Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

• íiai Mihály és János és Mihály fiai György, Tivadar és Tamás képében, annak felette András, Illyés és István, kik Mihállyal és Jánossal a Gerliés Sándor fiaival egy testvérek voltak, [meg­jelenvén], a Dolhaiak a Sajón, Pojánán és Szlatinán lévő jó­szágokat és Sajón a Sajó vizén lévő forgó malmukat a Szarva­szóiaknak adják. 1432. Dolhai János és János vajda leánya fiai Bogdán és János a magok és János fia Mihály és Bogdán fia Mihály ké­pében egyfelől, másfelől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztánától való Mihály és ennek fiai György, Ta­más és Tivadar, továbbá Gerliés Illésnek testvérei János, And­rás, Illés és István az előbbihez hasonló bevallást tesznek, azzal a hozzáadással, hogy ha egyik rendbeli atyafinak magva szakadna, a másik rendbelire szálljon a jószág. Papíroson, Zagoori János dátum nélküli oklevele. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. II. No. 10. 176. 1431. június 11. Várad. Jakch Dénes váradi püspök „Wancha et Ztoyan Zewres dictus"... „cum Makzy kenezio nostro de Scendi et Ztan filii eiusdem". . . „ratione quorundam duorum pascuorum Nyarlo dictorum" folyó viszályban úgy dönt, hogy a két legelőt Mak­szinnak és fiának vissza adja, a fentieket pedig abból kizárja azzal, hogy ha Makszint és fiát mégis perbe mernék vonni, akkor 200 frt. bírságot fizetnek, úgy hogy a püspök tisztjei a 200 írtból „non plus nisi florenos sex sibiipsis recipiendi ha­beant facultatem." Dátum Waradini, in festő beati Barnabe apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo trieesimo primo. Átírja János váradi püspök 1436. május 28-án Váradon kelt oklevelében. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. II. No. 11. 177. 1431. augusztus 15. Miklós leleszi prépost és konventje Garai Miklós nádor ítélet levele alapján Pazonyi Bereczk mester királyi emberrel együtt a Dolhai Szaniszló, Bogdán és György beregvármegyei Sarkad máskép Fedeles és Komlósi Ugrin fia János Komlós birtoka közt a határt megállapítja és annak helyességére a Dolhaiak tizenketted magukkal esküt tesznek. Dátum octavo die quintidecimi diei festi beati Jacobi apos­m

Next

/
Oldalképek
Tartalom