Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

Átiratai: 1. IX. Gergely pápa 1227. júl. 10. (U. o. I. 41.) 2. A székesfehérvári kápt. 1272. április 14. (A zágrábi érsekség lvt. Privilegia, vol. I.) 3. V. István 1271. (A délszláv akadémia lvt.) 4. I. Károly 1318. — a pécsi kápt. 1337. (Másol, a Liber privileg. episc. Zagr. 29. 1.) Farlati, 111. sacr. V. 356. Kercselich, Hist. eccl. Zagr. 328. Katona, Hist. crit. IV. 613. Fejér, CD. II. 386. Tkalcic, Ep. Zagr. I. 11. Theiner, Mon. Hung. I. 80. Smiciklas, Cod. dipl. III. 7. Kivonatok s töredékek: Teutsch-Firnhaber, I. XVII. Tkalcic, Civit. Zagr. I. 3. Kukuljevic, Regesta n° 20. Wenzel, ÁUO. I. 232. Zimmermann-Werner, Urkb. I. 6. 193. 1201. — megállapítja a pataki [Potok] vendégeknek, kik a szent Miklós egyháza mellett laknak, bírósági, nehezék- és vámmentességi, s birtokukkal való szabad rendel­kezési kiváltságát; tiltja, hogy őket a főurak vagy a nemesek körül bárki is zaklassa, és rendeli, hogy az elődök által javukra tett intézkedések megtartassanak. — D. p. m. Desiderii, au. reg. cancell. et prepos. Zibiniensis. Anno d. inc. 1201. — Méltóságok: Jób esztergomi, Saul kalocsai érsek, Kalán pécsi, Ugrin győri, Adorján erdélyi, Kata­pán egri püspök, Mike nádor bihari ispán, Jula vajda, Achilleus udvarispán és kewei ispán, Benedek bácsi, Tiborc bodrogi, Péter soproni, Ech újvári, Márton szolnoki, Paznan kolozsi ispán. Átírta V. István király 1272. február 1. — IV. László 1285. július 18. (MODL. 40.) Katona, Hist. crit. IV. 615. Schlözer, Krit. Sammlung 289. Fejér, CD. II. 387. és V. 1. 181. Endlicher, Monum. Árpad. 399. Kivonatok: Teutsch-Firn­haber, Urkb. I. XVIII. Zimmermann-Werner, Urkb. I. 6. 194. 1201. — Ugrin győri püspöknek adja a Bodoht (Bodajk) mellett fekvő Samto (Szántó) nevű (fehérmegyei) falut tartozékaival, felsorolva a hozzátartozó szolgák neveit s leírva a falu határait. — D. p. m. Desiderii, au. reg. cancell. et prepos. de Sybin. Anno d. inc. 1201. — Méltóságok: Jób esztergomi, Saul kalocsai érsek, Kalán pécsi, Ugrin győri, . . ., Domonkos zágrábi, Katapán egri püspök, Mica nádor bihari ispán, Jula vajda gyulafehérvári ispán, . . ., Benedek bácsi ispán, Tiborc bodrogi, Péter soproni, Márton (szolnoki) ispán, Páznán ispán, Eth újvári ispán. Eredetije a Kisfaludy-cs. a Nemz. Múzeumban letett lvt. Hazai okmt. V. 4. Facsimile: Magyar Szalon, 1888. 532. 1. Töredéke: Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, I. 5. 195. 1201. í i — megerősítve III. Béla királynak az esztergomi vásárvámra vonatkozó adományát, az esztergomi egyháznak adja az esztergomi vásárhelyet a telkekkel, épületekkel és lakossággal, a leírt határok közt; meghatározza, hogy az esztergomi városi lakók és vendégek legyenek elkülönítve az olaszok [Latini] községétől, egyedül az eszter­gomi egyháznak tartozzanak a szokásos censussal és collectával, és csak az egyház ítélkezzék fölöttük. — D. p. m. Desiderii au. n. cancell. et prepos. de Scybin dil. et fidelis nostri. Anno d. inc. 1201., regni autem n. anno quinto. — Méltóságok: Jób esztergomi, Saul kalocsai érsek, Kalán pécsi, Ugrin győri, Adorján erdélyi püs­pök, Myke nádor bihari ispán, Miklós vajda, Benedek bácsi ispán, Tiborc bodrogi, Tamás soproni, Poth mosonyi ispán. Eredetije az esztergomi káptalan mg. lvt. (Lad. 24. fasc. 1. n° 3.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom