Közérdek, 1906 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1906-12-15 / 51. szám

4 Az ülésen következő fontosabb ügyeket intézték el: KözigazgatásiakUjdombovár, Szem cséd, Majsamiklósvár jegyzftségeknek anya­könyvi kerületekké alakítási ügyében előter­jesztés tétetett a belügyminiszterhez; Horváth Vendel szekszárdi lakos ügyében beadott fe lebbezés kiegészítésre visszaadatott. — A völgységi árok tisztogatása ügyében le küldött főldmivelésügyi miniszteri határozat tudomásul vétetett s a miniszterhez felirat intéztetett. Szalai János paksi, Streicher Péter hőgyészi lakosok és Szénáid Móricz főszolgabíró felebbezése elutasittatott.— A kereskedelmi miniszternek a mocsolád—tab— siófoki vasút mütanrendőri bejárása és útát­járók átvétele, — a győr—dombóvári vasut- mentén útátjárók és létesítmények átvétele, *— a herczeg Eszterházy uradalom ujdombo- vári iparvasütjának közig, bejárása tárgyá­ban leküldött rendeletéit tudomásul vették és az érdekeltek értesitetni fognak. — Brogli Béla mázai lakosnak a vasutmentén tüztáv- laton belüli építkezésre az engedély kiadatott. — A Leitersdorfer-féle szállítási vállalatból visszamaradt kavicsszállitásra nézve a f. hó 7-én tartott versenytárgyalás eredményéhez képest: a tamási—darányi útra Berger Miksa, a szekszárd—keselyüsi, tolna—dombori és dunaföldvár—előszállási útra Hofhauer és Lechner, a többi utakra Roheim K. fiai vállalkozók ajánlatai fogadtattak el. — Ez utóbbinál a mórágyi kő kizáratott. — Ezen­kívül több községnek útadó leirási kérelmét kedvezően elintézték. A tanügyi határozato­kat külön a tanügyi rovatban hozzuk. A vármegyei árvaszék ügy forgalma. A vármegyei árvaszékhez 1905 évben no­vember hó végéig beérkezett 19839 ügy da­rab, a f. évben november végéig pedig 20605. A 766-al több ügydarab onnét származott, hogy a f. évben a szekszárdi ügyek Szek­szárd rt. város árvaszékéhez küldettek át, s az átküldés minden egyes ügyben külön be- | adványi szám alatt történt. Az 1905 és 1906 | években legtöbb ügydarab érkezett be 1906 márczius havában (2521 drb. Ekkor volt a szekszárdi ügyek átadása), legkevesebb pe­dig 1905 aug. és 1906 szeptember havában (1389 és 1398 drb). Az árvaszéknél legtöbb volt az elintézetlen ügyek száma 1905 szep­tember hava végén (1272 drb.) s legkeve­sebb a f. év november havában (228 drb). VÁROSI ÉLET. Képviselőtestületi ülés. Dr. Hirling Ádám polgármester f. hó 15 ere képviselőtes­tületi ülést hirdet s erre a következő meg- i hívót bocsátotta szét: Szekszárd rendezett tanácsú város tisztelt képviselőit van sze­rencsém f. évi deczember hó 15-én, délután 2 órakor a városháza nagy tanácstermében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívni. Tárgysorozat: 1. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 2 tag ki küldése. 2. A jövő évi választás alá nem eső városi képviselők névjegyzékének kiigazítá­sával megbízott küldöttség jelentése; 3. A kéményseprési ipar gyakorlására vonatkozó szabályrendelet. 4. A fogadó, vendéglő, kávé­ház, kávémérési iparokra, valamint a zár órákra vonatkozó szabályrendelet. 5. A bér­kocsi iparra vonatkozó szabályrendelet. 6. A foglalkozást közvetítő és cselédszerző üz­letekre vonatkozó szabályrendelet. 7. A posta- és táyirda valamint a csendőrlaktanya épü­leteire vonatkozó tervek és költségvetés el­készítésére vonatkozó jelentés. 8. Katonaság­nak Szekszárdon leendő elhelyezése iránti ké­relmezése. 9. A kövezetvám szedéséhez szük­Váltók leszámítolása * k Kölcsön- ingatlanokra •' * , Előleg árukra, sorsjegyekre, értékpapírokra *' • Jelzálogkölcsönök Közérdek séges műszaki teendők elkészítésé iránti in­tézkedések megtétele. Szekszárdon, 1906 évi deczember 11. Dr. Hirling Ádám, polgár- mester. — Örömmel konstatáljuk, hogy habár lassan is, városunk a fejlődés, baladás útjára lép, mert a tárgysorozaton ott szerepel a posta távirda palota építése, a katonaság ké­rése s a kövezetváin stb. Igen csak igy czél- tudatos munkával lehet előrehaladni! A szegényügy rendezése. A képviselő­testület által a szegényügy rendezése tárgyá­ban kiküldött bizottság dr. Hirling Ádám polgármester elnöklete alatt f. hó 9 én ülést tartott. Az ülésen, melyen az elnökön kívül Bodu Vilmos, dr. Dragics Imre, dr. Kra- molin Gyula és Szondy István vettek részt, hosszasan és részletesen vitatták meg azokat a módokat, melyek a szegényügy gyökeres megoldására vezetnének. Teljes megoldás a - koldulás beszüntetésével, a szegényeknek meg élhetést biztositó segélyezésével és a hozzá­tartozók nélküli szegényeknek létesítendő me- nedékházba elhelyezésével volna elérhető. A bizottság számítása szerint ez a módozat a menház létesítési és felszerelési költségén kí­vül évi 24.000 kor költséget okozna, ami a városi adót 20 százalékkal emelné A lakos­ság ily nagy mérvű megterhelését a bizott­ság nem tartja kivihetőnek, miért felkérte az elnököt, hogy néhány várostól szerezzen be a szegény ügy rendezésére vonatkozó adatokat, amelyeknek figyelembe vételével fog a bizottság később javaslatot előter­jeszteni. Megfelebbezett választás. A városnál tartott rendőralkapitány választás ellen két felebbezést adtak be. Az egyiket a város ré­széről dr. Hirling Ádám polgármester, a másikat dr. Szászy József ^ügyvédjelölt és társai. * Jóváhagyott oklevelek. A szekszárdi polgári iskolánál levő Amizoni Károly féle 1000, Bezerédj István féle 1200 és a Nép­nevelési 230 koronás alapítványoknak a vá­ros közgyűlése ‘ által megállapított alapi tó okleveleit a vallás- és közoktatásügyi minisz­ter jóváhagyta. Az ártézi kút A város által létesíteni tervezett ártézi kútra annak idején csak egy vállalkozó Majzik Imre jelentkezeti, akinek ajánlatait a vízépítési igazgatósághoz küldték fel véleményezés végett. A szakértői véle­mény most érkezett le a városhoz s ez, bár a vállalkozó egység árai nem mond hatók alacsonyaknak, tekintette! az anyag és munka bér emelkedésekre* az ajánlat elfogadását ajánlja. A kút, ha a fúrás 350 méternél ered ménynyel jár 12935 koronában, de ha már 150 méternél kapnánk yizet, akkor mint­egy 5500 koronába kerülne. KÖZSÉGI ÜGYEK. Jegyzők gyűlése. A völgységi járás jegyző egylete f. hó 10-én Lonászy Gábor elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen Szent- inányi Miklós járási főszolgabíró és Becht Ödön járási szolgabiró is részt vettek A gyűlés tárgyai: a járási telephon létesítése, az időszerű jegyzői teendők megbeszélése, Steib Mihály dörypatlani jegyzőnek a köz­ségi közmunka szabályrendelet megváltozta­tására irányuló javaslata, Forrai Aladár te- veli segédjegyzőnek az ebadó összeírás, Linka Ottmár bonyhádi segédjegyzőnek a keresk. és iparkamarai illeték kötelesek összeírása körüli egyszerüsilésre irányuló javaslata. A közgyűlés valamennyit elfogadta és illetékes helyekre felterjeszteni rendelte. A községi jegyzői nyugdíjalapra felügyelő választmány e hó i8-án délelőtt 10 órakor ülést tart, melyen a községjegyzői nyugdíj - szabályrendelethez Kliemes Antal 1906: deczember 15. hőgyészi jegyző által nagy körültekintéssel ké­szített magyarázó elaboratumt tárgyalják. Ségédjegyzök szervezkedése. A duna- földvári községi alkalmazottak által helyze- tűk javítása érdekében indított mozgalom mind nagyobb arányokat ölt. Folyó hó 10-én a völgységi járás segédjegyzői és egyéb köz­ségi alkalmazottjai tartottak gyűlést, melyen Gáspár Endre 'czikói segódjegyző elnöklete alatt kimondották, hogy csatlakoznak a dupa- földvári községi alkalmazottak mozgalmához, s az 1907 évben január 6*án, Újpesten tar­tandó országos kongresszuson Gáspár Endre, Ugrosdy Jenő kakasdi és Linka Ottmár bonyhádi segédjegyzök által képviseltetik magukat. HÍREK. — Személyi hir. Apponyi Géza gróf főispán folyó hó 11-én városunkba érkezett; 12-én elnökölt a közigazgatási bizpttság ülé­sén, 13 án délelőtt pedig a szőlő-vessző ki­osztó bizottság ülésén és e nap délutánján haza utazott. — Kihallgatáson a királynál. Folyó hó 10 -én 'az általános kihallgatás alkalmával Széchenyi Sándor gróf v. b. t. t. a főrendi­ház alelnöke is megjelent a királynál; ez al­kalommal a főrendiház alelnökévé történt ki­nevezését köszönte meg. — Kaszinó estély. A szekszárdi kaszinó deczember 31 én, Szylveszter-estélyén ; kaszinó estélyt rendez. — 'Szűz beszéd. Szabó Károly ország­gyűlési képviselő a közoktatásügyi tárcza költségvetésének- tárgyalásakor mondja el a képviselőházban legelső beszédjét. A felirat­kozottak között hetedik, de nem tudni mi­kor kerül rá a sor. — Tagfelvétel. Dr. Szilnek Lajos pécsi kanonok 100 K. alapítvány nyal a szekszárdi r. k. olvasókör alapitó tagjai sorába.belépett. — Kossuh üdvözlése. Kossuth Ferenez kereskedelemügyi miniszter tiszteletéig a bölcskei négyvennyolczas polgári olvasókör, melynek Kossuth di.szelnöke, társasestélyt rendezett. A sikerült estélyről, melyen Marcsa Imre és Bács József tartott sikerült beszé­det, illetve felolvasást, üdvözlő sürgönyt küld­ték Kossuthnak. — Uj jogtudorok. Ifj. Haypál Sándor tb. vármegyei aljegyzőt, közigazgatási gya­kornokot a kolozsvári, Sass István dombó­vári ügyvédjelöltet a budapesti tudomány- egyetemen f. hó 7-an jogtudományi tudorrá avatták. — Versenytárgyalás a vármegyei utak építésére. Az állami beruházások terhére .ki­építendő vármegyei utak építésének biztosí­tására e hó 7-én volt az ajánlati verseny- tárgyalás, most már harmadizben, melyre elég szép számú vállalkozó akadt. A vállalkozók azonban .ismét alaposan magas árfelemelést kértek. A tamásii—dombóvári útra: Krausz és Weisz (Siklós) 19 5, Bernstein és Káldor (Székesfehérvár) 14 8, Roheim Károly (Bu­dapest) 18 százalék ár fel emelést. — A. pin- czehely—simontornyai útra : Hoíbauer-Léh- ner (Budapest) 7, Bernstein és Káldor 13'8, Krausz és Weisz 17*5, Roheim Károly IX százalék árfelemelést. A kölesd—pinczehelyi útra: Hofbauer-Léhner 14, Roheim Károly 16 százalék árfelemelést. A paks—sárszent- lőrinczi útra * Bernstein és Káldor 15, Ro­heim Károly 19 százalék árfelemelést. A szekszárd—simontornyai útra: Engel Frigyes (Kölesd) 24. Bernstein és Káldor 14-9 Ro­heim Károly 14 százalék árfelemelést. Az igen magas árfelemelés‘miatt az államépi- tészeti hivatal javaslata alapján a tárgyalás eredményét a kereskedelemügyi miniszte­Sarkad! Andor A Trieszti Általános Biztositó Társaság (Generali) kötvény ­kiállitási joggal felruházott ...... ■" • ■■ főügynöksége —... ■ kon vertálása Szekssárrfi Széchonyi-Mtoza B4l-ik nán Távirati czim: Generáli, Szekszárd.. 9940. sz. cheque-száml a a m. kir. postatakarékpénztárnál

Next

/
Oldalképek
Tartalom