Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

közt, beiktató pristaldus gyanánt Tech falusi Bálint comest nevezve meg. — D. p. m. mag. Thome, Bezprimiensis prepos. et au. r. cancell. Anno ab inc. D. 1210. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold bán vál. kalocsai érsek, Kalán pécsi, Bo­leszló váci, Kathapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Willelmus erdélyi, Got­hard zágrábi, Péter győri, Róbert veszprémi püspök, Mihály vajda, Péter bácsi ispán, Jula bodrogi, Bánk bihari, Miklós udvarispán kevei, Mog pozsonyi ispán. — Regni n. a. sexto. Eredetije — Wenzel szerint — a br. Révay-cs. lvt. Átírta V. István 1271. márc. 14. (U. o.) Fejér, CD. III. 2. 472. és hibás kivon. III. 1. 101. Czech, Descriptio comit. Jaur. 13. Wenzel, ÁUO. VI. 341. Major, Mosonym. monogr. II. 162. Kivon. Győri tört. füz. I. 111. 255.^ 1210. — Saracen comes fiának, Domaldus sebenicoi [Scibinik] comesnek, ki a király ellen áskálódó főuraktól a Géza fiaihoz Görögországba levelet vivő követeket Spalato­ban feltartóztatta és a királyhoz vitte, ezen érdeméért Zetina és Tril földeket adja, leírván ezek határait, miután a beiktatást Ulrik és Scelouigna nevű pristaldusok elvégezték. — D. anno 1210. Átírta: I. Nagy Lajos király 1356. (Lucius szerint a spalatoi lvt.) 2. Tar­talmilag: u. az 1360. dec. 28. (MODL. 33,318.) és 3. 1365. (U. o.) Lucius, Memor. di Traü. 27. Fejér, CD. III. 1. 100. és töred. u. o. 3. 1. jegyz. Bulletino di archeol. V. 55. Smiciklas, Cod. dipl. III. 101. (Mind csonkán.) Kivonatok: Kukuljevié, Jura 44. és Reg. n° 81. és 82., Smiciklas, CD. XIII. 89. 256. (1211 * — levelét, melyben arra kérte a pápát, hogy az esztergomi érseknek a koroná­előtt.) zásra és a pénzverésből járó tizedre vonatkozó s a kalocsai érsek által is elismert jogát erősítse meg, említi III. Ince pápa 1211. (Wenzel, ÁUO. VI. 352.) 257. 1211. — felsorolja az általa alapított topuszkói (Toplica] ciszterci rendű monostornak a sziavon hercegek és a gorrai comesek által bírt kiváltságokkal adományozott Gorra­megye részeit (a templariusok birtokainak és a hat gorrai nemzetségnek kivételével), jövedelmeit s az ottani népek által teljesítendő szolgálmányokat, mindezek birtokába Márton comes, Woya fia által iktattatván a monostort; ezenkívül a monostor szá­mára szabad telepítési jogot, bírósági, s a vámokra nézve az egri és a pilisi egy­házéval egyező kiváltságokat ád. — D. p. m. mag. Thome, au. r. cancell. et Bez­primiensis prepos. Anno ab inc. D. 1211. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold bán vál. kalocsai érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Willelmus erdélyi, Gothard zágrábi, Péter győri, Róbert veszprémi püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Péter bácsi, Jula bodrogi, Bánk a királyné udvarispánja bihari, Marcell udvarispán kevei, Ochuz soproni, Miklós pozsonyi ispán. — Regni n. a. sexto. Másolata a „Privilegia b. Mariae v. de Toplica" c. másolatgyüjtemény­ben, n° 1. (A zágrábi érseki lvt.) Tartalmi kivonata némi töredékkel Ugali Pál sziavon bán 1350. márc. 6.-i oklevelében. (U. o. n° 16.) Kercselich, Hist. eccl. Zagr. 39. Katona, Hist crit. V. 129. Fejér, CD. III. 1. 111. (Csak az eschatocoll.) Teljesen: Tkalció, Episc. Zagr. I. 25. Wenzel,

Next

/
Oldalképek
Tartalom