Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 2 füzet. (Budapest, 1927.)

* — 1254-i oklevelében (1018. szám) szól Hemo váci püspökhöz intézett írásbeli parancsáról, hogy koukai Lőrinc fiának, Egyed mesternek assignálja a királyi kovácsok Koachi nevű földjét. (Wenzel, ÁUO. VII. 360.) 1017. — a királyi kovácsoknak Koachi nevű lakatlan földét hívének, koukai Lőrinc fiának, Egyed mesternek adja, melynek birtokába őt Hemo váci püspök által már beiktattatta. — D. p. m. mag. Thome, electi Albensis, au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. D. 1254. r. a. decimo nono. Eredetije a M. Tud. Akadémia kézirattárában. (Oklevelek, I. köt. 9.) Fejér, CD. VI. 2. 379. Új Magy. Múzeum, 1851—52. I. 465. Wenzel, ÁUO. VII. 360. 1018. — Ivánka nevű ozlani officialisát a számára a leleuchi királyi földből Miko ispán által már kijelölt 3 ekeföld birtokában megerősíti. — D. a. d. inc. 1254. r. a. decimo nono. Átírta Nagy Lajos király 1367. (A Hazai okmt. szerint a Tarnóczi-levél­tárban, Laszkáron.) Tartalmilag átírta Imre nádor 1374. — Garai Miklós nádor 1378. (A gr. Berényi-család levéltárában a M. Nemz. Múzeum Ivt.) Hazai okmánytár, VII. 46. és tartalmilag VIII. 58. . 1019. *— írásbeli mandatumát Ákosnak, Dénes sonuci ispán rokonának özvegye érde­kében, melynek alapján a vasvári káptalan zekenyei Miklóssal, János fiával mint királyi megbízottal kiküldte emberét Bogé zalamegyei birtok elhatárolására, említi a vasvári káptalan 1254. okt. 17-i oklevele. (Zalamegye tört. oklevéltár, I. 27.) 1020. — borsodi serviensének, Damianusnak és testvéreinek, Elkének és Muhulnak adja a gömörmegyei Neproad földet, Benedek esztergomi érsek officialisának, Hytlen ispánnak levele alapján leírt határok közt, cserében a tőlük elvett és Erney borsodi ispánnak, Erdew fiának adott Malyn nevű földjükért. Átírta a győri káptalan 1364. s ezt az egri káptalan 1399. szept. 21. (A Hamvay-családnak a M. Nemz. Múzeumban letett levéltárában.) Az oklevél szövege a következő: Bela dei gratia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie Comanieque rex omnibus, ad quos presentes pervenerint, sa­lutem in salutis largitore. Regie convenit maiestati, ut si aliqua a suis fidelibus recipit, que sibi utilia esse conspicit, aut ut suis conferat nobi­libus, quos tali donatione vult ad exymye fidelitatis opera invitare, regalis providentia eisdem, a quibus aufert, respondeat in simili vei maiori. Proinde ad universorum tam presentium quam posterorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod accedens ad nostram presentiam Damianus serviens noster Borsodiensis humiliter nostre magnitudini supplicavit, ut terram Neproad in comitatu Gumuriensi existentem, quam ab eodem castro aufferentes sibi et suis fratribus, Elke videlicet et Muhul contulimus in concambium terre eorum Malyn nomine, quam dilecto et fideli nostro Erney, filio Erdew, comiti Borsodiensi propter prerogativam meritorum suorum et servitia, que nobis fideliter exhibuit et corone, quia castro (1254.) 1254. 1254. (1254. okt. 17. előtt.) 1254. okt. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom