Almási Tibor–Kőfalvi Tamás: Anjou–kori Oklevéltár. XIV. 1330. (Budapest–Szeged, 2004.)

nemes eskütársakkal együtt - leteendő bizonyító esküt ítélt, majd pedig a vitás halastó helyszínén királyi ember jelenlétében s a várad-előhegyi konvent tanúskodása mellett letett esküről beszámoló konventi jelentés bemutatását az eskütétel utáni 8. napra [febr. 5-re] várta színe elé, a felek a kért konventi jelentéssel megjelennek előtte. A bemuta­tott irat (1. 74. szám) a perben állók között fogott bírák békéltetésével létrejött egyez­ségről adott számot, amely szerint azok megállapodtak a halastó kettéosztásában, ill. rendszeres közös lehalászásában. Az országbíró háromszor feltett kérésére, ti. hogy a felek tartják-e magukat a fentiek szerinti egyezséghez, mindketten megerősítőleg vála­szoltak, ugyanakkor pedig a bemutatott okmányból kiderült számára, hogy Gyalmastou kettéosztása is rendben megtörtént már, ezért ítéletében a halászóhely egyik felét Bachka-i András fiai: Miklós és László, másik részét pedig Aladár fia: Pelebardus, valamint László fia: János örök tulajdonának nyilvánítja. Minderről függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in Vysegrad, 10. die reportationis seriei prenotate, a. d. 1330. E.: Dl. 76 417. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 60.) Hátoldalán kora újkori kéz írásával tárgymegjelölés; a corroboratio-s formulával ellentétben nem függőpecséttel látták el, hanem pajzs alakú rányomott pecsét töredékei találhatók hátlapján. K.: Z. I. 345-346. (359. szám). R.: Doc. Trans. II. 309-310. (577. szám) (Z. I. alapján; téves febr. 18-i napi dátummal) (román nyelvű). 92. + ? 1330. (?) febr. 14. Donch mr., zólyomi c. megfontolván serviens-ének, Lypthow-i Franchaus [!] (Fe­renc) fiának: Péternek mindazon érdemes szolgálatait, amelyeket az számára [I.] Kár­oly király (H) különböző hadivállalkozásai során teljesített - kivált akkor, amikor a sokak végromlását hozó Bozorad elleni háborúban ott lévén kíséretében, közreműkö­dött kiszabadításában szorongatott helyzetéből, elsősorban azzal, hogy amikor az ellenség már a második lovát ölte meg alatta, akkor e Péter átengedte a maga lovát neki, majd a küzdelemben 3 súlyos sebet kapott hálából, királyi engedéllyel örök jogon Péternek adományozza vétellel szerzett tulajdon birtokából a Kownethna laka (Komnathna hala) nevű elnéptelenedett földet ill. erdőt az oklevélben leírt határok között. Dé felől a Wag folyóban indul a határ, E-nak Azzwheg-re fel, azon át Hyrdos szirthez, onnan le az Arwa felől eső Hozzwheg nevű hosszú hegyhez, ennek mentén Ke felé Kolowrath hegyhez, ott Dé-nek fordul Saar hegyhez, amelynek végén nagy szikla áll, innen egyenesen Themerdekhed-hez, ahonnan le egy nagy sziklához, onnan pedig a Wag folyóba, amelyben visszatér a kezdőponthoz. Erről a zólyomi c. autenti­kus pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in fe. B. Valentini mart., a. d. 1330.

Next

/
Oldalképek
Tartalom