Közérdek, 1908. július-december (1. évfolyam, 25-51. szám)

1908-07-18 / 27. szám

27. szám. KÖZÉRDEK. 5-ik oldal. jegyzéket az érdeklődőknek kölcsönösen meg­küldi. A sószállitás megdrágulása. Kereske­dői körökből kapjuk a következő panaszos so­rokat: A MÁV. vonalain eddig a teijes vaggon és félvaggon só szállítási dija közt nem volt különbség, közelebb azonban a MÁV. félvag­gon só szállításánál a szállítási dijat métermá- zsánkint 35 fillérrel felemelte. Eltekintve attól, hogy ez a rendelkezés váratlanul jött a közép­kereskedőkre nézve, mert a szállítási dijfeleme- lés, mely félvaggon só vételénél 35 koronára emelkedik, nagy megkárosodást jelent. Ezek ugyanis, mivel nyáron a sószükséglet kisebb —" tehát kisebb mennyiségben rendelik meg és mivel őszig raktáron tartott só összeáll, nem rendelhetnek egész vaggon sót s igy az áru jelentékenyen drágábban jut birtokukba. A leg­nagyobb mértékben elítélendő, hogy a MÁV. ép a kisebb kereskedők megsarcolása és a leg­szükségesebb fogyasztási cikk megdrágítása ut­ján törekszik bevételei emelésére, de ha már erre a többletre reáéhezik, az érdekelt keres­kedőknek az volna az óhajtásuk, hogy állítsa vissza a MÁV. azt a régi szokást, hogy legalább tizenöt tonna szállításánál adja meg azt a ked­vezményt, melyet félvaggon szállításánál adott. A debreczeni kerületi kereskedelmi és iparkamara hivatalos közleményei. Szi­ves tudomás és az érdekeltek tájékoztatása cél­jából van szerencsénk b. tudomására hozni, hogy a debreczeni m. kir. állami fémipari szak­iskola ideiglenesen a Burgundia utcai iparos tanonciskola helyiségeiben folyó évi szeptember hóban nyílik meg. A szakiskola négyéves tan­folyama alatt tanulóit elméletileg és gyakorla­tilag képzett iparos segédekké neveli. A gya­korlati kiképzés az intézettel kapcsolatos mű­helyekben történik, ahol szakképzett művezetők vezetése mellett tanulja az ifjúság iparának gyakorlati részét. A szakiskola felöleli a fém­ipar köréből a gép-, niü- és épület lakatossá­got és ehhez képest nyújtja mindazon elmé­leti és gyakorlati ismereteket, melyekre az ezen iparágak terén működő müveit és szakképzett iparosoknak szükségük van. Beiratási és tandíj az intézetben nincs. Mühelyi biztosíték fejében azonban minden tanuló hat koronát tartozik beiratáskor letenni. Az intézet szervezete értel­mében a tanulók kétfélék: rendesek és rend­kívüliek. Rendes tanuló az lehet, aki valamely közép, vagy polgári iskola két osztályát, az alsófoku iparostanonc iskola három osztályát, vagy az elemi iskola hat osztályát sikerrel el­végezte vagy ezeknek megfelelő felvételi vizs­gálatot tesz, élete 12. évét már betöltötte, ki­fejlett, ép testalkatú, amit hiteles orvosi bizo- nyitványnyal kell igazolni. Rendkívüli tanuló lehet minden iparos segéd vagy tanuló, aki csak egyes tantárgyakat kíván hallgatni. Elő­jegyzés végett minden növendék tartozik be­mutatni 1. születési bizonyítványát, 2. atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilat­kozatot, melyben kifejezendő az a kötelezettség, hogy a fiú a tanidő teljes tartamát bevégzi, 3. iskolai képzettségéről szóló szabályszerű bizo­nyítványát, és 4. az ujraoltás megtörténtét iga­zoló bizonyítványt. A felvételre való előjegyzés folyó évi augusztus hó 10-ig az Iparoktatási kir. Főigazgatóságnál (Budapest, VII. kér., Jó- zsef-körut 2. szám. III. em. 3.) s augusztus hó 10-től a szakiskola igazgatóságánál (Debrecen, Burgundia-utca, iparostanonc iskola) történik. Debrecen,- 1908. julius hó 10. A kerületi ke­reskedelmi és iparkamara nevében : Szabó Kál­mán elnök. Szávay Gyula titkár. Különös sztrájk. A húsárak folytonos emelése érdekes társadalmi mozgalmat hozott létre Sopronban. A soproniak egyszerűen sztrájkba álltak a mészárosokkal szemben. A város kö­zönsége kimondotta, hogy mig a mészárosok le nem szállítják a hús árát, ők szárnyast és zöldségfélét esznek. A főispán tárgyalást kez­dett a mészárosokkal. Modern cselédközvetités. Rosenfeld Sámuel helybeli közvetítő intézete jelenti a n. é. közönségnek, hogy az intézetnek főtörekvése a hozzá forduló közönségnek oly módoni ki­szolgálása, a mely teljesen kizárja azon igen gyakori jelenségeket, hogy a szolgálatba álló cselédet pár napi ott létei után helyéről elcsá­bítják s uj helyre állíttassák be és ez által a kö­zönség kizsákmányoltatik. — Egyben jelenti, hogy az aratási idő elmúltával, nálla számos előjegyzés áll rendekezésre mindenféle alkalma­zások iránt. Vásárló közönség figyelmébe! Mint értesülünk Kerekes Ödön helybeli Nagypiacztéri (Majtény-utca sarkán) jó hírnévnek örvendő fűszer- és csemege­kereskedő üzlete átalakítása' valamint kü­lönféle építkezések eiőtt állván, helyszűke: miatt az összes üzleti áruinak tetemesen leszálitott árakon való elad ását már meg-: kezdette. Minthogy ilyen alkalmi bevásár- ; lásra igen ritkán kínálkozik alkalom, — j mindenkinek érdekében áll, hogy ezt mielőbb kihasználja. A legjobb minőségű kávéban nagy készlet és nagy választék különféle fűszer, bor, csemege és hal- conservekben. Festék árukban, amire csak valakinek szüksége van, üzletében min­dent megtalál. — Finom CZipŐkre való mindenféle szinü krém, de a legjobb gyártmány. Különféle szeszes és édesített italok nagy választékban. Legfinomabb csokoládé, cacaó, teasütemény és czu- korkák, valamint mindenféle élelmi és élvezeti czikkekben nagy választék s azon­kívül igen sok kigondolható áruczikkei a legelőnyösebb árban lesznek kiszolgálva. Liba és a kutya. Orbán István helybeli czipészmesternéi valami rendbírság miatt fog­lalást eszközöltetett a helybeli rendőrkapitányi hivatal — Orbán nem lévén otthon, az eljárást foganatosító végrehajtó lefoglalta a felesége tulajdonát képező bútorzatát, egy az ólban hizó liba kivételével. Orbán mikor hazajött, értesül­vén a foglalásról, hóna alá kapta a libát s fel­jött vele a városházára s a kapuban állóktól I kérdezősködött Deinidor Ignácz holléttéről. Az, illető délután 3-ig nem tartózkodván hivata-! Iában, többen kérdést tettek Orbánhoz, hogy! miért keresi ? Elhoztam neki egyedüli tulaj­donomat képező ingó vagyonomat a birsági kiegyenlítésére, mert tudom, hogy szereti a liba húst, felelt Orbán egykedvűen. — Arról hallgat a krónika, hogy elfogadtatott e a ki-, egyenlítés ilyetén módja és hogy a liba meg ; lett e sütve azt sem tudtuk kipuhatolni, a mi- j ként nem képes Rácz János helybeli iparos j vesztegzár alá helyezett kutyáját daczára az or- j vosi bizonylatnak visszakapni, mert a rendőr- kapitánynak többszöri kérése daczára az enge­dély kiadására nincs ideje. A virágok leszakitása kihágás. A leg­utóbb tartott minisztertanácsban kimondották, hogy nyilvános és nyitott kertekből a virágok leszakitása mezórendőri kihágásnak minősitendö. A minisztertanács e határozatát megküldötte az összes közigazgatási hatóságoknak. A gyermekek dohányzása ellen. Zala megye törvényhatósági bizottsága a napokban kimondotta, hogy tizenöt éven alul levő gyer­mekeknek tilos a dohányzás. A szabályrendelet azt is megtiltja, hogy a gyermekeknek dohányzó eszközt, dohányt, vagy gyújtót adjanak el. Aki ezt a tilalmat megszegi, 100 koronáig terjed- hatő pénzbüntetéssel büntetik. A szülők és gyámok tartoznak gyermekeikre felügyelni és, ha mulasztást követnek el, szintén büntetés alá esnek. Ajánljuk a követésre méltó példát a vár­megyei alispán ur szives figyelmébe. Kereskedők, iparosok és szülők fi­gyelmébe ! E címen lapunkban az iskolai évek bezártára való tekintettel 2 hóra rovatot nyitunk, a melyben előfizetőinknek teljesen díjtalanul közöljük, hogy kinek milyen üzletben és ipar­ágban van szüksége tanulóra. Ez által szolgá­latot vélünk teljesíteni úgy a szülők, mint a . kereskedők és iparosoknak, hogy a szülők minden utáijárás nélkül tájékozva legyenek arról, hogy mily pályára adhatják gyermekeiket s a kereskedők és iparosok pedig közölhessék, hogy tanulóra van szükségük. Most jelenleg TANULÓT KERES Brichta Miksa férfi- és női-divat, Klie László üveg-, Kondor Béla fűszer- és csemege-kereskedő, Qrósz József butorraktáros 2 kárpitos, Kabelik Gyula szobrász, Lukácsovits János ruhafestő, CSARNOK. Dóczy József népdalai. Mutatvány a szerzőnek sajtó alatt levő könyvéből. Kit gyászol a fecskemadár... Kit gyászol a fecskemadár? Olyan búsan mért csicsereg az ágon? Engem gyászol. Engem sirat. Nincsen nálam árvább e nagy világon Gördörhajú szép szeretőm Hűtelen lett. Elszerették én tőlem. Sirass! Sirass fecskemadár, Isten tudja mi lesz most már belőlem. Nagy a világ. Eibújdosom. Hirt se hallasz már ezután felőlem. Megöl engem a szerelem. Ha meghalok fecske legyen belőlem. Rozmaringos házikótok ablakánál Tűrd meg az én szomorú kis fészkemet, Had kérdezzem reggel, este: „Mért ölted meg a hűséges szivemet?" Mandulafa ... Mandulafa, mandulafa. De kevés a virág rajta. Sárgul, hervad a levele, Hervadozom én is vele, Hervadozom én is vele. Elszáradt a mandulafám, Vágasd ki hát csalfa babám. Szép simára gyalultasd meg, Koporsómnak csináltasd meg. Koporsómnak csináltasd meg. Meghalt mert szeretett. Irta: Kölcsey Béla. Most egy éve még együtt voltunk, ott sétáltunk az akáczfa aiéba. Ő tele tüdővel szívta magába az enyhe májusi levegőt; melyet bal­zsamossá tett az akácz virág illata. Beszélt nekem gyermekkori ideáljáról s a jelenről, hogy még mindig szereti azt a szép asszonyt, a ki sajnos a másé, s nem az övé lett. Aztán beszélt fényes jövőjéről, és még mindig remélt, hogy az a nő még az övé lesz, hogy ő még azzal nagyon — de nagyon bol­dog lesz, s valahányszor a nevét emlité, sápadt arcza kipirosodott, bágyadt, fénytelen szemei ragyogtak, s látni lehetett egész válóján, hogy teste, lelke azé az asszonyé. Én mindent rá hagytam a mit mondott, de már akkor tudtam kezelő orvosától, hogy mire még egyszer tavasz lesz, mire még egy­szer nyílik az ibolya és akácz virág, ő már nem lesz se a mienk sem azé a szép asszonyé. Még debreczeni diák volt, akkor én is ott laktam a kálvinista Rómába sokszor eljárt hozzám, később aztán megtudtam, hogy házi­asszonyom negyedik polgáriba járó bájos kis húga az, a kiért olyan sürü vendég lett az én házamnál. Kezdtem őket figyelemmel kísérni, s azt tapasztaltam, hogy a két gyerek szerelmes egymásba, — szerelmes a szó legteljesebb értelmében. Telt az idő a leány kikerült az iskolából, a fiú is érettségizett, és készült Pestre jo­gásznak. Eljött a nagy nap a bucsuzás napja. Kint sétáltak a Kossuth utczai temetőben, némán, szótlanul mentek egymás mellett s mikor egy szomorufüz borította sirhoz értek, ott leültek Valuka Antal fodrász és fogtechnikus, Bárth Béla asztalos, Nemes Ferencz kovács-mesterek, Győrffy József vaskereskedö, Tóth Dániel fü- szerkereskedő 1, Drágus István bádogos mester 2, továbbá Weisz Lajos helybeli nagykereskedő egy szép irásu irodagyakornokot vallás íeleke- zetre való tekintet nélkül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom