Közérdek, 1907 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1907-01-12 / 2. szám

1907. január 12. KÖZÉRDEK 9 kell lenni Magyarországban, hogy a búza ára csak egy koronával is felszökjék. Az 1898 év május havában a búza átlagára a budapesti tőzsdén 29 76 kor. volt, 1906-ban ennek már csak a fele. Ezzel szemben a föld megmunkáltatási költségei pedig folytonosan emelkedőben van­nak. Melyik gazdát nem döbbentette meg a gazdasági munkabéreknek rohamos felszökke­nése, melyet váratlanul és hirtelenül ránk kényszeritett az idők járása, a melyek elől kitérnünk nem lehetett. Csakhogy egy helyi vonatkozású dologról szóljunk, Tolnavárme- gyáben az 1900-ik évben a férfi napszámbér nyári átlaga 180 fillér volt, azóta ez folyto­nosan emelkedőben van, s nyárára biztosan el fogja érni ennek kétszeresét is! Ki ne ismerné a magyar parasztság földéhségét, mely földjeink értékét hihetetlen árakra felemelte! Az emberi munkaerőknek ezen szerfölötti megdrágulása, mely szoeziá lis tekintetekben egyébként teljesen méltá­nyos és jogosult, a drága föld, mely évről- évre mindig kevesebb hasznot hajt, hova vezetheti hazánk mezőgazdálkodását ? De hát miért mindez ? Miért hoz olyan keveset a föld ? Hogy a napszámbérek emel­kedőben vannak, ezen nincs mit gondolkod­nunk, ez a fejlődő tökéletesebb viszonyok­nak egyenes következménye, de mért van az, hogy ma Magyarországon olyan keveset hoz a föld, hogy a gabonatermés átlaga az idén sem volt több 7—8 métermázsánál, az idén, a mikor pedig jó esztendőnk volt ? Azért hoz keveset a föld, s erről ma már komolyan beszélhetünk, mert kimerült! Az agyondolgozott, kifáradott emberi szer­vezet sem képes újabb munkakifejtésre! Az a föld, a melyből évről-évre a legértékesebb táperőket raboljuk ki gazdasági életünk mű­ködtetésére, hogy ne merülne ki az idők során, ha az elvett erők visszapótlásáról igen lanyhán, vagy egyáltalán nem gondoskodunk ! De hiszen erők el nem veszhetnek!. Mondom én, mondhatja akárki, a ki a ter­mészettudományok álláspontjára helyezkedik. Nem ! Nem vesznek el a talajerők sem, csak­hogy mig azok a földbe ismét visszakerül­nek, addig a gazdasági élet működésében bizonyos szüneteknek kellene beállani. Ez régebben, a mikor még nem voltunk ennyien, — ment is! — ma a gazdasági élet folyto­nos működésű, szüneteket nem enged ! Hova jutna ma az a földművelő gazda, a ki másodévenként ugarolnú a szántóit! Vesz teség nélkül nem teheti senki, hogy földjein bizonyos időközökben csak gaz teremjen, hogy abban egy időre megszűnjék minden­féle kémiai folyamat, veszteség nélkül nem várhatja be egy gazda sem, mig a talajerők esővel, hóval, egyéb természetes utakon és módokban a földbe visszavándorolnak ! Ott vagyunk ma már, hogy a talaj­erőknek pótlása legalább természetes utón nem megy. A tagositás előtt, a közlegelők felosztása előtti időkben, a mikor még Ma­gyarország legelőin rengeteg nagy állatállo­mányunk volt, bővében voltunk a természe­tes trágya anyagoknak! Ma rettenetesen nagy a hiány trágyában! Furcsa helyzetbe is került volna az egész agrikultura, ha nem siet segítségére a kémia, az egész mezőgazdálkodásnak egyedüli mozgató szerve. A kémia megálla­pította a növények vegytani viszonyait, ma az utolsó deczimálisig ismerjük, micsoda ele­mekből épül fel a búza, az árpa, a tengeri, a szőlő stb. Ugyancsak ismerjük az utolsó deczimálisig, annak a számnak a nagyságát, a mit a gazdasági növények talaj sókban a földtől elszínak! és ama viszonyszámokat, a melyekben a talaj sók a természetes trágya anyagában, az istállótrágyában előfordulnak ! A modern kémiai tudományok alapján beszélünk ma már műtrágyáról! Erről a természetes trágyát pótló anyagról, a mely konczentrálva tartalmazza azokat a fontos kémiai elemeket, melyek gazdasági növényeink táplálására elkerülhetetlenül szükségesek. Vannak sokan 'gazdáink között, a kik természetes trágya hiányában kísérleteket végeztek mái' a műtrágyával. Uradalmaink­nak egy jó része ma már mütrágyáz! Nem akarunk itt ezúttal kitérni arra, hogyan, mi­lyen eredménynyel jártak ezek a kísérletek, egyszerűen hivatkozunk a füldmivelésügyi miniszter kiadványára, a »Kisérleliigyi köz­lemények« -re, kiki bőven megtalálja ezek­ben a műtrágyának fontos gazdasági jelentő­ségét tárgyaló ismertetéseket, nagy szorga­lommal és lelkiismeretességgel egybeállitva azokat a kisérletezési eredményeket, ame­lyek eddigelé hivatalos, vagy magán részről megáliapittattak! Nem térünk ki ezekre, egyszerűen jelezzük, miben áll a műtrágyá­nak fontos jelentősége a nemzetgazdaság szempontjából. A műtrágya alkalmazásá­val termésátlagaink értékét tetemesen fel­emelhetjük ! A műtrágyának ezen fontos gazdasági ! jelentőségéből folyik egy más, mely nem ke- \ vésbbé fontos, annak szocziális jelentősége ! j Az egész agrár szocziálizmus miből j épült ki ? A silány termés, a rossz munka- j bérviszonyok, ezek voltak indító okai! A műtrágya a gazdát a szocziális j igényekkel szemben teherviselő képességé­ben erősiti! De ha egyszer nagy a szocziális jelen- j tősége, csak úgy ér valamit, ha mindenki által megközelithető ! Az orvosszer, ha hatá­saiban kitűnőnek bizonyul, valami olcsón bi­zony nem kapható, igy van a műtrágyá­val! Eddig csak nagyobb birtokokban hasz­nálták, kisgazda, törpe birtokos nem igen férhetett hozzá ! Kell, hogy a legkisebb embernek is módjában álljon, a műtrágyával kísérletezni, azt a saját viszonyaihoz mérten kipróbálni ! Ez a czél vezérelte a «Kér. Szövet ke- ! zete.k Középpontjait,« a mikor üzleti körébe felvette a műtrágyák forgalmazását is. Fiókjai j utján akár kilónként is lehet a műtrágyát } beszerezni. S a mi még igen fontos, ez a j központ, a melyik minimális haszonra dől- ] gozik, előnyösen fogja kiszolgálni a gazda j közönséget, neki őszinte szaktanácscsal szol- I gál és ezen a piaczon a beférkőzött szédel­gést korlátozni fogja. A ki szivén viseli a munkásigényeket, ; őszinte elhatározással is van azokat kielégi- j teni, a ki óhajtja a kisemberek jólétének ) emelését, az vegye csak komolyan a mű- | trágyát s ne fáradjon ki annak elterjeszté- ! sében! Kirchner József. A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL* utcza nevek aligha váluak a község becsü­letére. Ha pedig más nevei vannak jelzett utczáknak, miért használják különösen egy­nek ama botrányos nevét a hivatalos hirde­tések alkalmával ? A napokban értesültem arról, miszerint egy tolnamegyei község képviselőtestülete az összes utcza neveket megváltoztatva, azokat nemzetünk nagyjairól nevezte el. így lett ott a Szemét-utczából Rákóczi F. utcza, a Kis- utczából Árpád - utcza, a Könyök-utczából Eszterházy-tér stb. Miért ne tehetné meg ezt Tolna képviselőtestülete is? Vagy tán sajnálja ama néhány koronát, melyet az utcza- jelző táblákra kellene fordítani? Ezelőtt pár évvel mintegy 4—5 utcza nevét szebb hang zásura változtatta, de hol maradt a többi ? Hisz oly sok szép, meg szomorú tör­ténelmi emlék fűződik Tolnához, hogy válo­gathat a szebbnél szebb utcza nevekben. (Mátyás király, Festetich, Garay, Bezerédj stb.) Akkor talán elkerülnők ama jelenetek ismétlődését is, midőn az iskola felsőbb osz­tályába járó leánykától kérdezik az utcza nevét, melyben lakik, elpirulva süti le sze­meit s ártatlan szégyenérzete megtagadja a feleletet. Az ismétlő iskolás vásott fiú pedig nagy diadallal hangsúlyozza — a többiek lelki épülésére (?) — a nem legszebb hang­zású városrész (t. i. Tolna községnek van városrésze is) nevét. Hisszük és reméljük, miszerint a község vezetősége nem fog napi­rendre térni a dolog felett, de hazafias ér­zéstől is vezettetve mielőbb rendezni fogja az utezák elnevezésének kérdését. Kösziinet-nyilvánitás Ozsák pusztán Leopold Lajos nagybérlő ur tömérdek aján­dékot osztatott ki a múlt év dec. 24 én a cselédek gyermekei közt. A kiosztást az uradalom intézője végezte a kastély' irodában. Ez az orvos intézkedése folytán történt igy, egyébként — ha a ragályos betegség nincs — az iskolában lett volna a kiosztás. A kedves ajándékokat a szülők hordták szét. 123 gyermek részesült különféle ajándékok­ban. En az iskolások nevében mondok kö­szönetét a nemesszivü úrnak. Cselekedete nem szorul dicséretre. Ózsák, 1907 január 2 ári. Kiss Béla István közalapitv. tanitó. Szerkesztői üzenetek. Botrányos uteza-nevek Tolnán. Köz­megbotránkozást keltett e hó 6-án a rendes községi hirdetések alkalmával, a mikor az ittepi kisbiró többek között egy leirhatlan ] nevű utczában fekvő ház eladását hirdette | dobszóval. Más alkalommal a Sauwinkl, Schlap-. pebei'g, Neukstift, Bagóczi, Alequander-ut- j czákról tesz említést; ezek s ezekhez hasonló * E rovatban közérdekű felszólalásokat díj­mentesen közlünk, a felelősség azonban a beküldőt terheli. Purtb Adolf jegyző urnák Bátán. Későn kaptuk, igy csak a jövő számban hozhatjuk. K—r J—f Vajta. A lapot a jelzett czimre meg­indítottuk. Tanitó gazda, t zikke kiszedve, jövő számra maradt. Kajafás István. Köszönjük a szorgalmat. Eltettük a jövő számra. 0—y L. Némedi. Csakhogy éppen beleszorithattuk. K. F. Mucsi. A csapadék kimutatás jövő számra maradt. Tempora mutantur. Ilyen az a hagyományos magyar szahnaláng. A tulipán-mozgalmat már az ön szatirikus verse sem lobbantja uj életre. Félretettük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom