg­érdemelt nyugdíj dukál. Mulatság. A nagykároly kath. legényegye­sület e hó 23-án a Polgári kaszinó összes ter­meiben igen jól sikerült tánczestélyt rendezett, az egyesület házépítésének czéljára. A mulat­ság úgy erkölcsileg mint anyagilag sikerült. Alapítvány. Rooz Salamon és neje hely­beli lakosok a helybeli „Chewra Kadisah“ iz­raelita szent egyletnél 4400 koronás alapít­ványt tettek o!y célból, hogy az egyletnél az ő nevük elhunyluk után megörökittessék és hogy minden rekviem alkalmából nevük és elhunyt családtagjaik, nevei felemlittessenek. Áthelyezések. A m.kir. pénzügyminister, Jakab Imre helybeli m. kir. pénzügyőri biztost. Szatmárnémetibe, Szász János szatmárnémeti m. kir. pénzügyőri főbiztost Balassagyarmatra és Opitz László balassagyarmati m, kir. pénz­ügyőri főbiztost Nagykárolyba helyezte át és mindanyiakat a biztosi kerület vezetésével bízta meg. A Nagykárolyi Kerületi Munkásbiz- tositó hivatal által hirdetett pénztár-orvosi állásra hirdetett pályázat lejárt. A választás f. hó 23-án d. u. ejtetett meg, mikor is dr. Kovács József városi főorvost a 3-ik orvosi állásra megválasztották. Táncmulatság. A kaplonyi tanuló-ifjusága szatmárnémeti-i tanitói internátus javára 1911. augusztus 6-án vasárnap, a Nagyvendéglő udvarán felállított lombsátorbau jótékonycélu zártkörű táncvigalmat rendez. Belépő-dij: Személyjegy 1 K 60 f. Családjegy 4 K 50 f. Kezdete este 8 órakor. Jó ételekről, italok­ról és jó zenéről gondoskodva van. A tánc- vigalom kedvezőtlen idő esetén a Nagyven- déglő tánctermében fog megtartani. Vettük az alábbi levelet. Igen tisztelt szer­kesztő ur! Egyik helybeli sajtóba Nagykároly város közegészségügyi állapotáról szóló cikk­ben az foglaltatik, hogy „a Somos erdő alatti hit rend.kivii.1 ti&ztátlan állapotban van, mert azt egy évben egyszer takarítják, a kút tele van döglött állatok hullájával stb., pedig ebből a hit­ből veszik a helybeli szódagyárosok a szódavíz gyártásához szükséges vizet.“ A cikk nélkülöz minden valódiságot s egyenesen a közönség megtévesztését célozza. Az egész cikkben csak egy az igaz, hogy a szódavíz gyártáshoz szüksége§ s mint a városban legjobb ivóvizet, innen szerezzük be. A mi kút tisztaságét illeti, azt teljesen igazolja, azon körülmény, hogy: 1. A kutat havonként kétszer takarítják. 2. A kút állandóan fedve van. 3. A kutat éjsza­kára lelakatolják. Ilyen körülmények között biztosítva van a jó és tiszta ivóvíz, a melyről bárkinek módjában van meggyőződést sze­rezni. Hogy a döglött állatok hullája ilyen körülmények között mi módon kerülhet a kútba ? arra igazán mi is kiváncsiak vagyunk, mert eddig azt nem volt módunkban tapasz­talni, de leginkább arra, hogy ebben az üz­leti konkurencias világban, a mikor minden eszközt felhasználnak arra, hogy egyesek jogtalan előnyöket nyerjenek, mi indíthatta a cikk íróját, minden valódiságot nélkülöző hire megírására ? 1 ? 1 Kiváló tisztelettel: Fried Bernát szódagyáros. Megszűnt a száj- és körömfájás. A hasitott körmü állatok között már hónapok óta uralgó száj- és körömfájás, a járásban teljesen meg­szűnt. Most a fertőtlenítés teljesítése folyik, a mely után az elrendelt zárlatok fel lesznek oldva. Kecske, juh vagy antik bőrrel és mok- kettel, bárminő mintában a legszebb és legjobb kivitelben olcsón készül Holczmann István mübutor-készitö, kárpitos-műhelyében Nagy­károlyban, Jókai-utca 7, szám alatt, — A készít­tető a rendelt bútorait, azok készítése alatt bármikor. megtekintheti. Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter Komlósi József vaskóhi számvevőt szolgálat­tételre a nagysomkuti szolgabirói hivatalhoz helyezte át. A hosszú szolgálat jutalma: koldusbot. Ste­iner Benjámin szilágysági rokkant csendőrőrs­vezetőt húsz évi ernyedetlen szolgálat után 50 K havi nyugdíjjal adták át a csöndes nyomor­nak. Steiner családos ember, most hosszabb betegségen esett át és családjával együtt éh­Modern ruhafestés bármily divatszinre HÁJTÁJER PÁL Nagykároly, Széchenyi-utca 43. (A rom. kath. elemi fiúiskola mellett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom