Almási Tibor: Anjou–kori Oklevéltár. XII. 1328. (Budapest–Szeged, 2001.)

A Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-ja előtt egyik részről Péter bán fia Lőrinc fia: Pál mr., a másikról Gyletus c. fia: Miklós mr. megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy a Mor­tunwasara birtok mellett E felől elhelyezkedő, öröklött Tardas nevű birtokát 50 M. dénárért örök jogon eladja Miklós mr.-nek, és a vételár visszafizetésének terhe alatt szavatolja zavartalan birtoklását. Erről a kápt. Pál mr. kérésére függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki Miklós mr. számára. Kelt Péter mr. olvasókanonok keze által, sabb. prox. p. fe. B. Margarethe virg., a. ab incarn. d. 1328. E.: Dl. 2504. (Acta eccl. ord. et mon. Poson. 62. 4.) Hátoldalán középkori és 2 újkori kéz írásával helynév- és dátumjelölések; függőpecsét lila-sárga sodrata. K.: AO. II. 367-368. (329. szám) (kivonatos); Smic. IX. 404. (334. szám). 378. 1328. júl 16. Visegrád Pál c. országbíró előtt a júl. 8-ra (ad quind. Nat. B. Johannis Bapt.) megidézett Kemey-i Miklóst képviselő Zaka-i János kérve a felperes Koppan fia: Istvántól a Miklóst perbe vonó idézőlevél bemutatását, az benyújtja erre az egri kápt. idézését (1. 362. szám), amely szerint mikor a király Lean-i Chepanus fiát: Jánost Babana birtok hj.-ához Koppan fia: István kérése alapján királyi ember gyanánt kijelölte és parancsba adta (1. 361. szám) számára, hogy a hj.-nak és határkitűzésnek ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézze, e János mit sem törődve a királyi parancs teljesítésével nem jelent meg személyesen a hj.­nál, hanem maga helyett Miklós Dorogma-i papot bízta meg az említett teendők elvégzésével. A magát királyi embernek kiadó Miklós pap idézte meg azután júl. 8-ra a királyi jelenlét elé a birtok határkitűzésének ellentmondó Kemey-i Miklóst Koppan fiával: Istvánnal szemben. Minthogy azonban az ország szokása szerint azok, akik pert indítanak vagy akik hj.-t, ill. bánni más törvényes eljárást kívánnak eszközölni, kizárólag a király avagy bírái s az ország jogszolgáltatói által számukra királyi emberként kijelölt személyek útján érvényesíthetik jogaikat, s egyetlen meghatalmazott királyi ember sem jelölhet ki feladatára senkit sem maga helyett, de egyetlen kápt.-nak vagy konventnek sincsen senki más mellé tanúadási kötelezettsége mint a király, ill. az országos bírák emberei mellé, akiket valamely ügy elintézésére kijelöltek, ezért az országbíró a vele ítélkező bárókkal és nemesekkel együtt a szóban forgó idézést érvénytelenítve bírságban marasztalja el a szabálytalan idézésért Koppan fiát: Istvánt, a királyi parancs megváltoztatásáért Chepanus fiát: Jánost, az egri kápt.-t pedig amiatt, hogy tanút adott a János királyi ember által helyettesül állított Miklós pap mellé, amely neki és Kemey fia: Miklósnak járó és megfizetendő 6 M. bírságot aug. 8-án (in quind. B. Jacobi ap. prox. affuturis) kell az elmarasztaltaknak leróniuk. D. in Vysegrad 9. die tennini prenotati, a. d. 1328. E.: Dl. 2503. (NRA. 1698. 11.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés: Iudiciales super iudiciis pro Nicolao de Kemey contra Stephanum filium Koppan

Next

/
Oldalképek
Tartalom