Közérdek, 1908. július-december (1. évfolyam, 25-51. szám)

1908-08-22 / 33. szám

KÖZÉRDEK 33. szám. 4-ik oldal. r Eladó szőlő! Hí Peér községben néhai Brázay János tulajdonát képező 3 hold te­rületű teljes termésben levő ISZ Ő L ŐI L jutányos áron eladó. Értekezhetni lehet Mezőpetriben: Bárth Istvánnal. Kereskedelmi tanintézet Debreczenben. ===== Alapittatott 1857-ben. ===== Tagozatai : a) Felső kereskedelmi iskola. (Melynek jolyó évi szeptember 1-én 37-ik tanéve nyílik meg.) Felvesz oly tanulókat, akik a polgári is­kola negyedik osztályát sikerrel végezték. Az egész évi tandij mellékilletményekkel együtt 200 korona. Jó előmeneteld, szegénysorsu ta­nulók tandíjkedvezményben részesülnek, vagy alapítványi helyeket nyerhetnek. — A most záródott tanévben érettségit tett valamennyi tanuló pénzintézeteknél, előkelő kereskedő cé­geknél, bel- és külföldi iparvállalatoknál, a tan­intézet kebelében rendszeresített díjmentes állás­közvetítő osztály utján előnyös alkalmazást nyert. b) Női kereskedelmi tanfolyam. Felve­hetők oly leánynövendékek, akik a polgári is­kola negyedik osztályát elvégezték, vagy akik megfelelő előképzettségüket sikeres felvételi vizs­gálattal igazolják. Tandij egész évre 100 kor., felvételi dij 6 korona. c) Nyilvános polgári fiúiskola. Felve­hetők oly tanulók, akik az elemi iskola negye­dik osztályát sikerrel végezték. Tandij egész évre 60 korona, felvételi dij 5 korona. Az ezen iskola negyedik osztályát végzett tanulók rész­ben előkelő kereskedői és ipari cégeknél nyer­tek alkalmazást, részben magasabbfoku isko­lákban tanulmányaikat tovább folytatják, rész­ben pedig a mezőgazdaságban szülőiknek hasz­nos segítő társukká váltak. d) Felnőttek egy éves kereskedelmi (esti) szaktanfolyama. Felvehetők mindazon felnőtt férfiak és nők, akik a kereskedelmi élet­ben szükséges kereskedelmi tudományokat el­sajátítani óhajták. Tandij egész évre 40 korona. A szülőknek szívesen nyújt segédkezet az igazgatóság, hogy gyermekeik tisztességes, meg­bízható családoknál előnyös feltételek mellett nyerhessenek ellátást. A tanintézet illustrált ismertetése kívánatra díjmentesen küldetik meg. Fábián Lajos Mór, 2—3 igazgató. Megnyílt ROYAL SZÁLLODA DEBRECZENBEN. Hunyady-utcza 2. sz. Tulajdonos: Hauer Bertalan. Remek, kényelmes teljesen uj berendezés. Ötven szoba villanyvilágítással, : :: központi gőzfűtéssel. :: : Modern fürdő a szállodában. Jutányos árak, előzékeny kiszolgálás. Debreczen, 1908. augusztus hó. Tisztelettel HAUER BERTALAN. Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 4gf4#Í SZ ATM ÁRON, a Szatmár-Szentvér vasúti állomásnál a Bikszád felé menő vasúti állomás és a város másik részén az országos baromvásár-térrel szemben mindkét helyén betongyártelepet állítottam fel, hol már kezdetét vette a Kósa-féle szabadalmazott gazdasági betonkutak gyártása. Gyár­tatnak továbbá: hid és csatorna-csövek, itató- és sertésvályuk, lépcsők, jászolok, istálló beren­dezések. Kívánatra e szakmába vágó különféle dolgok előállítását elvállalom. Megjegyzem, hogy már is szállítható kész anyaggal minden méretekben rendelkezem. Hogy a betonkut előnyös voltát mennyire elismerte a nagyközönség eléggé igazolva van az által, hogy.6 év alatt több uradalom tulajdonosai, társulatok és gazdák mintegy 10,000 kutat vettek igénybe. Továbbá ugyancsak a Szatmár-Szentvér állomással szemben 1 GOZFURESZT létesítettem, a hol kerékgyártók és asztalosok igényeinek megfelelő, tetszés szerinti méretű és minőségű szil, kőris ===== bükk, akác, juhar, tölgy és még más különféle ^^====== felfürészelve, vagy gömbölyű állapotban jutányos árak mellett ' kaphatók. ■ : FA-ANYAGOK Az érdeklődőknek kívánatra kjmeritő felvilágosítással szolgálhatok. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradok 1-12 tisztelettel Kosa Bertalan gyártulajdonos. A nagyérdemű vásárló közönség figyelmébe! felhívni, hogy Nagyká­4 J-07 Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. figyelmét 0? rolyban a Nagypiacz-téren saját házamban levő 4 4 4 butorraktáramra, = hol mindenféle kész bútor kapható. -­Ajánlom dúsan berendezett és csakis saját műhelyemben kitűnő száraz anyagból készült bútoraimat u. m. igen finom teljes háló, ebédlő és szalon berendezéseket a legújabb kivitelben, különféle dísz­öv' asztalkákat, függönytartókat, igen szép szőnyeg, szövet, angol bőr díványok, hajlított székeket nád- és 05 faüléssel, ebédlői székeket nád, fa, valódi bőr és massé ülésekkel, hinta, zongora és különféle gyér­ig- mekszékeket, képeket, vas és rézágyakat a legszebb kivitelben, vasmosdókat, kárpitozott bútorokat a vC legújabb és legszebb kivitelben. f Elismert kárpitos műhelyemben készítek művészies kivitelű erős finom és megkapóan ízléses bútorokat. Bútorok áttisztítását, kijavítását és becso- magolását a legolcsóbban úgy helyben, mint vidéken elvállalom.-07 A nagyérdemű közönség becses pártfogását és megrendelését kéri 4 kiváló tisztelettel fi {‘t^K ilt. 0; 1—10 Grósz József, butorraktáros. 7^ Cív M, 7^ 1# A 7^ 7^ 10 10 ^ 10 10 10 10101010 1010 1010101010’1010?§? 10 '^ßH0 '10 ^^-ks éfg i —-wa- 'r r — •«Hl Uj terményüzlet! Tisztelettel jelentjük, miszerint Nagykárolyban KÁLMÁN és CSENGERI törvényszékileg bejegyzett czég alatt termény-Bizományi üzletet nyitottunk. Bevásárlásokkal Magyarország és a külföld legelső kereskedelmi vállalata bízott meg bennünket s igy azon helyzetben vagyunk, hogy a nekünk ajánlott terményekért (búza, rozs, árpa, zab, tengeri, olajmagvak, hüvelyesek stb.) mindenkor a legmagasabb napi árakat fizethetjük. A termények értékét — azonnali és későbbi szállításokra is — bármily magas összegig előlegezzük. Nagykároly. 1908. augusztus hó. Tisztelettel Interurban-telefon: 45. sz, Kálmán ÓS Csengerí. Iroda: Hétsastoll-utcza, Bermann-féle ház. I 8^-3*­11^°­h - ► ­71 |N*r §|<H^ P«H*­7 i v Itt- - 0.1=, , ^ rc ^ ^ ^ ^ ^ ^ TTn r ,M - - ■■■ — ; - , , , ^ | ■ n, II . ) II ^,, T ---■ — — ■ ~fi y yy y ^ T T ? ^ rf r t’T » ^ r y r ? ^Ti t'lÁ Nyomatott a Kölcsey-nyomda r. t. Nagykárolyban. Kurczweil János és Társa festékével Budapest. 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalom