Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-12-02 / 48. szám

december 2. 48-ik szám. KÖZÉRDEK 7-ik oldal. Modern és tartós plissézes és gouvlérozás! HÁJTÁJERPÁL * (A rom. kath. elemi fiúiskola mellett.) Soha se méltóztassék a Porosz kőszén fogalmát összetéveszteni. A porosz szén között is vannak különféle válfajok, a melyek fűtési képessége gyengébb vagy erősebb. Nálam a Poroszország legelsöbbrangu szénbányáiban termelt szén kapható, amely jóllehet pénzértékben kifejezve, valami csekélységgel többe is kerül, de végered­ményben a silányabb porosz szeneknél sokkal gazdaságosabb és kellemesebb fűtést eredményez. Ugyanott kaphatók: M. kir. Lőpor és összes vadászati cikkek, továbbá: karácsonyi és újévi ajándéknak legalkal­masabb alumínium-edények és mindenféle háztartási cikkek. Lópokrócok nagy választékban. Sgiitz Mór Deak-tsr. 56 fillérbe kerül egy pár férfi vagy női harisnya fe­jelése pamuttal együtt BENYATSE harisnyagyárá­ban Debrecen Kérjen árjegyzéket. Kénben és szénsavban legdusabb ás- =•-— ványviz. - ■ Kapható Nagykárolyban : Sciinell Izemre füszerkereskedésében. 1309—1911. vhtó sz. Árverési hirdetmény. Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XL1. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 1911. évi 9Ö686. számú végzése következtében dr. Braun Adolf ügyvéd által képviselt Hoffer és Schrane budapesti cég javára 3428 K 61 f s jár. ere­jéig 1911. évi október hó 24-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfogialt és 3980 K-ra becsült következő ingóságok, u. m. gépek, lábasjószág, gazdasági eszközök stb. nyilvános árveresen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1911. évi V. 919/2. számú végzése folytán 3428 K 61 f tőkekövetelés, ennek 1909. évi szeptember hó 6. napjától járó 6°/0 kamatai és eddig összesen 145 K 87 f-ben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Kálmándon, adós lakásán le­endő megtartására 1911. évi december hó 16-ik napjának délutáni fél 4 érája határidőül kitü- zetik s ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in­góságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai ér­telmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el­fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1911. évi november hó 27. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. n % % n % % % % % % Nagy karácsonyi és újévi vásár Szabó Kálmán férfi, női és gyermekruha kereskedésében Nagykároly, Deák-tér (Véber-haz.) Van szerencsém a nagyérdemű vásárló kö­zönség becses tudómására hozni, hogy üzle­tembe megérkeztek az őszi és téli újdonságok u. m.: női kabátok, pongyolák, leányka kabátok, boák és muffok legszebb, legdivatosabb kivitelben férfi- és fiuöltönyök. rövid és hosszú télikabátok, szőrme béléses kabátok, bundák, mindezeket nagy választékban tartom és mélyen leszállított árakon árusítom el a régi elvem mellett maradva ..kevés haszon, nagy forgalom!“ Üzletemben mérték izerint készülnek a leg- elégánsabb férfiöltönyök és télikabátok, továbhá mérték szerint elvállalok nöikabátok készítését saját valamint'a t. vevő által hozott szövetekből. Utazó bunda és lábzsák kölcsön kapható. A tisztelt vevőközönség nagybecsű jiártfogá- sát kérve, vagyok • kiváló tisztelettel SZABÓ KÁLMÁN. Mélyen leszállított árak ! Eladó érmelléki kitűnő izü bor ÜZLETÁTVÉTEL. Tisztelettel tudatom úgy a helybeli, mint a vidéki n. é. közönséggel, hogy agykárolyban, a Gróf Károlyi György-téren Irsik Ferenc ur által 27 évig bírt üveg;-, porcéi láu- és tiikorkeresketlését átvettem. Raktáron tartok mindennemű üveg- és porcellánárukat, tükröket, függő- lámpákat, képkereteket és különféle kávés- és teáskészleteket. Elvállalok épület üvegezést, képkeretezést és mindenféle javításokat. Állandó nagy készletet tartok edényekből és evőeszközökből, melyet mulatságok, esküvők vagy összejövetelekre jutányos áron kölcsönzők ki. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kerve vagyok kiváló tisztelettel Gindele János. ■fti A debreceni ipar- művészeti kiállí­táson ezüstérem­mel kitüntetve Alapit! atott 1850. bútorkereskedő, asztalos, kárpitos és diszitö Debrecen. Piac-u. 44. Bútorüzletének áthelyezése. Piac-u. 44. Értesítés. A n. é. közönség figyelmét felhívom, hogy bútorüzletemet (Piac-u. 44. sz. alatt) az utcai üzletből ugyancsak a régi üzletbe Piac-u. 44, sz, alá wr*" bent az udvarba -Wi helyeztem át, hol sokkal dusabb választék áll mindenféle bútorokban a n. é. közön­ség rendelkezésére. — Menyasszonyi kelengyék azonnal is készen, — Legszolidabb bevásárlási forrás, jutányos és pontos kiszolgálás! Piac-utca 44. sz. Telefon 377. • Bent az udvaron. Piac-utca 44. Üszőket adunk tenyésztés céljából, kisgazdáknak, gazdaságoknak és uradalmadnak. A tarka faj-üszők és tehenek jelenlegi értékét a tenyésztő készpénz­zel vagy két év után is fizetheti. telefon szám 16. Neuschlosz Testvérek «□ifi: Gazdasági telefon szám 159. nagybérlő cég Szatmár, Kiadó fiisxeriizlet* Nagykárolyban az Ágoston-utca 44. szám alatti sarokház jól jövedelmező füszerüzlettel, dohány- és italméréssel, elköltözés miatt azon­nal eladó. Értekezhetni • Katz Adolf tulajdonossal ugyanott. Mű- és épüetfcádogos- munkát, vasbetonozást, T válaszfalak és fedeznek stb. n készítését a leggyorsabban, | ma és legpontosabban teljeriti ma Bárány Márton bádogos és vasbeton készítő Nagykároly, Honvéd-utca 8. szám. Eladó házastelek. Nagykárolyban, a Téglaszin-utca 5. sz. a. levő házastelkem ; szabad kézből jutányos áron eladó. Értekezhetni pflpp lAszló cipószmesterrel, Gr. Károlyi György-téren

Next

/
Oldalképek
Tartalom