Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

Keltét 1221 tájára kell tennünk, mert III. Honorius pápa ekkor szólította fel András királyt a tengeri kalózok kiirtására. (Smiciklas, III. 192.) 376. 1222. — Oslw ispán fiainak, Belud és Oslwnak adja hű szolgálataikért a soproni vár­hoz tartozó Moglocha földet, melynek birtokába őket Bulsw győri prépost által beiktattatta; leírja Moglocha határait. — D. p. m. Cleti au. r. cancellarii et Agriensis prepos. Anno d. inc. 1222. — Méltóságok: János esztergomi, Ugrin kalocsai érsek, Dezső csanádi, Róbert veszprémi, Tamás egri, István zágrábi, Sándor váradi püs­pök, Miklós nádor soproni ispán, Dénes tárnokmester bácsi ispán, Ochuz bán, Smaragd pozsonyi, Bánk újvári, Pousa borsodi ispán. — Regni n. a. decimo et nono. Eredetije, valamint IV. László király 1274. márc. 19.-Í átirata a Nemz. Múzeum törzslevéltárában. Fejér, CD. VII. 5. 566. Magyar Akad. évk. VI. 2. 197. (Facsimile u. o.) Wenzel, ÁUO. VI. 407. Kivon. Kubinyi, Magy. tört. emlékek I. 10. 377. 1222. — megállapítja az országban működő egyházi rendnek igazságszolgáltatási és adó­zási kiváltságait; megtiltja a szolgarendűeknek az egyházi rendbe való felvételét s az egyháziaknak nyereségvágyból illetlen ügyekkel való foglalkozását. — D. p. m. Cleti au. r. cancell. et Agriensis prepos. Anno d. inc. 1222. — Méltóságok: János esz­tergomi, Ugolin kalocsai érsek, Dezső csanádi, Róbert veszprémi, Tamás egri, István zágrábi, Bertalan pécsi, Kozma győri, Sándor váradi püspök, Miklós nádor soproni ispán, Ochuz bán, Pál vajda, Dénes tárnokmester bácsi ispán, Bánk udvarispán fehérvári, Demeter senescalcus vasvári ispán. — Regni n. a. decimo nono. Átírta Jakab pápai követ 1233. márc. 25. (Másolata — Theiner szerint — a vatikáni Ivt. Liber censuum cam. apóst. fol. 356.) Katona, Hist. crit. V. 397. Batthyányi, Leges eccl. II. 317. Fejér, CD. III. I. 379. Endlicher, Monum. Árpad. 417. Theiner, Monum. Hung. I. 111. Knauz, II. Endre szabads. lev. 29. Hogy az aranybulla előtt adatott ki, lásd Pauler i. m. II. 501. 378. 1222. — megállapítja az ország nemeseinek s egyébrendű népeinek jogait s kiváltságait, és más, az ország helyzetének javítását célzó, részletezett intézkedéseket tesz. (Az ú. n. aranybulla.) — D. p. m. Cleti, au. n. cancell. Agriensis eccl. prepos. Anno verbi inc. 1222. — Méltóságok: János esztergomi, Ugrin kalocsai érsek, Dezső csanádi, Róbert veszprémi, Tamás egri, István zágrábi, Sándor váradi, Bertalan pécsi, Kozma győri, Bereck (! Knauznál tévesen: Benedek) váci püspök. — Regni n. a. decimo septimo. 1318 körüli másolata az esztergomi érseks. vil. Ivt. (Lad. V. n° 1.) Átírta Nagy Lajos király 1351. dec. 11. (Három példányban a Nemz. Múzeum törzslvt. és egy példánya u. o. br. Perényi-cs. Ivt.) Corpus iuris Hung. (1751. kiad.) I. 155. Pray, Annales regni Hung. I. 220. Katona, Hist. crit. V. 374. Batthyányi, Leges eccl. II. 319. (Szegedi:) Assert. libert. B 3. Schober, Quellenbuch I. 252. Fejér, CD. III. 1. 374. Mailáth, Gesch. d. Magyarén I. 24. Endlicher, Monum. Árpad. 412. Magy. Tört. Tár, X. 203. (A XIV. sz. másol, facsim.) Török, Magyarorsz. prímása, II. 20. Knauz, II. Endre szab. lev. 19. Monum. Strigon. I. 232. Magyar Törvénytár, I. 130. Marczali,

Next

/
Oldalképek
Tartalom