Almási Tibor–Kőfalvi Tamás: Anjou–kori Oklevéltár. XIV. 1330. (Budapest–Szeged, 2004.)

Á.: István prépost és a turóci konvent, 1434. júl. 6. Dl. 104 853. (Thuránszky cs. lt.) (E.-ről, amelyet az átíró oklevél nyílt privilégiumnak (littere privilegiales patentes) minősít. Facs.: Thuránszky 28-29. között. K.: Majláth B., Turul 18. (1900.) 68-69. (részletek; hivatkozása szerint egy, a Thuránszky lt.-ban őrzött 19. sz.-i Má.-ról. Eltérő névalakjai zárójelek között szerepelnek.); Thuránszky 28-30. (Á.-ról); Györffy Gy., TSz. 7. (1964.) 565. (A.-ról; hamisnak minősítve az iratot). Ford.: Thuránszky 28-30. Megj.: Az iratban említett, 1330. év őszén lezajlott havasalföldi hadjárat kizárttá teszi a fenti napi kelet mellett az 1330-as évjelölést. Az oklevél emiatt a legjobb esetben is hibás keletű. Dátumkorrekció esetén legkorábban az 1331. év, legkésőbben pedig az 1338. év jöhet szóba, miután Donch mr. a zólyomi ispán­ságot ez utóbbi évig töltötte be. Az irat megfogalmazása, formulahasználata több ponton is a korabeli királyi oklevelek felépítésével mutat rokonságot. Ez arra mutat, hogy nem dátumhibás, hanem hamis oklevélről van ez esetben szó, amelynek elkészítéséhez utóbb egy korabeli királyi adomány levelet követtek mintaként, de már az 1330. évi havasalföldi hadjárat napi dátumának pontos ismerete nélkül. 93. (1330.) febr. 15. [A szlavóniai (de Sclauonia) György c. rendelkezik kelmékkel és pénzzel] ruhák készíttetéséhez saját használatára. XV. Febr., XIII. ind. Reg.: -. Wenzel, Dipl. Emi. szerint: GA. Registri Angioini 225. számú, ún. Registri Karoli Illustris kötetéből, ep. 159. K.: Wenzel, Dipl. Emi. I. 282. (192. szám; 5: 292. szám), s ennek nyomán Smic. IX. 498. (408. szám). Megj.: A Subic Györgyre vonatkozó értesülés [ ] közötti része Wenzel kiadásának ugyancsak zárójelben adott közlésén alapul. 94. 1330. febr. 17. Visegrád [I.] Károly király (H) e. egyik részről a Nyulak szigeti (de Insula Leporum) apácá­kat ügyvédvalló levelükkel képviselő gondnokuk (procurator), Dok mr., a másikról Mykou fia: Miklós és Tamás fia: János a maguk nevében, ill. a győri kápt. okievében meghatalmazva Simon fia: Pál, Bodolou (Budolow) fia: Márton, Scemus fia: István, János fia: Domokos és Zumba fia: Buhte helyett is megjelenvén, kinyilvánítják, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom