Közérdek, 1907 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1907-01-12 / 2. szám

8 ragyogó díszletek, művészi készület és elő­adás két ízben is telt házat biztosított a jótékonyczélu műkedvelői vállalkozásnak. Az erkölcsi és anyagi siker Brúzer Mihályné úrasszony, az oltáregylet elnöknőjének érdeme, ki í'áradságteljes munkát végzett az előadás erkölcsi és anyagi sikere érdekében. — A bevétel 700 koronát meghaladt. A nemes gondolkozásu nrinőnek óváczióban, köszönet- és elismerésben bőven volt része. A dunaföldvári keresztény társaskör vigalmi bizottsága havonként házi hangver­senyt tart, mely a tagok nemes szórakozását legnagyobb mérvben elősegíti. Eddig két ilyen hangversenyt adott s ezek is mind erkölcsileg, mind anyagilag a lehető legszebb sikert mutatták fel. A keresztény társaskör a régi ,.Kaszinó“ életét akarja visszahozni, megteremteni és a dunaföldvári elfajult tár­sadalmi viszonyokon akar segíteni. Közgyűlés. A várdombi „polgári olva­sókör“ folyó hó 6-án este 7 órakor tartotta rendes évi közgyűlését, melyen a tisztikar beszámolt a lefolyt év bevételeiről és kiadá­sairól. A tisztikart a következőkép alakítot­ták meg : Elnök : Glück Márton, igazgató: Hulbich József, jegyző: Schneider József, pénztáros: ifj. Bősz Péter, könyvtáros: Smidl András; Választmányi tagok lettek: Bősz Ádám, Darányi István, Strunbert István, Molnár Dezső, Ilulbisk János, Ullein János, Poszovátz Antal és Herbeck Antal. Póttagok: Iloltz József és Kapelmányer János. MULATSÁGOK. Műkedvelői előadás Tolnancmcdibeii. Tolnanémedi ifjúsága a posztóczipőgyár he­lyiségében a barom felekezet iskolái javára műkedvelői előadást rendezett. Előadták „A két huszár és egy bakancsos“ énekes népszínművet. ' Kis falunk életében ez nagy esemény volt. Mindenki szivszorongva várta azt a pillanatot, a mikor az összeválogatott csapat bemutatja két hónapi fáradságának eredmé­nyét. Várakozásában nem is csalódott senki. Oly szép, oly kerekded, lelkesült előadásban volt részünk, bogy ilyet vidéki színészek sem igen szoktak produkálni. Alig lehetett az egyes szereplők között különbséget tenni, mert mindegyik a maga szerepében kifogástalan alakítást mutatott be, s mindegyik teljes igyekezettel, odaadás­sal alakított és játszott. 0. .Szabó Rózsika, Dnska Esztike a helyes és szép primadonnák, s Danez Ju­liska igen jók voltak ; igyekeztek feladatuk­nak derakasan megfelelni. A két primadonna öltözéke bármely nagy színpadon is feltűnést keltett volna; Német István a szabadságos bakancsos szerepében versenyen kívül állt, valóságos szinészvér; Cscszkó Sándor szerep eljátszása valóságos tanulmány volt, rászü­letett Peti szerepére; Faragó Mihály, Bauer János rokonszenves személyiségüknek meg­felelő igen kedves alakítást nyújtottak, ez utóbbi délezeg huszárnak szépen festett; Dancz Ferencz Salamon boltos hálás szere­pében valóságos tapsvihart aratott, maszkja remek volt; Szokodi György, Ács Antal, Győri József teljes igyekezettel és alakítás­sal álltak helyt. Az erkölcsi mellett nagy volt az anyagi siker. Valóságos ostromnak volt kitéve a pénztár. Este 7 órakor már senki sem fért a terembe s' a kint szorultak háromszoros árt Ígértek egy jegyért. Tényleg megtörtént, hogy vidékről jövő úri emberek ablakon ké­résztől juthattak be a színpadra, s hogy a szigorú rendező megtűrje őket, egésa-defke- sedéssel segitettek a kellékek elrakásában, egyes jelenetek dekorálásában. Bevétel volt összesen 226 korona 80 fillér. Ebből kiadásra ment 115 korona 52 fillér; kiosztatott tehát az iskolák között 111 korona 28 fillér. Ha nagyobb terem volna községünkben, mégegyszer ennyi jövedelem lett volna. Jegyüket megváltották: Rátkay László országgyül. képv. 10 kor., Klimes Antal 5 kor., Dr. Keck László 1 korona 60 fillér, Nehrebeczky Ilona 1 kor. 60 fillér, Nehre- beczky Erzsébet 1 kor. 60 fillér, Gyalog Gyula 4 kor., Berger Mariska 2 kor., Ber­ger Sándor 2 kor., Fodor József 3 korona. Felülfizettek: Schossbergar Gyula 1 kor. 80 fillér, Ilorvát Gyula 40 fillér, N. N. 40 fillér, Mandl Mór 1 kor. 80 fill., Lelkes Gyula 40 fillér, Farkas Sándor 40 fillér, Sági Mihály 40 fillér, Steiner Adolf 40 fill, Oravszky László 1 kor. 20 fillér, G. Szabó Rózsika 20 fillér, Ács Gyula 80 fillér, Papp Géza 1 kor. 60 fillér. Köszönjük. A közönség nevében fogadják hálás köszönetemet: első sorban Bauer János ta­nító ur, a kinek érdeme a műkedvelői elő­adás összehozása, a fáradságos tanítás és az előadáshoz szükséges összes kellékek beszer­zése ; fogadják köszönetünket az összes sze­replők „a komoly és erkölcsnemesitő mulat­ság úttörői ;“ a posztóczipőgyár tulajdonosai a terem díjtalan és készséges átengedéséért; Morvay Lajos ur a rendezői szerep betölté­séért és színpadi gyakorlati ismereteinek át­ültetéséért; Morvay János ur mindennemű fáradozásáért; a simontornyai iparoskor a szinpad és a hatásos díszletek ingyenvaló átengedéséért; Hecht Jaques ur a színpadi öltözékek kölcsönadásáért. Kedves Tanitók ! Látták a sikert, érez­ték a komoly mulatság erkölcsnemesitő ha­tását, tehát munkára fel, többször is! Ez is az önök szép hivatása; visszavonás, irigység, gáncs ne bántsa lelkűket! A betöltött hiva­tás öntudata a legszebb jutalom ! Tolnanémedi, 1907. jan. 8-án. Oravszky László, községi jegyző. közérdek _______ Ju rísta estély. A szekszárdi királyi törvényszék területén működő juristák Szek- szárdon 1907. évi február hó 2 án a „Szek- szárd .Szálló“ nagytermében, amint már több Ízben jeleztük, Jurista-estélyt rendeznek. A meghivók a napokban mentek szét s ezek egyúttal belépő jegyül is szolgálnak, vagyis belépti dij nincs. A kiválóan sikerültnek Ígérkező mulatság rendezői: Hazslinszky Géza bizottsági elnök, Ágoston Ist­ván, AlberSz Rezső dr, Áldor Ödön, Angyal Béla dr., Abay János dr. Baksay László, Bátory Géza, Bán Zsig- mond, Baumgatner József dr, Beke Ferencz, Beöthy Károly dr, Biróy Béla, ifj. Boda Vilmos, Boor Jenő dr, Boda Géza, Brezlmayer József, Csizmadia Géza dr, Dávid Samu, Demeter Dezső, Ettenbergcr Lajos, Faddy János, Fejős Imre, Fischer János dr, Fördős Géza, Freytag Arthur dr, Freund Gyula dr, Goldfahn Mihály dr, Gottlieb Salamon dr, Gulyás ■ József dr, Grosch József dr, Gyenes József dr, Győry György, Gyük Ferencz, Hagymássy Károly, Hangéi Ignácz dr, Hirsch Sándor dr, Horváth Jenő dr. Jozgitz Béla, Káldy Gyula dr, Kanzler Antal dr, Keck László dr, Kézsmárky Iván, Kiss Ernő dr, Kiss Károly, Kozacsek József dr, Kramo- lin Gyula dr, Kron Ferencz dr, László Lajos, László Sándor Lótrányi Géza, Leopold Kornél dr, Mányoky Gyula, Mányoky Ödön, Markovich Jenő, Mayer Gyula dr, Merényi Árpád, Mehrwerth Ferencz, Mikes Jenő dr, Mirth László, Mester József dr, Müller Ferencz dr, Müller János dr, Németh József, Nozdroviczky Ferencz dr, Ormos Ernő dr, Oszoly Károly, Osztrich Mihály, Őrffy Gyula dr, Pálföldy Lajos dr, Pártos Gyula, Pesthy Pál dr, Péter Károiy dr, Péterffy Béla, Pirrnitzer Béla dr, Rákos Miksa dr, Rátkay László, Reberits Imre, Ringbauer Ferencz dr, Rolf Aladár dr, Rostos Jenő, Roxer István, Ruzicsky Riclíárd, Salamon Iván, Sas István dr, Sonnewend Frigyes dr, Spányi Leó dr, Spiczer Károly dr, Steiner Lajos dr, Schwetz Antal dr, Szász Károly, Szászy Endre dr, Szászy József dr, Szentpétery József, Szigethy Lajos, Szily Géza dr, Tamaska Lajos dr, Török Béla, Török Ottó dr, Vágner Andor, Vámosi Ernő dr, Várady János, Végess Ferencz Zsigmond Ferencz dr. Tánczestély. A szekszárdi ált. ipartes­tület a rokkant és munkaképtelen iparosok segélyalapja javára 1907. évi jan. hó 26-án, a Szekszárd Szálló nagy termében zártkörű Tánczestélyt rendez. Belépő dij: Személy- jegy 2 kor. családjegy (3 taggal) 4 kor. Felülfizetések a jótékony czél érdekében kö­szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz- táztatuak. Pénztárnyitás este 7 órakor. Kez­dete pont 8 órakor. Kéretnek a tisztelt höl­gyek minél egyszerűbben megjelenni. Műkedvelői előadás. A szekszárdi r. k. olvasókör f. hó 13 án saját helyiségében mű­kedvelői előadást rendez. Színre kerül Al- mási Tihamérnak Rendelő óra ez. vígjáték* és Ney K.-nak Nyárfás ur villája cziinű bohózata. A két színdarab között Hahn Annuska és Uj János népdalokat énekelnek. Jegyek előre válthatók az elnökségnél. Hely­árak : I. hely L40 kor., II. hely 1 korona, állóhely 50 fillér. Az előadás, melynek kez­dete este' 8 óra, kitűnőnek Ígérkezik, mert a Kör műkedvelő gárdájának a java vesz benne részt. Dalárdaestély. A bátaszéki dalárda f. évi január hó 19-én az Arany naphoz czim- zett vendéglő helyiségében táncczal egybe­kötött dalestélyt tart. Műsor: 1. „Dankó P.“ népdalok; 2. „A finn dal" Pacius - F. tői; 3. „Fekete szem“ Wuschingtól; 4. „Léni meg a három Béni“ Szentirmay Elemértől. 5. Magyar dalsorázat. Szillielöadás. A bonyhádi r. k. olvasó­kör műkedvelő tagjai holnap január hó 13 án az „Arany oroszlán“ szálló nagytermében a kör czéljaira tánczczal egybekötött Szini- eiőadást rendeznek, Színre kerül? A minisz­terelnök bálja, vígjáték egy felvonásban. Tfiioltó mulatságok. A >dunaföld- vári önk. tűzoltó testület« f, évi január 20-án az Egyenlőségi kör helyiségében mű­kedvelői előadással kapcsolatos tánczmulat- ságot tart. Szinre kerül Bérezik Árpád • „A veteránok“ ez. életképe. A bátaszéki önként, tűzoltó-testület 1907. évi január hó 12-én a Korona-vendéglő helyiségeiben, “aját pénztára javára zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépő-dij személyen- kint I kor. Családjegy 3 kor. Kezdete este 8 órakor. .4 bonyhádi önk. tűzoltó egylet 1907. év január hó 19-én Bonyhádon Áz „Arany oroszlán“ szálloda nagytermében saját pénz­tára javára tánczvigalmat rendez. Rendező­ség: Elnök: Csik József, Alelnökök: Dr. Berde Mózes és Reinwald István, titkár; Koch József. Pénztárnok: Érmei Adolf. El­lenőr : Reinwald Henrik. Czigányvajdák: Eibach Cornél, Pausch János és Szabadi Jenő. A rendezőbizottság még 117 tagból áll. A dunaföldvári dalkör és a > Vörös kereszt egylet dunaföldvári fiókja« a far­sang tartama alatt nemes szórakozásról gon­doskodik A dalkör hangversenyre, a vörös­keresztegylet nevettető estélyre készül. Mind­kettő iránt iránt igen igen nagy az érdek­lődés. Műkedvelői előadás. A harczi műked­velők f. bó 20 án tánczczal egybekötött mű­kedvelői előadást tartanak, a mely alkalom­mal Lukácsi Sándor „Veres hajú“ czimü népszínművét adják elő. A dombóvári ipartestület tánczes- télye. A dombóvári ipartestület e hó 19-én saját alapja javára zártkörű tánczestélyt tart. Műkedvelői előadással egybekötött tánczmulatság. A paksi kereskedő ifjúság által f. hó 5-én az Erzsébet szálloda nagy­termében rendezett estély úgy anyagilag mint erkölcsileg fényesen sikerült. A szerep­lők a beléjök helyezett bizalomnak alaposan megfeleltek. Az estély fényét emelte Szek- szárdról megjelent Kenézy Endre művészi hegedüjátéka, melyet igen jól kisért S'-rényi Béla. Az előadás után táncz volt, mely a reggeli órákig tartott. Tánczmulatság Faddon. A Faddi ke- I i'esztény munkás-egylet f. hó 13-án saját | könyvtára javára, a Korona nagytermében | tánczmulatságot tart. Belépő-dij személyen­ként 40 fillér, családjegy 1 korona. A zombai kaszinó tánczestélye. A zombai kaszinó január bó 23-án (szerdán) sa­ját könyvtára javára, az újonnan épült nagy­vendéglő összes termeiben zártkörű tánczes­télyt rendez. Belépti-dij : Személy-jegy 2 kor. családjegy 5 kor. Elszállásolásról a rende- dezőség gondoskodik. 1907. január 12. GAZDASÁG. A műtrágya. Hát bizoDy szomorúan tudjuk és látjuk azt, hogy a magyar búza értéke a helyett, hogy emelkednék, fokozatosan csökken. Na­gyon sovány esztendőnek, silány termésnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom