Kővárvidék, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-04-08 / 14. szám

4 KŐVÁRVIDÉK 1906. április 8. Miklós, ki 58 gyermekkel ment Amerikába hasonlóan cselekedett, majd midőn a 23-ra leapadt zenekart sem bírta többé fentartani, a gyermekeket szolgálatából elbocsátotta s milvankeei consulátusunknak kellett a gyerme­kek ideiglenes elhelyezéséről gondoskodni. Minthogy pedig az Egyesült-Államok minden államában törvényes rendelkezés van arra nézve, hogy 14 éven aluli gyermekek munkába, tehát zenekarokba sem szerződhetnek és ennek folytán egyszerű feljelentés elegendő arra, hogy a vállalkozó kénytelen legyen a gyermeket zene­karából elbocsátani. - Figyelmeztetnek tehát a szülők, hogy gyermekeiket ilyen zenekarokhoz el ne szegődhessék. Budapest, 1906. márczius 31. A miniszter megbízásából Szabó László s. k. miniszteri tanácsos. Lapelkobzás. A „Szatmárvármegye“ cimü politikai lap legutóbbi számát a kir. ügyészség izgatás miatt elkobozta. Meglepetés a tanítóknak. Ugyancsak kelle­mes meglepetésben részesítette a tanítókat a kultuszminiszter. Egy március 1-én kelt rende­lettel ugyanis megengedte nekik, hogy a „Magyar Élet és Járadékbiztosító Intézet“ képviseletét elvállalhassák minden külön engedély kérése nélkül. Felhívás a Kossuth muzeum megmentésére. Dr. Kacziány Géza jeles Írónk és történészünk meg­írta a szabdságharc összes vértanúinak könyvét. Tíz évi tanulmány és kutatás nyomán leírta és a muzeum képeiből illustrálta az 1848-49-, 1850,- 1851,- 1852- és 1853-ban történt összes kivégzé­seket, Magyar Vértanuk Könyve cim alatt. Vas József pedig kiadta százhatvannégy arcképpel, a kivégzéseket mutató többnyire egykorú képek­kel és 12 színes műlappal illustrálva, diszes kötésben ezt a művet. Melegen ajánljuk a tisztelt olvasó közönség figyelmébe. Az állatok bélyegzése. A földmivelésügyi miniszter, utalva azokra a hátrányokra, melyek abból származnak, hogy még igen sok helyen az állatokat akként jelölik meg, hogy azok farára tüzes vassal megfelelő bélyeget sütnek s ezáltal a bőr értékét lényegesen csökkentik, körren­deletben felhívja a gazdákat, hogy ezen káros eljárást mellőzzék s úgy saját, valamint a hazai bőripar fejlődése érdekében sütővassal faron, vagy arcban alkalmazott bélyegzés helyett azt az állatok szarván, esetleg a bőrnek értéktelenebb nyakrészén eszközöljék, továbbá, hogy a kímé­letlen ostorcsapásokat, valamint a lefejtés alkal­mával a bőrök megvágását lehetőleg kerüljék. Uj üzlet. Vojth Bogdán és Simon lapunk jelen számában közzé tett hirdetésére ez utón is felhívjuk szives olvasóink figyelmét. A szatmárvármegyei kivándorlás. A szatmár- megyei kivándorlás egyre ijesztőbb arányokat ölt. A szatmárnémeti kivándorlási irodában újabban több mint nyolczszáz jegyet jegyeztek a közeli falvakból. Ha ez igy tart tovább is, oly nagy a munkáshiány lesz tavasszal e vidé­ken, hogy a szomszédos megyékből kell majd munkások .t hozatni. Ma már Szatmárnémetiben négy korona napszámért is alig lehet embert kapni. A külföldi gyárosok visszaélései ellen. Azon mindennap tapasztalható visszaélés ellen, hogy élelmes külföldi gyárosok felhasználva a magyar társadalom hazafias érzését, „Honi ipar“ „Hazai gyártmány,“ „Hungária,“ „Turul,“ „Honvéd,“ „Csikós,“ „Csárdás,“ „Rákóczi,“ stb. elnevezések alatt selejtes külföldi árut hoznak forgalomba hazánkban, — a magyar Iparjogvédelmi Egyesület védelmet kíván nyújtani s esetenkint megtorlással élni. E czél- ból kéri mindazokat, kiknek ilyen eset tudomá­sukra jut, az esetet az egyesületi titkárhoz dr. Fazekas Oszkárhoz (Budapesten, VII., Kertész-u. 38.) bejelenteni s a bejelentéssel egyidejűleg lehetőleg a hamis jelzéssel ellátott áruczikknek vagy csomagolásnak egy példányát is beküldeni. Az egyesület „Iparjogi Szemle“ czimen, havon- kint egyszer megjelenő folyóiratot ad ki, mely az egész világ iparjogi mozgalmait figyelemmel kisérve, e védelemre nézve minden olvasónak érdekes és hasznos közleményeket tartalmaz, ezért mindenkinek figyelmére érdemes. Előfize­tési ára félévre 8, egész évre 16 korona. A dohányos férfiak. Egy new-yorki női klubban egy asszony felolvasást tartott a do­hányzó férfiakról. A többi közt ezeket mondotta: „Semmiesetre se menjenek férjhez oly férfiakhoz, a kik nem dohányoznak. Az én tapasztalataim szerint minden férfi, a ki nem dohányos, türel­metlen, kötekedő és humor nélkül való. Külö­nösen ebéd után, a mikor a férfiúnak legszebb tulajdonságait kell bemutatni, a nem dohányos kiállhatatlan. Szünet nélkül járkál ide-oda szobá­jában, mert hiányzik valamije és valami alkalmat keres, hogy morfondírozhasson. A dohányos ember ellenben ebéd után rágyújt és aztán a legboldogabb, megelégedettség állapotában van. Megvagyok győződve róla, a gondviselés akarta, hogy a férfi dohányozzék. Abban a férfiúban, a ki nem engedelmeskedik a gondviselés ez akaratának, valami nincs rendben. Azért azt ajánlom önöknek, hölgyeim, hogy boldogságuk és jövőjük érdekében utasítsák vissza minden nem dohányos házassági ajánlatát. A női szépség titka. Hogy a nő a legszebb éveit túllépte, ha huszonötödik évet betöltötte és hogy már harminc éves korában passée, — ezt okos ember nem hagyhatja helyben. Szép­nek kellene maradnia ötven éves koráig, sőt azon túl is! Zenitjét többnyire harmincöt-negyven éves korában éri el. A görög Helena negyven éves volt, mikor minden szivet lángba borított. Aspia 36, midőn Perikieshez ment feleségül. Kleopatra harminc-negyvenen túl volt, midőn Antoniussal először találkozott. Egy nő igazi virágjában 26 és 40 év közt van. Nevetséges tehát, ha előbb tartja magát „passé „“-nak. Megelégedettség és jókedv maradnak mindig a legjobb eszközök arra, hogy ifjúságukat sokáig megőrizzék, többet ér minden receptnél amit már feltaláltak és felfognak találni. Bármilyen legszebb nő is gyorsan öregszik és — bocsánat — megsavanyodik, ha derültsége hiányzik, viszont egy vidám szívnek tulajdonosnője — fiatal marad. Minden nőnek tanulmányoznia kellene a szépség titkait, de a valódi szépséget, amelyet nem fűzéssel, kendőzéssel, rizsporral vagy toalett-vizekkel gondol elérhetőnek! A valódi szépség egyszerű életmódon alapszik. Mértékletesség, tisztaság és mozgás erőteljes testet fejleszt és a vonások szabályossága, vagy tökéletes művészi szépség majdnem ruttá válhatik - tisztátalan bőr által. Szépség rejlik a mozgásnak kecsességében és élénkségében. A termetben, az emésztésben, a színben, gon­dolkodásmódban és ezért minden nő sokban járulhat hozzá, hogy ezt a szépségét emelje. Egyáltalában nem hamis hiúság a tükröt is gyak­ran tanácsadóul venni, de arra kell törekedni, hogy az ember kitalálja kellő pártatlansággal mi a hibája, hogy arról a lehetőség szerint letegyen. Ha bosszúság, vagy gond a rózsákat az arcról száműzi, akkor az ember ne vegyen kenőcsöt, hogy azokat ápolja, mert ezeket még a gyakorlatlan szem is felismeri s igy célját nem érte el. A tenyérrel való dörzsöléssel s a puha víz­ben való mozsdással gyakran ellehet űzni az arc sápadtságát. Kerüld a kicsiny dolgokon való izgatódást és haragot, a tulhangosan és mértéken- felüli nevetést, vagy a folytonos mosolygást. Természetesen egészség szükséges mindenek­előtt a valódi szépséghez ! Szin, teltség, a bőr simasága csaknem kizárólag ezektől van füg­gővé téve. És ha a teltséghez hiányzik a ru- gékonyság és a szin, ez bizonyítéka annak, hogy az idegek és a táplálkozási szisztéma nincs rendben. A táplálék legyen egyszerű, borsozott levesek, ragout-k, vadpástétomok és fűszerek, sok vaj, vagy zsir árt az egészségnek és nem előnyös a teint-nek (arcbőr). Egy nő, aki egy dúsan megrakott asztalt nagyon is szeret, 30 éves kora előtt — bocsánat — pelyhüdtté válik és rossz arcszint nyer. A legingerlőbb és legvonzóbb szépség a nőnél az arckifejezések­ben rejlik. Minden alacsony érzelmet és szen­vedélyt, irigységet, gyűlöletet és haragot le kell tehát küzdeni, hogy a kifejezés jó és egy­úttal széppé váljék. így lesz a nő szép, gyön­géd és a folytonos érdeklődés középpontja. A Nagysomkut-vidéki anyakönyvi kerület sta­tisztikája március hóról. Születtek: 21. Dód Vazul és Torna Annának „Rozália“ március 2-án (Nagykörtvélyes). 22. Avrám Miklós és Illés Máriának „Anna“ március 5-én (Nagykörtvélyes). 23. Mercs Tivadar és Steff Máriának „János“ március 3-án (Somkutpataka). 24. Trimb János és Tunsz Máriának „Rozália“ március 4-én (Nagykörtvélyes). 25. Márics Simon és Bole Annának „János“ március 6-án (Jeder). 26. Dán János és Oncz Annának „Klára“ március 6-án (Somkutpataka). 27. Fátul Prólop és Gáspár Máriának „Gergely“ március 3-án (Jeder). 28. Moldován Mihály és Szelünk Borcsának „Anna“ március 5-én (Nagykörtvélyes). 29. Herskovics Salamon és Telcser Paulának „Ferenc“ március 3-án (Fericse). 30. Stef János és Mocsirán Juliánnának „Eudokia“ március 3-án (Somkut­pataka). 31. Buda Péter és Szurduk Agápiának „Eudokia“ március 13-án (Somkutpataka. 32. Romocsa István és Pap Dominikának „Gergely“ március 16-án (Jeder). 33. Mátye Vazul és Ávrám Katalinnak „Gergely“ március 16-án (Nagykörtvélyes). 34. Avrám János és Petrus Endokiának „Gergely“ március 19-én (Nagykört­vélyes). 35. Áron Miklós és Ávrám Annának „György“ március 20-án (Nagykörtvélyes). 36. Buháj János és Buda Agápiának „Vazul“ március 19. (Somkutpataka). 37. Hegán Vazul és Márics Éndokiának „Mária“ március 27-én (Jávorfalu). Házasságot kötöttek: 12. március 26-án Lemnián Pál (Fericse) és Matye Ilona (Somkutpataka). Meghaltak: 11. Február 28. Miháska Timót 65 éves aggkori végkime­rülésben (Somkutpataka). 12. Február 28. Pap Vazul 10 hónapos veleszületett gyen­geség (Jeder). 13. Március 1. Todorán Illésnek született Iván Mária 50 éves Tüdőgümőkór (Fericse) 14. Március 2. Kosztin Vaszulné szüle­tett Zajka Irén 60 éves Tüdőgümőkór (Jávor­falu). 15. Március 5. Sztán Rozália 6 éves szamárhurut (Jeder). 16. Március 6. Taur Péter 53 éves. Tüdőgümőkór (Jeder). 17. Március 7. Fátul Gergely 3 napos. Veleszületett gyengeség (Jeder). 18. Március 7. Pap János 45 éves. Tüdőgümőkór (Somkutpataka). 19. Március 8. Hegán Istvánná született Buháj Agápia 53 éves. Tüdőgümőkór (Somkutpataka). 20. Március 15. Prima Jánosné született Kalócz Juliánná 62 éves. Aggkori végkimerülés (Jeder). 21. Március 18. Torna Tivadar 68 éves. Tüdőgümőkór (Fericse). 22. Március 18. Csott Péter 55. éves. Tüdőgü- mőkor (Jeder). 23. Március 25. Both Flóra 13 hónapos. Veleszületett gyengeség (Somkutpa­taka). 24. Március 27. özvegy Indre Vazulné született Ávvám Mária 65 éves. Tüdőgümőkór (Nagykörtvélyes). 25. Március 29. Hegán Mária 1 napos. Veleszületett gyengeség (Jávorfalu). Nagysomkuti piaci árak. Az első kővárvidéki Műgőzmalom és olaj-gyár jelentése szerint. Búza — (100 kgr.)- 15 K 00-15-40 Rozs — n v- 10 „ 00-10 50 Tengeri » n- 13 „ 00-10-20 Zab ­1» w- 12 „ 50-13-00 Egy használt vertheim-szekrény megvételre kerestetik. Ajánlatok^ e lap kiadóhivatalához küldendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom