Közérdek, 1907 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1907-08-24 / 34. szám

4 Közérdek paraacsuokság megkeresése, a városházának, , a csendőrlaktanyával távbeszélő utján való összekötetése iránt. 4. A Krön féle helyiség bérbeadása tárgyában megtartott árverés ered ményének bejelentése. 5. Dr. Steiner Lajos ügyvédnek jelentése a Thaly Endre elleni perben. 6. A községi bíráskodáshoz helyettes- biró kijelelése. 7. A községi számadás meg vizsgálásáért járó tiszteletűi] kiutalványozása. 8. Eizler Manó állatorvos és Szabó János h. mérnök kérvénye, fegyvergyakorlatra való bevonulás miatt szabadságidő engedélyezése iránt. 9. A posta és távirda igazgatóság megkeresése építkezési ügyben. 10. Nagy Nándor kérvénye ingatlan átengedése iránt. 11. Vesztergornbi Antal és Főglein Ferencz hasontárgyu kérvénye. 12, A betétszerkesztő bizottság kérvénye, telekkünyvileg a város nevén álló, de nem az ő tulajdonát képező ingatlanok átadása iránt. 13. Illetőségi ügyek. 14. Komáromi/ Gyula beadványa a községi ügyek ellátása tárgyában. HÍREK. — A király születés napja. A király szülétésének napját, mely ezúttal a 77-ik — Szekszárdon is megünnepelték. Reggel 4 órakor mo^sárágyu lövések jelezték a nap jelentőségét. A középületek, magánházak lobogó díszt öltöttek. Délelőtt 10 órakor ünnepi mise volt a belvárosi róni. Icath. templomban, melyet dr. Feni Ferencz szent- széki ülnök, plébános végzett. A vármegye tisztikarát Dörg Pál alispán, a város tiszti­karát pedig dr. Hirling Adóm polgármes­ter diszmagyarban vezette, ezenkívül reszt­vettek a misén a különböző hivatalok és inté­zetek tisztviselői is. A szentmise alatt’ a Szekszárdim összpontositott, mintegy 60 tag bél álló csendőrszázad Sándor László szárny­parancsnok vezényletére többször sortüzet adott. — Szent István napja. Szent Istvánnak, a magyar nemzet első királyának névünne­pét e hó 20-án, a szokásos módon, Szekszár­don is megünnepelték. A magánházakon, középületeken nemzeti szinü zászlók lengtek -s a különféle hivatalok tisztviselői — bár kevesebb számmal, mint 18-án — a belvá­rosi róm. kath. templomban misét hallgattak, melyet dr. Fent Ferencz belvárosi plébános, szentszéki ülnök mutatott be. üőry Pál alis­pán, Simontsits Elemér főjegyző, Hazslinszky Géza kir. törvényszéki elDök, Fischer Imre kir. ügyész diszmagyarban jelentek ' meg. Mise után Párkányi Nándor bajai eziszter- czita tanár magas szárnyalásu beszédet mondott. — Személyi hir. Simontsits Elemér vármegyei főjegyző hétfőn hazaérkezett sza badságáról s ismét elfoglalta hivatalát. Hazslinszky Géza, kir. törvényszéki elnök hazaérkezett szabadságáról s Ágoston István, kir. táblai bírótól, a helyettes elnök­től ismét átvette a kir. törvényszék vezetését. Wigand János főgimnáziumi igazgató szabadságáról hazaérkezett, s i\z igazgatói teendőket ismét ő végzi. — Uj udvaritanácsos. <> Felsége Fejér- pataki) Lászlónak, a Magyar Nemzeti Mu­zeum Széchényi országos könyvtára igazgató­jának és budapesti tudományegyetemi nyíl vános rendes tanárnak, ki Szekszárdon is gyakran megfordult múzeumuk vizsgálata ■czéljából, kiváló tudományos működése, neve­zetesen az említett könyvtárnak felvirágoz­tatása érdekében szerzett érdemei elismeré­seid az udvari tanácso-i czimet adományozta. — Uj miniszteri tanácsos. <> Felsége a magyarországi kincstári erdők kezelése szolgá­lati ágazatához Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel feiruházatt erdő­igazgatót Tomcsányi Lajos szekszárdi ala­pítványi főfelügyelő testvérét, miniszteri ta­nácsossá nevezte ki. — A tisztviselők országos kongresszusa. A tisztviselők országos szövetsége jövő hó 21-én Szegeden kongresszust tart. A szek­szárdi in. kir pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség Krautsack József és Máthis Kálmán számtanácsosokat küldte ki képviselőkul. — Esküvő. Dr. Riesz József dombó­vári orvos, f. hó 12-én, hétfőn tartotta eskü­vőjét a budapesti VII. kerület anyakönyv- vezetőségnél Ondruss Etel urhölgygyei. — Hitközségi gyűlés. A szekszárdi róm. kath. hitközségi tanács és iskolaszék folyó hó 22 én dr. Fent Ferencz szentszéki ta­nácsos, belvárosi plébános elnöklete alatt ülést tartott, melynek főtárgya az újonnan szervezett 3 tanítói állás betöltése volt. A gyűlés megnyitása után a jegyzőkönyv hite lejtésére Kiss Károly táblabiró és dr. Min­ting Ádátn polgármester kérettek fel. Ez után az elnök bejelentette, hogy az uj tan­erők részére az államsegélyre való igényt bejelentette, annak szabályszerű kérése csak a választás után lesz eszközölhető. Ennek tudomásul vétele után következett a gyűlés legérdekesebb tárgya, a tanitóválasztás. Az alkalmazásban levő tanerők részére az állam­segély kérését elhatározták. A forgalomidő megkezdése tárgyában elhatározta az iskola­szék, hogy a beiratások szeptember 2—4-ig tartanak és az előadások 6-án kezdődnek. Az árvaházban levő tanköteles gyermekek­nek az újvárosi iskolába való felvételét meg­engedték. A pénztár rovancsolás iránti in tézkedéssel és a pénztárosnak szabadság adása iránti joggal a társelnököt, Mosgai Sándor újvárosi plébánost bízták meg. A temetke zések rendjének tekintetében való javaslatté­telre dr. Fent Ferencz, dr. Hirling Ádám és Nagy Györgyből álló bizottságot küldtek ki. Az iskolák számára való szénszállitásra Mayer János kereskedő ajánlatát fogadták el. Apróbb adóieirási ügyek elintézése után a gyűlés feloszlott. — Egyházmegyei gyűlés. Mint már je­leztük, a tolnai ev. ref. egyházmegye f. év szeptember 9-én tartja közgyűlését Szekszár­don. A gyűlés helye a vármegyeház nagy terme. A tanácskozás kezdete d. e. 10 óra. — Szekszárdi rk. tanító és 2 tanítónő vá­lasztása. A szekszárdi rk. iskolaszék minden najn tanköteleseinek nagy száma miatt 1 tanítói és 2 tanitónői uj állomás szervezését határozta el. Egyik az újvárosban, kettő pedig a bátaszéki-utcaiban lett felállítva. Az új­városi iskolában lévő tanítónő lakását alakí­tották át iskolává, illetve egy uj tanteremmé, igy itt most 5 tanerő működik, a bátaszóki utcában pedig az iskola udvarán építettek 2 uj tantermet, igy itt 4 tanerő lesz alkal mazva. A rk. iskolaszék f. hó 22-én délután 5 órakor tarotta meg a választást a 3 uj állomásra. Egyikre tanítót, a másik 2-re pedig tanítónőt választottak. A tanítónő állásokra 70, a titanitói állásra pedig 27, összesen 97 kérvény érkezett be. Az iskola- széki tagok 1 kivételével mind megjelentek A szavazás titkos volt. Leadatott 21 szava­zat. Orbán Juliskára 13, Kajos Erzsébetre 5. Kálmán Teréziára 10, Mányoky Sarol­tára 7, és Szabó Olgára 7, igy a két uj tani­tónői állomásra Orbán Juliska és Kálmán Terézia választatott meg. A titanitói álló másra Geiger János mözsi tanítóra 11, Hiller Gyulára 6, Serényi Józsefre 3, és Lakatos Józsefre 1 szavazat esett, igy arra Geiger János választatott meg. — Iskolatársak találkozója. Szántó Ignácz [»álfái plébánosnál f. hó 12-én iskola társak találkozója volt. Azok a lelkész tár­sak, kiket 1895-ik évben szenteltek fel, meg­jelentek, — kivéve A illik Dávid, Éber Géza, Kis Lajos, Nunkouics Gábor és Szabó Gé­zát, -— s rajtuk kívül számos vendég hiva­talos volt az összejövetelre, kik a szives és barátságos házigazdánál jól érezték magukat. Felköszöntőkből hiány nem volt. A vendégek csak másnap oszoltak szét. — Hadapródok felavatása. Sáfáry Leventét, néhai Sáfáry László p íi. szám­tiszt hadapród fiát, mint végzett növendéket Pécsett e hó 18-án avatták fel; mint liadáp- ród tiszthelyettes a brassói 24-ik honvéd gyalogezrednél fog szolgálni. Ugyanekkor avatták f i a szekszárdi származású Farmert Eriket is, ki a 69-ik cs. és kir. gyalogezred­nél fog szolgálatot teljesíteni. Aug. 18 áu a pécsi hadapródiskolát végzett növendékek közül a többek között Szabó László. Szabó Mihály nyug. szántói jegyző fia, szekszárdi lakos, tiszthelyettesé neveztetett ki, s a közös hadügyminiszter által a Ferencz Ferdi nánd főherczeg 19 gy. ezredhez Bécsbe osz­tatott be. A magyar fiuknak el kel; foglalni az őket megillető helyeket a közös hadsereg­ben, igy tehetjük a tiszti kart idővel ma­gyarabbá. — Pénzügyigazgatósági hirek. A Maros- vásárhelyre áthelyezett pénzügyi titkár, Mi- culescil János, uj állomáshelyére 22-én távo­zott el Szekszárdim!. —- Schiller Ottó szám- ellenőr, volt nagyszombati jár. számvevő, ugyanekkor foglalta el hivatalát a szekszárdi p. ü. igazgatóság mellé rendelt számvevőség­nél. — A pénzügyminiszter Erdei Lajos budapesti lakos, jogszigorlót, a szekszárdi m. kir. pénzügy igazgatósághoz végrehajtóvá nevezte ki. — Ankett az ipartörvény revíziója ügyé­ben. A kormány az ipartörvény revízióját tervezi, ezért szeptember hóban, Budapestre ankett°t hiv össze. A pécsi iparos kongresz- szus az általa kiküldöttek sorába városunk­ból André István ipartestületi elnököt vá­lasztotta meg. — Csendörörs áthelyezés. A belügy­miniszter a gyulaji csendőrőrsöt f. é. deezem- ber 1-től Kurd községbe helyezte át. — Fogoly vadászat. Tüskén e hó 13. 14. és 15-én fogoly és fürj vadászat volt, melyben resztvettek özv. Dőry Jenőné, üőry Etelka, Fiátli Elemér báró, Inkey Pál báró, Mocsonyi Antal, Pejacsenich Endre gróf, Reich Oszkár, Sztankovómszky Tibor, Dőry Hugó és Dőry Jenő. — Eljegyzés. Deutsch Mór paksi gőz­téglagyári üzletvezető eljegyezte Schwartz Rózsi k. a. Schwartz Leopold paksi keres­kedő leányát. — Máv. üzletvezetöseg Pécsett. A kor­mány öt üzletvezetőség felállításán fáradozik s hir szerint ebből egyet Pécs is fog kapni, így talán mi is kikapcsolódunk a zágrábi üzletvezetőség ügyköréből, aminek végtele­nül örvendenénk, mert a zágrábi üzletveze­tőségnek mi mindég csak mostoha gyerme­kei voltunk. — Előléptetett napidijas. A pécsi kir. főügyész Farkas Ferencz szekszárdi királyi ügyészségi dijnok napidiját 1907 julius 1-től kezdődőleg 2 koronáról 2 korona 50 fillérre emelte fel. — Zászlószentelés. „A pécsi keresztény szocziális egyesület“ folyó óv augusztus hó 25. és folytatólagosan szeptember 1 én tartja özv. gróf Zichy Jánosné szül. gróf Redern Mária úrasszony zászlóanyasága mellett zász- lószentelési ünnepélyét és nagygyűlését. Az ünnepély sorrendje: Augusztus 25. reggeli 7 órakor gyülekezés az egyesületi helyiségbe (József utcza 15.) 1/z 8 órakor diszfelvonu- lás a püspöki palota elé a zászlóanya üdvöz­lésére. 8 órakor a székesegyházban szent mise. Vs 9 órakor a székesegyház előtti térén dr. GiessWein Sándor, a magyaror­szági kér. szocz. mozgalom vezére, orszgy. képv. beszenteli az egyesületi zászlót. Szeg- beverések. 9 órakor felvonulás az egyleti helyiségbe, esetleg a budai kath. körbe, hol az ünnepélyes helyi és pécsvidéki kér. szocz. nagygyűlés lesz dr. Giesswein Sándor és Erőss Károly e. diszelnök elnöklete alatt. Szept. 1-én d. e. 10 órakor az egyesületi helyiségben zászlószeg beverési ünnepé.y, 4 órakor a budai kath. körben szini előadás, színre kerül: Janies F. Vörös Zászló szocz. népszínműve. — Honvédek elvonulása. A j>écsi 19. h. gyal. ezred pécsi zászlóaljai aug. 22-én külön vonaton Dombóvárra mentek, ahol találkoztak a honvéd ezred kaposvári zászló- aljával és ott az egész ezred egyesült. Az e/.red péntekig Dombóváron és a környék­beli falvakban gyakorlatozik és onnét Buda­pest felé folytatja útját, mivel hadosztály- gyakorlataikat Hatvan környékén tartják meg a honvédek, akik szeptember közepén térnek vissza Pécsre. A katonaságnak most csak hírmondója van l’écsett. — Névmagyarosítás. Kk". Sc/wartz Jenő pálfai illetőségit, ugyanottani lakos csa ládi nevét * Sas *-ra. változtatta. Ellenőrzési szemlék. Az iuei ellen­őrzési szemlék ugv a honvédség, mint'es. és kir. hadsereg részéről elmaradnak. 19U7. augusztus 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom