Közérdek, 1909. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1909-02-27 / 9. szám

4-ik oldal. 1909. február 27. KÖZÉRDFK 9-ik szám. Főgimnáziumi estély. A helybeli fő­gimnázium által folyó évi márc. 6-án este 7 óra­kor a városi színházban az ifjúsági segély­egylet javára rendezett estélyre felhívjuk olvasó­ink figyelmét. Kereskedelmi iskola városuukban. A miniszter tudvalevőleg megtiltotta azt, hogy a kereskedelmi tanonczok tanítása a helybeli gimnázium épületében teljesittessék s igy a kereskedő társulatnak gondoskodnia keli al­kalmas helyiségről. Úgy értesülünk, hogy a tár­sulat vezetősége a kérdést akként óhajtja meg­oldani, hogy a birtokában levő évek hosszú során gyűjtött tőke felhasználásával külön is­kolát szándékszik építtetni, a melyben elhelye­zést nyerne a kereskedő-ifjak köre is. Örömmel üdvözöljük a vezetőség eme nemes törekvését, mert az városunkat egy szép épülettel teszi gaz­dagabbá. Bi tos tudomásunk van arról is, hogy városunk egyik tekintélyes polgára ha az épí­tési tervet a társulat elhatározza, hajlandó volna az épületet a rendelkezésre álló tőke felhasz­nálásával felépíteni, mig a hátralékos összegre kedvező feltételek mellett kölcsönt eszközölne ki. Bátyus tánczestély. A Protestáns Tár­saskör f. hó 21-én saját helyiségében batyus- tánczestélyt rendezett, amelyen igen intelligens közönség jelent meg. A mulatság nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is kitünően sike­rült és szép jövedelemmel gyarapította a tár­saskör pénztárát. Dalestély. A farsang záró mulatságát dalegyesületünk által a Magyar Király kávéház helyiségében f. hó 23-án rendezett dalestély képezte, amely siker tekintetében nem maradt hátra a többi tánczvigalmak mellett. Az estély fél kilencz órakor vette kezdetét, a kávéház helyi­ségében, melyet a terített asztalok mellett helyet foglaló közönség teljesen megtöltött. A kifogás­talan ételek italok és kiszolgálás mellett feltá­lalt vacsora folyama alatt a dalárda adott elő Vitek Károly karnagy vezetése alatt több da­rabot, élénk tetszést és tapsokat aratva a ki­váló precziz előadással. Azután Luczay János adta elő a „Színpadi egyveleg“ czimü monoló­got a tőle már ismert ügyességgel élénk de­rültséget keltve kifogástalan előadásával. 11 óra tájban kezdetét vette a tombola, amely éj­fél utánig tartott. Mintegy 70 drb különböző tárgy lett kisorsolva. A két főnyereményt: egy virágtartót és egy ingaórát Simkó Aladárné és Blaskó József nyerték meg. Éjfélkor a fiatalság az étterem helyiségében tánczra perdült és Fá­tyol Józsi kitűnő zenéje mellett a hajnali órá­kig járták jókedvvel és vidáman a ropogós csárdást. Legfinomabb tak, teavaj, cardirozott gyümölcsök, zöld főzelékek, Oroszi-féle és csemege, legfinomabb likőrök, honi és külföldi ás­ványvizek ftnhnpll ímpp füszerkereske- kaphatók: &Ullieü 11111B désében Nagy­károlyban, Kölcsey-utca 1. : A Tasnádi sajt kizárólagos raktára. : Olvasóink figyelmét felhívjuk Qrósz Jó­zsef és Mangold István helybeli régi butorrak- tárosok lapunkban közölt hirdetésére. — Mérnöki kinevezések. A földmivelés- ügyi miniszter a vízügyi műszaki tiszti sze­mélyzet létszámába Nyárády László szatmári kir. főmérnököt műszaki tanácsossá, Gillén Jó­zsef kir. mérnököt főmérnökké és Félegyházi Pál kir. segédmérnököt mérnökké nevezte ki. Üzlet átvétel. Szilágyi Imre fiatal keres­kedő átvette a Rosner Dezső-féle divatáru üz­letet s azt uj árukkal dúsan felszerelte. A tö­rekvő kereskedőt olvasóink jóindulatába ajánl­juk. A városközi telefondíjak leszállítása. A kereskedelmi m. kir. kormány hajlandónak mutatkozik az egymáshoz közel fekvő, de in- terurban viszonylatban levő oly városok táv­beszélő dijait leszállítani, mely városok egymás­közti távbeszélő forgalma azt indokolttá teszi, feltéve természetesen, hogy az áramkörök ter­heltségi viszonyai azt lehetővé teszik s a dij- leszállitás következtében várható forgalom meg- növekvéséről előzetes tájékozás szerezhető. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara meg­kereste ez ügyben kerülete kereskedő testületéit, hogy működjenek közre saját körzetükben e viszonylatok felderítésére és hogy indokolt ké­relmüket a forgalmi adatok megvilágositásával mielőbb terjesszék be. Adomány. Csanálos község a Buda­pesten felállítandó Jókai-szoborra 23 K 60 fil­lért adott. Uj festő-műhely. Kátdor Ferencz hely­beli tevékeny törekvő fiatal iparos Hétsastoll- utca 12. szám alatt szobafestő, mázoló, tapet- tázó és cégiró műhelyt nyitott, mely vállalko­zást a közönség jóindulatába ajánljuk. Izraelita kultuszadó kivetése. A vallás és közoktatásügyi miniszter egy konkrét esetből kifolyólag azt az elvi jelentőségű döntést hozta, hogy az izraeliták kultuszadója ügyében a köz- igazgatási hatóságok csak akkor illetékesek határozni, ha a panaszok a kivetett adó jog­alapja ellen irányulnak, ha azonban a panaszt a kivetett adó mérve, illetőleg magassága ellen intézik és annak leszállítását czélozzák, úgy ez tisztán az autonómia körébe tartozó ügy, a melynek elbírálására a közigazgatási bíróság hatáskörrel nem rendelkezig. Az állami tisztviselők vasárnapi, munkaszünete. Az állami tisztviselők már több ízben értekezletet tartottak a vasárnapi munkaszünet érdekében. Mint most illetékes helyről értesülünk, ezen értekezletek alapján az illetékes minisztériumok foglalkoztak ezen kérdéssel s annak eredményekép már a közel jövőben az állami hivataloknál is elrendelik a teljes vasár- és ünnepnapi hivatali szüneteket és igy a tisztviselőket jogosan megillető munka­szünetet is. Maláta tápsör különlegesség Hercules-sör Főraktár: KEREKES ÖDÖN cégnél Nagykároly. Gümőkoros tehenek irtása. A földmi- velésügyi miniszter leiratot intézett a törvény- hatóságokhoz, melyben tudtul adja, hogy a gümőkóros betegségben gyanús szarvasmarhá­kat a megyei állatorvosnak tartoznak a tör­vényhatósági állatorvosnak bejelenteni. Az ed­digi statisztikai összeírás szerint a fejős tehe­nek egy százaléka tőgy-gümőkóros, tehát a baj nem oly nagyterületű, mint sokan gondol­ják. A tőgy-gümőkóros tehenekért a gazdát a tehén teljes értékével kártalanítják. Megnehezítik az útlevél-kiadást. A honvédelmi miniszter a hadkötelesek részére kiállítandó útlevelek megszorítása céljából el­rendelte, hogy a nem tényleges állományú legénység részére küldőidre szóló útlevél ki­adása előtt a közigazgatási hatóságok kötele­sek előbb a hadkiegészítő parancsnokság véle­ményét kikérni és külföldi útlevél csak akkor állítható ki, ha a parancsnokság kijelenti hogy ennek kiadása ellen a védkötelezettség szem­pontjából akadály nem forog fenn. Érmihálfalvai hírek. Uj üzlet. Rosner Bernát, a nagykárolyi Párizsi divatáruház volt társuiajdonosa női és férfi divatái uházat nyitott. Nevezett lapunkban közölt hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét. A járásbíróság és adóhivatal felállí­tása iránti mozgalom lassan, de biztosan ha­lad kitűzött czélja felé. A község érdemes pol­gársága Benedek Zoltán, Fráter István és Grosz Bélával élén a legnagyobb lelkesedéssel vette kezébe az ügyet s az ő ismert, fáradságot nem ismerő tevékenységük biztos garantia arra nézve, hogy a kérdés a legközelebb egy hatalmas mozgalom alakjában kerül a nyilvánosság elé. Az érmelléki hitelbank f. hó 21-én sa­ját helyiségében tartotta meg évi rendes köz­gyűlését. A közgyűlés elfogadta az igazgatóság által beterjesztetett mérleget s az elért szép eredményért az igazgatóság, felügyeiőbizottság és tisztikarnak köszönetét nyilvánította. Ugyan­csak elfogadta a nyereség felosztási tervezetet s a szelvények beváltását a közgyűlést követő napon megkezdette. A megüresedett igazgató- sági tagságra Nagy Károly földbirtokost és Ta­kács Zsigmond gálospetri ev. ref lelkészt vá­lasztották meg. Esküvő. Demjén József fodrász iparos f. hó 9-én esküdött örök hűséget Draskovits Mar­gitnak, Galló József p. ü. fogalmazó özvegye kedves és bájos leányának. Rendőrség felállítása. A község kép­viselőtestülete a közbiztonság megvédése érde­kéből 1 rendőrbiztosi és 16 rendőri állást rend­szeresített. A belügyminiszter a szervezést jó­váhagyta. A kibocsátott pályázat f. hó 9-én járt le, melyre tekintélyes számban akadtak pá­lyázók. A biztosi állásra Szekán Ferencz h. községi pénztárnok iránt nyilvánul meg a bizalom, kit a képviselőtestületi tagok élén a a község érdemes birájávai pártfogolnak. Érmihályfalvai járási segélyszövetke­zet. Érmihályfalván az erőteljesen lüktető üzleti élet egy uj szövetkezetét alapit a fenti czimmel. Az alapítók az ottani kereskedelmi és iparbank r.-t. igazgatóságaiból kerültek. Az igazgatóság tagjai értesülésünk szerint az alapítókon kivül még 6 vidéki birtokosból fog állani. Az uj szö­vetkezet czimének megfelelőleg az érmihályfal­vai járás nagyobb községeiben befizető osztá­lyokat létesít és igy a kapcsolatot Érmihályfalva és vidéke között üzleti téren a legszorosabra fűzi. Alakuló közgyűlés valószínűleg márczius 10-én lesz és a szövetkezet rövidesen megkezdi működését. Elnökké Végh József érsemjéni ev. ref. lelkész van kijelölve. Újkori Don Juan. A községben valaki serdülő leánykákat névtelen levélben találkára hiv az esteli órákban. Az újkori Don Jüant nyomoz­zák s valószínűnek tartjuk azt, hogy az illető­nek kézzel foghatólag fogják megmagyarázni, hogy kemény dióba harapott s beletörik a foga. Szerkesztői üzenet. Főtisztelendő Patay Jenő urnák Kál- mánd. Vártuk szives tudósításodat a szövet­ség által rendezett ünnepélyről lapunk zártáig. •yt.-ryt/ MG,fi' lyhT.ti'' -.V vf.-Df,' ytAfí. ‘.V vt,' 'A( yf/őtí yfr'.tt' Mi Mi Mi VS'Atf ifi* őif öté It/ 7t77ín“t“7t ■ 7tv 7ft7ft7*t 7+\7+t7tV7t77tV71“7+\7ft7ft7|tTjt .y, t?tV/+V * * FIGYELEM! $ * * * Fizetésképtelenség megszűnése folytán % üzletemben a lent felsorolt tárgyakat az ,§ $ alábbi jutányos árakon bocsájtom a $ * vevöközönség rendelkezésére u. in.: Czipők 1 koronától feljebb, férfi ingek 1 I 85 krtól feljebb, gallérok 12 krtól feljebb, p I kézelők 16 krtól feljebb, finom vászon ^ § zsebkendők 10 krtól feljebb, nyakkendők p I tiszta selyemből 14 krtól feljebb. Nap- és í fr esernyők 90 krtól feljebb, női kézimunkák, * * pamutok, selymek a legolcsóbb árakon. * Sálnak való legjobb minőségű strutz * p oamut minden szinben 1 Ko. = 10 mtrg. p I 4 frt. 75 kr. | Szives támogatást kér * I RÓZNER HENRIK, f a párizsi divatáruhoz tulajdonosa. # I Uj festő-műhely. 1 * Szives tudomására hozom Nagykároly * * és vidéke nagyérdemű közönségének, hogy Nagykárolyban, Hétsastoll-u. 12. sz. a. szobafestő, mázoló, tapettázó és cégiró műhelyt rendeztem be s azt a mai mo- )*« dern kor igényeinek megfelelően a legújabb $ ^ mintázatokkal szereltem fel. A legnagyobb 4, pontosság mellett teljesítek mindennemű >* szobafestői, mázolói és cégirói teendőket és a leggondozottabb kezeléssel végzem a '•i szobák tapettázását. Vidéki munkálatokat a >* leggondosabb ellenőrzés és saját felügye- >t letem mellett teljesittetem. ** «K Szives támogatást kérve, vagyok >•> ^ * kiváló tiszteletté1 * « KÁLDOR FERENCZ, jj 1—3 szobafestő és mázoló. >*, »44444444444444444444444444444444m

Next

/
Oldalképek
Tartalom