Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) október-december • 220-296. szám

1926-10-22 / 240. szám

öröKsvidék Békéscsaba, 1926 október 22. Mindazok a T. Olvasóink, akik Mígend De­zsőnek „A brazíliai aranyhegyek árnyékában" cimü regényét össze­gyűjtötték és az ingyenes borí­tékra igényüket bejelentették, szí­veskedjenek az összegyűjtött' re­gényfolytatásokat 3000 (három­ezer) korona füzési költséggel és ha pósta utján óhajtják a köny­vet visszakapni, még külön 1500 (ezerötszáz) korona portóköltség­gel a „Körösvidék" könyvkeres­kedésébe (Békéscsabán, Szent Ist­ván-tér 18. szám) haladéktalanul elküldeni. A szükséges összeg (3000, illetőleg 4500 korona) bé­lyegben is beküldhető. • •••••••••••••••••••• •••••••• •••••BM Békési anyakönyvi hírek (1926. október 11 — 17). Születések: Mucsi Gábor leánya Anna, Léha András fia Tibor, llyés András leánya Anna, Nagy Gábor leánya Eszter, Csonka László fia Imre, Herpai János leánya Anna, Vátnos Sándor leánya Juliánná, Fá­bián Mihály fia Ferenc, Kertész László fia Mátyás. Házasságot kötött: Fazekas János Megyeri Eszterrel, Szabó Imre Ko­csor Juliánnával, Barek László Wal­linger Magdolnával, Domokos István Pálfi Juliánnával, Pálfi Sándor Varga Eszterrel, V. Balogh Gábor Fábján Zsófiával, Máté József Szász Zsu­zsánnával, Petneházy Ferenc Máté Máriával, Püski Ferenc Balogh Ju­liánnával. Meghallak: Jámbor Sándorné Ko­vács Róza 83 érés elaggulás, Re­meczki Ferencné Bagi Juliánná 30 éves tüdőgyulladás, Tokai Lajos 16 hónapos bélburut, Kiss Gáborné Vésztői Zsófia 72 éves elaggulás, Gyaraki Sándorné Csávás Zsuzsanna 89 éves elaggulás, Mátyás Mihály 14 hónapos bélhurut. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tösssde a MTI békéscsabai fiókjának Jelentése alapján Valuták Angol font 347700 Lei 390 Szokol 2119 Lira 3190 Dinár 1263 Márka 17006 Dollár 71475 Schilling 10084 Francia frank 2240 Svájci frank 13810 Gabonaárak 75 kg. tiszavidéki uj 377500-380000 76 kg. tiszavidéki „ 382500—385000 77 kg. tiszavidéki „ 387500—390000 78 kg. tiszavidéki , 390000—392500 Rozs pestvidéki uj 287500—290000 Sörárpa 290000—325000 Takarmányárpa 235000—245000 Repce 570000—580000 Zab 210000—217500 Tengeri 250000—255000 Korpa 157500—160000 Köles 180000—190000 Ferencvárosi sertésvásár Nyiltvásári maradvány —. Érkezett 3000. Eladva —. Fiatal könnyű 15500—16000, közép 17000—17250, nehéz 17200—17400 Marhavásár Felhajtás 647. Árak : ökör legjobb 12500—15000, kiv. 16000, közép 9000—12000, gyenge 6500—8500, bika jobb 10500—13500, kiv. 14500, közép és gyenge 7000—9500, bivaly 4000—7000, tehén jobb 11500— 14000, kiv. 14500, közép és gyenge 6500—11000, kicsontoznivaló 3500— $000, növendékmarha 4000—12000. — Kereskedelmi alkalmazottak! Folyó hó 24-én, vasárnap délután 3 órakor a Nádor-szálló télikertjében a Kereskedelmi Alkalmazottak Orszá­gos Szövetségének békéscsabai cso­portja nyilvános taggyűlést tart. Bu­dapestről Deutsch Jenő lesz az előadó I Hegjelent a Katholibus Népszövetség naptára A magyar katolikus társadalom­nak legnagyobb egyesülete, a Katho­likus Népszövetség mint minden év­ben, az idén is kiadott tagjai részére naptárt. Köztudomásu, hogy a Kath. Népszövetség milyen fontos nagy hivatást tölt be a magyar katolikus erők megszervezésében. Különösen a falun végzett kulturális munkája tette nélkülözhetetlenné a népszövet­ségi szervezkedést. A katolikus közréleménynek for­málásában óriási része van, mert nemcsak írásokkal, irodákkal, hanem képzett titkári karral, gazdasági és jogi szakerőkkel, katolikus napok, vidéki gyűlések rendezésével segiti elő az egészséges közvélemény ki­fejlődését. Az ezidei naptára is egyike a legtökéletesebb, a nép számára készült kiadványoknak. Az ország legelőkelőbb írói szólalnak meg a naptár oldalain. Első helyen áll: Apponyi Albert grófnak „A hit bol­dogító hatása* cimen irt' cikke, amelyben az ősz államférfiú tanú­ságot tesz a katolicizmusnak erősödő hatásáról, gróf Károlyi József, aki a királyi udvarban sok idót eltöltött, beszámol Ottó király neveléséről, amely különösen érdekes olvasmány. Ernszt Sándor prelátus, vezérigaz­gató pedig az ország jövőjéről mond el bölcs gondolkodásra valló irány­elveket. Czettler Jenő egyetemi tanár a mezőgazdasági termékek értékesí­téséről ír szakavatott és gyakorlati tollal. Frühwirth Mátyás főtitkár a szociáldemokráciának ujabb harci módszerére mutat rá. Griger Miklós csonka országunk külpolitikai felada­tairól ír. Láng János az állami költ­ségvetéssel foglalkozik. P. Schrotty Pál pedig Assisi szent Ferenc jubi­leumáról szakavatott gondolkodással. Haller József a valorizáció és annak hatását mutatja be élvezetes formá­ban. Borián Ferenc, Szoják Géza, Versegsy Károly, dr. Eichner Albert, Kenyeres Béla, Tóth Balázs, Orbán István, Zulavszky Andor irásai egé­szítik ki a jól sikerült népszövetségi naptárt. Sok-sok apróságok, érdekes adatok tarkítják a naptárnak olvas­mányait. Rendkívül kívánatos, hogy a szé­pen illusztrált, képekkel bőségesen ellátott naptárt minél előbb és minél nagyobb tömegben juttassák az egyes szervezetek a tagokhoz. Évi tagsági díj 12,500 korona, vagyis egy pengő, mely összeg fejében jár a naptár is a tagoknak. A naptár­nak ismertető példányait a központi iroda a szervezetek vezetőinek már elküldötte. A naptárt - g lehet ren­delni a Kath. Népszövetség központi irodájában Budapest IV. kerület, Ferenciek-tere 7. III. 'épcső II. eme­let 9. Bihari tűzoltók versenye A biharvármegyei és nagyváradi tüvoltószövetség október hó 24-én, vasárnap, Biharugrán tartja évi közgyűlését vármegyei tüzoltóver­sennyel kapcsolatban, mely tűz­oltói ünuepségre a hatóságokat, a tűzrendészet, tűzoltás és mentés iránt érdeklődőket, a vármegye összes tüzoltótestületeit és tűzoltó bajtársakat ezúton is meghívják. Az ünnepségek rendje a kö­vetkező : Október 23-án este ismerkedési estély, érkező vendégek fogadása. Október 24-én reggel 7 órakor zenés ébresztő, érkező vendégek fogadtatása, fél 8 órakor csapatok gyülekezése a községháza udva­rán, fél 9 órakor ünnepélyes isten­tisztelet. Délelőtt 10 órakor vármegyei szövetségi gyűlés, melynek tárgy­sorozata a következő : 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. A vármegyei szövetség tisztikarának uj választása. 4. Esetleges indítvá­nyok. Fél 11 órakor tűzoltói verse­nyek, déÜ 12 órakor verseny dijak kiosztása, déli 1 órakor közebéd, délután 3 őreikor a biharugrai ön­kéntes tűzoltótestület bemutató gyakorlata, 4 órától esetleges ki­rándulások, este 8 órakor nép­mulatság. A vendégek és csapatok elszál­lásolásáról gondoskodás történik. Részvételi dij a kőzebédre 40.000 korona, amely a bejelen­téssel egyidőben küldendő be. A táncmulatság belépődija 25000 korona. Kisleányomnak Mára már kicsim kipattant a nyár, A tarka réten szinek virulnak, Alkonyég alján felhők pirulnak, Az éj sötétje szép mesékkel vár. Nézd csak, még keringnek szerte a lepkék, Mintha csak nékik kacagna a nap. Látom: kis lelked uj vágyakra kap: Álmaid a rózsák szép csokorba szedték. Nézd csak hogy ma már színesek az ágak, Ma minden kis bimbó virággá éled. El-elbolyongom közöttük Véled, S messze röpitnek hű meseszárnyak. Mintha csak érettünk égne igy a nyár S csak nékünk zizegne halkan a fű. Az élet köröttünk kacagó derű S csak nékünk dalol sok tarka madár. De lám kicsim, már az alkony árnya int: Lopva most halkan ránk terül az éjjel: Felbátorítva forró szenvedéllyel Kacagva ébredünk uj napra megint. (Mezőberény) Piltz Gyula Zelenyánszky Györgynél Sziv-utca 2 alatt gyöngyös-visontai BOR megint kapható. Apróhirdetések Szélmentes és vízálló 16 m. hosszú, 5 m. széles, de kisebbnek is összeállítható lakodalmi sátor padokkal, aszta­lokkal, székekkel, fogasokkal, világítással bérelhető Kiss József vendéglősnél Békés, Bánát-utca 17. 6279 Jókarban lévő 5 személyes Ford autó eladó. Békés IV., Hidvégi-u. 11 a. 6403 Megnyílt Hajnal-utca 6 szám alatt Gálik Pál és Tsa kenyérsütödéje. 6539 Idősebb férfi uradalomban kulcsári, éjjeliőrivagy üzletben kimérői állást keres. Cim Kolyimár János Mezőberény, IV. Madár-u. 135. 6544 Eladó beköltözhető ház, V., Mikes utca 1 sz. 6566 Tejoltó sajt készítéshez 1 Salicyl befőzéshez Wenich Lajos drogériájában Békéscsaba, Szt István-tér 1 6 Seccteritök, függönycsipkék, kész fűggönymotivok nagy választékban. Függö­nyök, ágyteritők elkészítését vállalom ho­zott anyagból is, meghívásra kiutazom. Spítzer Irén (ezelőtt Hesserné) Békési-ut 4. 6390 Társai keresek 30 millióval jól jövedelmező üzlethez, esetleg csendes társ is lehet. Pénz biztosítva. Cim a kiadóhiva­talban. 6573 Egyszoba konyha kiadó I., Lehel-u. 7. 6578 Eladó 5 éves fajtiszta jóltejelő fejős­tehén. Hunyadi-tér 6. 6490 Téli vágású avas szalonnát na­gyobb mennyiségben veszek. Bővebb felvilágosítás Paulovits és társa sü­tödéjében Békéscsaba Andrássy-ut 77 alatt nyerhető. 6583 Társat keresek Horthy Miklós­utcán több tízlet építéséhez. Fél ház eladó. Érdeklődni Mikes-u. 1. 6593 Tanult géplakatos hosszabb gyakorlattal soffört állást keres. Elmegy vi­dékre is. Cim a kiadobaá. 6592 Jobb családból való lányok­kal varrodámba tanulókul felveszek. Szigetvár-utca 8. 6 HP MÁV gyárfmányu magánjáró üzem­képes cséplőgarnitura kedvező fi­zetési feltételek mellett sürgősen eladó. Érdeklődni VI., Bajza-u. 18 szám. alatt. Áruerésí hirdetmény Alulirott bírósági végrehajtó köz­hírré teszi, hogy a békéscsabai kir. járásbiróságnak862/1926 1085/3/926 Pk. 4633/1925, 75693/1924, 83/1926 sz. végzéseivel a m. kir. posta és távirdahivatal Cselevszky Sámuel, dr. Bíró Emil, Mócz Kálmán, Fi­lipinyi Sándor, Galli Károly és Bé­késmegyei Kereskedelmi Bank ja­vára 556,500 K, 9.000,000 korona, 4.300,000 K, 25.000,000 K, 17.000,000 K, 436,000 K, 35.000,000 korona, 3.500,000 K, 56.945.000 K tőke és jár. erejéig elrendelt végrehajtás együttes foganatositása alkalmával le- és felülfoglalt üveg és porcel­lán áruk nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek a békéscsabai kir. járásbíróság k. 5283/1926 számú végzése folytán Békéscsabán And­rássy-ut 6 szám alatt leendő meg­tartására 1926 évi október hó 30-ik napjának délután 2 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok szükség­esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül­foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. LX. tc. 102. §-a értelmé­ben ezek javára is elrendeltetik. Békéscsabán, 1926. évi október hó 8-án. Sonnenfeld Sámuel kir bir. végrehajtó. Xiadja ét >yotntatja a Körösvidék Rt. A kiadásért felelős: Uhrln János

Next

/
Oldalképek
Tartalom