Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

Schmitth, Ep. Agr. I. 107. Katona, Hist. crit. IV. 607. Fejér, CD. II. 384. Monum. Strigon. I. 162. (Facsim. részlet u. o. I. tábla.) Az esztergomi főkápt. birt. okmt. 12. Kivonatok: Magyar Sión. II. 125. Codex Strigon. II. 10. Teutsch— Firnhaber, Urkb. I. XVII. Zimmermann-Werner, Urkb. I. 6. Hamis, lásd az Erdélyi L. által (a Történeti Szemle 1915. é. 338. és Az Árpádk. tört. legkrit. kérd. 96. 1.) felhozott érveket, s ezekhez az ekkoriban nem használatos annus regni kitételét s Miklós vajdának már 1201-ben szere­peltetését. Az oklevél eredetijének külseje is támogatja a hitelessége ellen fel­merülő gyanút. ' 196. 1202. — hű jobbágyának, Benedek vajdának adja a III. Béla király által a budai egy­háztól vásárolt Martonfalvát, leírván ennek határait. — D. p. m. Petri, Albensis prepos. | et au. reg. cancell. Anno ab inc. D. 1202. — Méltóságok: Jób esztergomi, János kalocsai érsek, Kalán pécsi, Ugrin győri, Simon váradi, Dezső csanádi püspök, | Benedek nádor bihari ispán, Jula udvarispán csanádi, Ipohc bácsi, Tiborc bodrogi, ; Csépán soproni, Tamás pozsonyi, Mór mosonyi, Ochyz fehérvári ispán. Eredetije: Wien, Staatsarchiv. Fejér, CD. II. 395. Sopronm. oklvt. I. 5. Kivonatok: Teutsch-Firnhaber, Urkundenbuch I. XVIII. Magy. Tört. Tár IX. 5. 197. 1202. — megengedte Benedek vajdának hű szolgálataiért és hadi érdemeiért, hogy a királytól kapott Martonfalva birtokot s Boiotth nevű falut feleségének, Thota asszony­nak adhassa jegybér fejében, s ezen birtokokra Thotának szabad rendelkezési jogot adott; most Konstancia királyné kérésére, kivel szülőhazájából Thota asszony Magyar­országba jött, felmenti őt Martonfalvára nézve a királynak tartozó szabad dénárok, nehezékek és csebrek fizetése alól. — D. p. m. Petri, Albensis prepos. et au. reg. cancell. Anno ab inc. D. 1202. — Méltóságok: Jób esztergomi, János kalocsai érsek, Kalán pécsi, Ugrin győri, Simon váradi, Dezső csanádi püspök, Benedek nádor és bihari ispán, Gyula udvarispán és csanádi, Ypoch bácsi, Tiborc bodrogi, Qsépán soproni, Tamás pozsonyi, Mór mosonyi, Ochuz fehérvári ispán. Eredetije (arany pecséttel): Wien, Staatsarchiv. Átírta II. András király 1221. (U. o.) Fejér, CD. III. 1. 318. Kivon. Magyar Tört. Tár IX. 5. Kritikájára nézve v. ö. Erdélyi L., Az első áll. egyenes adó elmélete 16. 1. és a Századok 1913. 286. 1. Hóman B. Századok 1913. 191. 1. — Az oklevél külseje a hitelesség mellett szól. 198. 1202. t — megerősítve III. Béla királynak az esztergomi vásárvámra vonatkozó adomá­nyát és megújítva az esztergomi egyház részére (1201-ben) tett saját adományát, Jób érsek kérésére ahoz hozzáadja még az esztergomi királyi udvarnokoknak a szt. Lőrinc egyháza mellett fekvő földét is, melynek határait leírja. — D. p. m. Desiderii, prepos. Scybin. dil. et fid. n. Anno D. 1202. regni a. n. anno sexto. — Méltóságok: Jób esztergomi, Saul kalocsai érsek, Kalán pécsi, Ugrin győri, Adorján erdélyi püspök, Myke nádor bihari ispán, Miklós vajda, Benedek, bácsi, Tiborc bodrogi, Tamás soproni, Poth mosonyi ispán. Eredetije az esztergomi káptalan magánlvt. (Lad. 24. 1. 4.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom